De Voetbaltrainer 245

Pagina 56 van: De Voetbaltrainer 245

www.devoetbal trainer.nl VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL www.devoetbal trainer.nl56 Jelle ten Rouwelaar is als kee- perstrainer en als assistent- trainer verbonden aan de Onder 20. Een deel van zijn werkzaamheden omvat de spelhervatti...

www.devoetbal trainer.nl

VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL

www.devoetbal trainer.nl56

Jelle ten Rouwelaar is als kee-

perstrainer en als assistent-

trainer verbonden aan de

Onder 20. Een deel van zijn

werkzaamheden omvat de

spelhervattingen, zowel aan-

vallend als verdedigend. In

dit gedeelte bespreekt Ten Rouwelaar

enkele aanvallende corners, legt uit

hoe de bedachte varianten tot stand

komen en ook wat zijn eigen rol bin-

nen het geheel is.

Gesprekken
Jelle ten Rouwelaar:
‘Net als in de
algehele manier van werken bij On-

der 20 ontwikkelen we ook de stan-

daardsituaties zoveel mogelijk mét de

jongens samen en wordt er constant

input gevraagd. Ik ga met een aantal

spelers om tafel, waarna we door

diverse gesprekken uitkomen op een

aantal varianten. In de gesprekken

die plaatsvinden treed ik vooral op

als begeleider. De jongens zijn aan

het woord, ik stuur bij waar dat nodig

is. Wat het aantal varianten betreft

vinden we één of twee meer dan ge-

noeg. Want des te meer varianten je

bedenkt, des te meer je op het veld

in relatief korte tijd met elkaar moet

afstemmen. Los daarvan vinden we

het belangrijk dat spelers ook een

bepaalde vrijheid ervaren om zelf op

gevoel beslissingen te nemen.’

Initiatief
Jelle ten Rouwelaar:
‘Deze jongens
zijn dag en nacht met voetbal bezig.

Het laatste wat ze nodig hebben, is ie-

mand die ze ook bij Onder 20 nog eens

van alles voorkauwt. Juist door ruimte

te geven voor eigen inbreng merken

we ook hoe goed ze zelf bepaalde za-

ken al kunnen verwoorden. Voor mij

is het mooi om dit soort gesprekken

met deze spelers aan te gaan. In mijn

rol als begeleider let ik ook op de uit-

voerbaarheid van die varianten. Is het

logisch? Het af en toe ook opzoeken

en uitlokken van een discussie hoort

erbij: ‘Jongens, lóópt dit wel, is dit re-

eel?’ Na verloop van tijd worden deze

varianten gepresenteerd aan de hele

groep. Door bewust te kiezen voor een

aanpak waarbij de spelers vooral aan

het woord zijn, creëer we bovendien

meer initiatief. Het zijn niet de varian-

ten alleen van de staf, maar juist van

spelers zelf. Zowel aan tafel tijdens

het bespreken van de varianten, maar

daardoor dus ook tijdens de wedstrijd

‘Juist door ruimte te geven voor eigen
inbreng, merken we hoe goed ze zelf

bepaalde zaken al kunnen verwoorden’

Cornervariant 2

Cornervariant 1

50-51-52-53-54-55-56-57-58-59_onder20.indd 56 16-10-19 14:22