De Voetbaltrainer 245

Pagina 24 van: De Voetbaltrainer 245

www.devoetbal trainer.nl24 Animatie Steijn Spreij: ‘De trainings- en wed- strijddata kunnen we middels soft- ware omzetten in een 2D-animatie. Hiermee geneneer je eigenlijk een soort bovenaanzicht van de daadwer- kelijke wedstrijd ...

www.devoetbal trainer.nl24

Animatie
Steijn Spreij:
‘De trainings- en wed-
strijddata kunnen we middels soft-

ware omzetten in een 2D-animatie.

Hiermee geneneer je eigenlijk een

soort bovenaanzicht van de daadwer-

kelijke wedstrijd of training.’

Roel de Liège: ‘Het mooie van de
video-analysesoftware is, dat we de

beelden vanuit de verschillende came-

raposities aan elkaar kunnen koppe-

len. Sam maakt een animatie van de

11:11, en zodra we die beelden klaar

hebben, kunnen we daar dus ook die

animatie aan koppelen. Daarna kun-

nen we switchen tussen camera’s.

Wanneer je het beeld stilzet, kun je in

die animatie zien wat bijvoorbeeld de

onderlinge afstand tussen spelers is.’

Sam Coenen: ‘Het gaat hier meestal
om de beslissende momenten, dat

je die eruit kunt pikken. Met onze

N A T I O N A L E T E A M S

methodiek kan heel goed worden be-

keken of bijvoorbeeld de rechtsback

en de rechter centrale verdediger in

een bepaalde situatie te ver uit elkaar

stonden, vooral omdat we in staat zijn

door middel van die animatie de situ-

atie van de bovenkant te bekijken. Een

meter meer of minder kan wedstrij-

den beslissen. Die ene situatie heeft

wat ons betreft dan meer waarde dan

een gemiddelde afstand tussen spe-

lers over bijvoorbeeld een kwartier

speeltijd.’

Steijn Spreij: ‘Bij het A-elftal heb-
ben we deze animatie bij een aantal

wedstrijden gebruikt, om de ruimtes

objectief zichtbaar te maken. We

konden zo duidelijk het verschil laten

zien in compactheid tussen de twee

wedstrijden.’


Wat betekenen de gegevens voor spelers

persoonlijk? In hoeverre zijn zij erin geïn-

teresseerd en gebruiken ze deze voor hun

eigen ontwikkeling?

Sam Coenen: ‘Dat verschilt, maar
veel spelers willen wel graag weten

wat ze aan inspanningen geleverd

hebben tijdens een training. Daarbij

is het essentieel dat we spelers wel

altijd de context schetsen waarin ze

de gegevens moeten plaatsen. Wan-

neer je kleine partijtjes speelt, is het

logisch dat je niet altijd de hoogste

snelheden haalt. Hoe ziet een training

eruit, welke oefeningen zijn gedaan?

Na de training maak ik een rapportage

hoe de training gescoord heeft op een

aantal vaste parameters, die te ma-

ken hebben met de intensiteit. Op die

manier vergelijken we ook oefeningen

met soortgelijke oefeningen die eerder

gedaan zijn: hoe intensief verliep dit

positiespel ten opzichte van dat van

gisteren? Opvallende zaken filteren

we eruit en proberen we te verklaren:

een speler die weinig heeft gelopen,

komt dat door de positie waarop hij

speelde? Hoe kan het dat een speler

weinig totale meters aflegde, maar

wel relatief veel op hoge snelheid?

Wordt het beeld dat de trainer van

een speler had, bevestigd? En natuur-

lijk leren cijfers over de hartslag iets

over de mate van vermoeidheid van

een speler. Dat soort gegevens delen

we ook met de teamarts.’

Data-toepassingen
We hebben de indruk dat tegenwoordig veel meer gebruikgemaakt kan worden van alle data, dan vroeger toegestaan was.

Steijn Spreij: ‘De FIFA wil tegenwoordig alle technologische mogelijkheden omarmen, om het voetbal kwalitatief verder
te helpen. We mogen inmiddels van veel meer middelen, zoals audio en tablets, op de bank gebruikmaken. En nadat we

op het WK 2014 doellijntechnologie hadden, werd dat in 2018 al uitgebreid met een medical feed, een technical feed en

de VAR. Verder werden er allerlei data beschikbaar gesteld. Het heeft een enorme vlucht genomen. Nu gaat het erom

hoe we het toepassen. We delen bijvoorbeeld de gegevens en beelden die we hebben met de medische staf. Niet alleen

om de belasting in de gaten te houden, maar ook bij blessures die door een impact opgetreden zijn. Hiermee kan de

diagnose veel beter gesteld worden. Onze dokter bij het Nederlands elftal kan met een tablet beelden van trainingen en

wedstrijden uit verschillende camerastandpunten terugkijken.’

‘Onze dokter bij het Nederlands
elftal kan met een tablet beelden
van trainingen en wedstrijden uit
verschillende camerastandpunten

terugkijken’

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27_knvbvideodata.indd 24 16-10-19 14:06