De Voetbaltrainer 245

Pagina 42 van: De Voetbaltrainer 245

ook om hun techniek meer te ontwik- kelen en daarmee de kans te vergro- ten dat ze profvoetballer worden en zich kunnen aanpassen aan verschil- lende systemen en omstandigheden. Dan ontkom je er niet aan dat je spelers gaat selecte...

ook om hun techniek meer te ontwik-

kelen en daarmee de kans te vergro-

ten dat ze profvoetballer worden en

zich kunnen aanpassen aan verschil-

lende systemen en omstandigheden.

Dan ontkom je er niet aan dat je

spelers gaat selecteren die daar ont-

vankelijker voor zijn. Een speler die de

kwaliteiten heeft om snel goede be-

slissingen te nemen, snapt sneller hoe

je het spel kunt spelen. Wij hebben

bijvoorbeeld een speler in de Onder

19 die het voetbalspel dat wij willen

spelen, snapt. Ook in de trainingen die

wij doen. Daar zit niet eens zoveel uit-

leg bij, maar de oefening zorgt ervoor

dat je bepaalde gedragingen krijgt,

impliciet. Dat noem ik dan een talent

dat zich snel kan aanpassen. Dat hij

het leerproces begrijpt en verbanden

tussen training en wedstrijd makkelijk

legt.’

Scouten van (jonge) kin-
deren
De vraag blijft binnen de jeugdopleidingen

in Nederland natuurlijk hoe je dan scout

bij jonge kinderen. Bij Willem II is potentie

vooralsnog het sleutelwoord.

‘Zowel uit wetenschappelijk onder-

zoek als uit de praktijk blijkt dat het

haast onmogelijk is om jong te scou-

ten. Ook omdat wij geloven in spelers

die alles uit zichzelf willen en kunnen

halen, die zich kunnen aanpassen

op een steeds hoger niveau door o.a.

leervermogen, motivatie en self ef-

ficacy. Dat is niet te zien wanneer een

achtjarige over een veldje loopt. Wij

denken daarom dat het belangrijkste

is dat je een inschatting moet maken

en moet monitoren hoe goed en snel

een jeugdspeler zich kan ontwikkelen.

Welke speler houdt van uitdagingen

en welke gaat fanatiek aan de slag?

Dit doen we nu met behulp van ta-

lentendagen, waarvan wij ook nog

niet weten of het rendement oplevert.

Daarbij delen we jongens in op basis

van gelijke variabelen en kijken we

‘We kijken niet alleen hoe goed iemand op dit moment is.’

www.devoetbal trainer.nl42

naar zaken als betrokkenheid, initia-

tief en hoe snel ze dingen oppikken.

Er is dan nog steeds niet veel van te

zeggen maar zo kun je een eerste on-

derscheid maken. Op basis daarvan

beslissen we nog helemaal niets, maar

daarmee gaan we wel aan de slag.’

Uiteindelijk draait het dus om de ontwik-

keling van de jonge spelers.

‘Ontwikkeling is altijd mogelijk en

door training is zelfs véél ontwikke-

ling mogelijk. Ruud van Nistelrooy zei

het ooit heel treffend in een gesprek

met ons: ‘Er zit geen grens aan een

ontwikkeling.’ Dit verhaal is bepalend

hoe wij naar scouting en selectie kij-

ken en deze wetenschap hebben we

meegenomen in onze aanpak.’

Scouting by selection vs
scouting by provision
Riemersma onderscheidt in het scouten

twee manieren, die van talen tidentificatie

en van talentontwikkeling, ook wel scou-

ting by selecting en scouting by provision

genoemd.

‘In Nederland zijn er heel veel oplei-

dingen die talent identificeren. In de

Onder 10 zetten we acht jongens bij

elkaar, dat zijn de beste van dat mo-

ment. Een jaar later gaan de zwakke

spelers eraf en pakken we de beste

van de tegenstander. En dat gaat zo

door als een soort cyclus. Dat heeft

minder met opleiden te maken, maar

meer met identificeren. Als je het hebt

over opleiden, vinden wij dat je moet

focussen op de minder presterende

spelers, hoe je die kunt ontwikkelen.’

Deze talentontwikkeling wordt bij Willem

II dus ook toegepast, in de vorm van zoge-

naamde scouting by provision.

‘We kijken niet alleen hoe goed ie-

mand op dit moment is. Misschien

dat de beste speler in een jeugdteam

al vijf jaar bij een voetbalschool heeft

meegelopen en zijn teamgenootjes

pas met voetbal zijn begonnen. Het-

geen waar het om gaat, namelijk hoe

snel en hoe goed de jeugdspeler zich

kan ontwikkelen, weet je pas je als de

ongetrainde spelers onderwerpt aan

goede trainingen. Onze missie is dus

‘Het probleem is dat de beste spelers van
nu niet de beste van later hoeven te zijn’

J E U G D O P L E I D I N G

40-41-42-43-44-45_riemersma.indd 42 16-10-19 14:20