De Voetbaltrainer 245

Pagina 33 van: De Voetbaltrainer 245

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 33 Voetbalvernieuwingen uit het noorden Wat voetbalinnovaties betreft, moeten we de laatste jaren toch echt in Groningen zijn. In het noorden zorgt een mooie symbiose tussen universiteit,...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 33

Voetbalvernieuwingen
uit het noorden
Wat voetbalinnovaties betreft, moeten we de laatste jaren toch echt in Groningen zijn. In het

noorden zorgt een mooie symbiose tussen universiteit, hogeschool en de voetbalpraktijk voor

een bron van inspiratie en nieuwe inzichten. De voorbije jaren heeft ook dit vakblad dankbaar

gebruikgemaakt van de vernieuwingsdrang van de Groningers. De hoogste tijd voor een ge-

sprek met de drie hoofdrolspelers: waarom is Groningen dé plek waar het broeit van vernieu-

wingen? En welke projecten lopen momenteel?

Tekst: Gerjos Weelink

S P E C I A L
A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N

Onder het in 2011 opgezette SSIG (zie

kader) hangt FSG (Football Science

Groningen). Aldaar zijn prof. dr. Koen

Lemmink (hoogleraar sport, prestatie

en innovatie en tevens afdelingshoofd

Bewegingswetenschappen), Dr. Michel

Brink (universitair docent Bewegings-

wetenschappen) en Wouter Frencken

(Hoofd Performance bij FC Groningen)

degenen die de grote lijnen uitzet-

ten, subsidieaanvragen schrijven voor

voetbalonderzoek en promovendi en

studenten begeleiden.

Testbatterij
Koen Lemmink:
‘Zo rond de eeuwwis-
seling lag de focus op het gebied van

onderzoek op sportgebied in Neder-

land vooral op de cyclische sporten.

Denk aan wielrennen, schaatsen en

hardlopen. In deze periode is het idee

ontstaan om vaker onderzoek te gaan

doen naar de acyclische sporten, zoals

voetbal en hockey. Om een voorbeeld

te geven hoe dat er op het gebied van

de voetbalsport destijds uitzag: met

een zelf ontwikkelde testbatterij zijn

we vanuit Bewegingswetenschappen

de jeugdspelers van betaaldvoetbalor-

ganisaties zoals FC Groningen en SC

Heerenveen gaan volgen en meten.

Een paar keer per jaar rolden daar

gegevens uit en daar gingen we met

de trainers over in gesprek. Zo kwa-

men we op het spoor van belangrijke

factoren bij het identificeren en ont-

wikkelen van voetbaltalent. Vergele-

ken bij wat we nu doen, was dat met

name gericht op talentontwikkeling.

Naarmate de jaren vorderden, werden

de onderzoeken en faciliteiten steeds

uitgebreider en diepgaander, en raak-

ten ook andere disciplines zoals psy-

chologie en economie erbij betrokken.

Het sportonderzoek naar teamsporten

nam een grote vlucht en om de resul-

taten ook verder te verspreiden en te

implementeren in de sportpraktijk,

werd het Sport Science Instituut Gro-

ningen, kortweg SSIG, opgezet met als

onderdeel Football Science Groningen.

Dit heeft geleid tot vele proefschriften

en meer dan honderd wetenschap-

pelijke publicaties op het terrein van

voetbal. Dit vormt een krachtige basis

voor de kennis en innovaties vanuit

Groningen.’

Werkvloer
Wouter Frencken:
‘Zo’n acht jaar
geleden zijn we gestart met twee stu-

denten, die bij FC Groningen een half

jaar op parttime basis een onderzoek

uitvoerden. Die groep is in de loop der

jaren steeds groter en beter geworden.

‘Wij kunnen vanachter een bureautje
wel wat bedenken, maar hetgeen er

écht toe doet, moet vooral aansluiten
bij de praktijk’

33-34-35-36_ssig.indd 33 16-10-19 14:19