De Voetbaltrainer 245

Pagina 10 van: De Voetbaltrainer 245

www.devoetbal trainer.nl10 gesteund. Wat ook scheelt, is dat in- novatie een belangrijke rol heeft in het beslissingsproces van de club, en dus een belangrijke rol heeft in onze praktijk.’ Objectief beslissingsmodel ‘In mijn be...

www.devoetbal trainer.nl10

gesteund. Wat ook scheelt, is dat in-

novatie een belangrijke rol heeft in

het beslissingsproces van de club, en

dus een belangrijke rol heeft in onze

praktijk.’

Objectief beslissingsmodel
‘In mijn beginperiode bij AZ verliepen

technische overleggen, scoutingsver-

gaderingen en het overleg over de

ontwikkeling van spelers anders dan

nu. Er waren toen veel subjectieve

welles-nietes discussies over wie bij-

voorbeeld voldoende potentie voor AZ

had. Iedereen had een eigen mening

over een speler, vaak bevlekt door

voorkeuren en emotie. ‘Wat is nu de

waarheid?’ vroegen we ons steeds af.

Dat was de start van een lange perio-

de van nieuwsgierigheid en onderzoek

waarin we op zoek zijn gegaan naar

het objectiveren van talentherken-

ning, naar bijvoorbeeld:

1. Fysieke eigenschappen

2. Cognitieve eigenschappen

3. Technische eigenschappen

4. Persoonlijkheidseigenschappen

We hebben uiteindelijk een manier

gevonden om met zijn allen objec-

tiever naar iemands potentieel te kij-

ken. De lessen uit dat onderzoek zijn

verwerkt in een model dat ons helpt

bij het nemen van objectieve beslis-

singen: onze leidraad en houvast met

daarin de bouwstenen voor wat wij

onder talent verstaan. Iedere speler

wordt op eenzelfde manier beoor-

deeld, volgens de eisen die wij hebben

vastgesteld.

Zo’n innovatie als deze krijgt pas echt

waarde als het in de dagelijkse prak-

tijk wordt gebruikt. En dat doen we

dan ook. Tegenwoordig zitten we bij

bijvoorbeeld een spelersoverleg met

de trainers en andere specialisten uit

alle disciplines binnen onze opleiding

aan tafel om op detailniveau te bepa-

len hoe we spelers een volgende stap

in hun ontwikkeling kunnen laten

maken. Ondersteund door de relevan-

te, objectieve data en feiten en niet

gebaseerd op emoties en persoonlijke

voorkeuren. Soms zit overigens een

speler ook bij zo’n overleg. Dan noe-

men we het meer ‘professioneel rod-

delen’. Spelers vinden deze innovaties

vaak uiterst leerzaam, omdat er veel

aandacht voor hen is op alle moge-

lijke gebieden en ze daarin betrokken

worden. Onze trainers zorgen ervoor

dat de relevante feiten in praktische,

objectieve voetbaltaal in detail met

hen wordt besproken. Dat zie je terug

in voetbalgedrag op het veld.

‘Uiteindelijk is van belang dat wij niet het
beste uit onze spelers halen, maar dat we
de spelers leren hoe zij het maximale uit

zichzelf kunnen halen’

Met een speler erbij wordt spelersoverleg opeens ‘professioneel roddelen’.

P R O F V O E T B A L

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17_az.indd 10 16-10-19 14:04