De Voetbaltrainer 245

Pagina 32 van: De Voetbaltrainer 245

T E A M N L www.devoetbal trainer.nl32 High Performance Team Kamiel Maase: ‘Tot twee jaar geleden zag je binnen NOC*NSF drie pijlers: breedte- sport/sportparticipatie, topsport en ondersteunende diensten zoals je in elk bedrijf teg...

T E A M N L

www.devoetbal trainer.nl32

High Performance Team
Kamiel Maase:
‘Tot twee jaar geleden zag je binnen NOC*NSF drie pijlers: breedte-
sport/sportparticipatie, topsport en ondersteunende diensten zoals je in elk bedrijf

tegenkomt: HR en financiën behoren daartoe. De afdeling Topsport is nu verdeeld in

vijf verschillende teams, die zich elk met een deelgebied bezighouden als het gaat

om ondersteunen van topsporters:

• TeamNL GO (Games Operations)

• TeamNL Prestatiemanagement

• TeamNL Athlete Services

• TeamNL Assist

• TeamNL Experts

Binnen TeamNL Prestatiemanagement zijn Prestatiemanagers actief, die allen een

aantal sportbonden in hun portefeuille hebben waarbinnen ze verantwoordelijk zijn

voor de versterking van topsportprogramma’s. Zij adviseren en ondersteunen de

bonden bij de ontwikkeling en uitvoering van hoogwaardige sporttechnische pro-

gramma’s. TeamNL Prestatiemanagement en TeamNL Experts vormen het High Performance Team. De andere teams zijn wat minder

sporttechnisch, zijn in beginsel wat meer ondersteunend. Binnen het High Performance Team valt ook beleid op het gebied van onder-

zoek en innovatie, te weten binnen TeamNL Experts. Elk van die expertgebieden wordt aangestuurd door een Prestatiemanager op dit

specifieke terrein:

• Fysieke training

• Voeding

• Sportmedisch

• Prestatiegedrag

• Prestatietechnologie

• Sportwetenschap, onderzoek en innovatie

Wat we hiermee beogen is direct bijdragen aan betere prestaties door de sporters en coaches binnen TeamNL. Binnen het kader van dit

artikel is binnen TeamNL Experts dan natuurlijk vooral het laatste onderdeel – sportwetenschap, onderzoek en innovatie – relevant. Ik-

zelf leid dit programma en daarnaast ben ik teamleider van TeamNL Experts. Dat geeft me de kans om alles zo goed mogelijk op elkaar

af te stemmen. Thema’s waarmee we ons als het gaat om onderzoek en innovatie zoal bezighouden zijn:

• Fysiologie (incl. herstel, adaptatie, hoogtetraining etc.)

• Biomechanica

• Voeding

• Prestatiegedrag

• Chronobiologie (denk aan: hoe ga je om met een jetlag)

• Visuele vaardigheden, kijkgedrag

• Genomics (genetica en topsport)

• Aero- en hydrodynamica (in samenwerking met de TU Delft)

• Monitoring (testen, meten), datascience

• Materiaal

Binnen deze onderzoeksgebieden is altijd de concrete bruikbaarheid voor sporters en coaches

leidend: het moet toegepast kunnen worden. Uiteraard is aan deze aspecten, ook op het niveau

van de afzonderlijke sportbonden en door trainers en sporters individueel, vaak al veel aandacht

besteed. Wij merkten dat dit vaak tamelijk fragmentarisch gebeurde. Dan werd er opeens een

jaar voor de Winterspelen veel aandacht besteed aan een nieuw schaatspak, in het kader van

aerodynamica uiteraard. Maar hier moet natuurlijk structureel aandacht voor zijn, niet alleen

wanneer in de verte een groot kampioenschap opdoemt. Dit soort zaken proberen we tegen-

woordig vooraf en centraal goed af te kaarten.’

flexibeler is dan de voetbaltrainer en

hij wellicht ook beter op scenario’s in

de wedstrijd kan inspelen. Maar het

einde van de mogelijkheden is daarin

zeker nog niet in zicht. Het vereist ook

nieuwe vaardigheden van de coach.

De trainer-coach van tien jaar geleden

zal niet de trainer zijn van de toe-

komst, dat lijkt wel zeker!’

28-29-30-31-32_kamielmaaseea.indd 32 16-10-19 14:18