De Voetbaltrainer 245 – pag. 7

| |

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 7

De beste
‘We hebben enkele jaren geleden afgesproken dat

we met AZ dé club in de wereld willen zijn, die het

antwoord op de volgende drie vragen als een van

de beste moet kunnen begrijpen, beantwoorden en

implementeren in de praktijk:

1. Wat is nu echt talent?

2. Hoe creëer je een omgeving waarin talenten het

maximale uit zichzelf kunnen halen?

3. Hoe creëer je van die talenten een winnend

team?

Elke dag komen we naar ons werk en weten we

waar we verder mee moeten gaan. En we gaan ver-

der met het implementeren van die antwoorden in

de praktijk.’

S P E C I A L
A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N

ken om dat ambitieuze einddoel te be-

reiken. Zoals gezegd gaat het daarbij

om het collectief. We zoeken steeds

mensen die binnen de visie, cultuur

én het programma van de club kun-

nen fungeren. Collega’s die allemaal

dezelfde ‘taal’ spreken, bijvoorbeeld

als het gaat om talent en spelprinci-

pes. De scout op de tribune of de data-

analist moet dezelfde voetbalfilosofie

hebben als een trainer. Daarnaast

is de stabiliteit in de sportieve staf

een andere succesfactor. Zelf ben ik

al dertien jaar aan AZ verbonden en

nogal wat collega’s acht tot tien jaar.

Dat samen is de route die volgens ons

voor AZ naar succes zal blijven leiden

en toekomstbestendig is.’

Uniek
‘Er zijn ongetwijfeld meerdere clubs

waar mensen bezig zijn met dit soort

vergelijkbare strategische vraagstuk-

ken. Maar we zijn nog geen club

tegengekomen die ook een Hoofd

Prestatie & Ontwikkeling heeft aan-

gesteld met mijn taken en verant-

woordelijkheden bij AZ. Andere (inter)

nationale clubs hebben soms een

Directeur Coaching, Spelersontwik-

keling of Voetbalontwikkeling. Maar

meestal liggen deze vraagstukken bij

de Technisch Directeur, het Hoofd

Scouting of Hoofd Opleiding. Zij zijn al

heel druk met de dagelijkse gang van

zaken. Naast bijvoorbeeld de lopende

spelerszaken, teamindelingen, coa-

ching van medewerkers, cultuurbe-

waking en contractmanagement blijft

er dan weinig tijd over om een tot in

detail onderbouwde langetermijnvisie,

strategie en methodiek te blijven ont-

wikkelen. Ik ben door de hele voetbal-

organisatie heen bezig. Als ‘fulltime

denker’ heb ik de vrijheid om overal

met alle mensen binnen de organisa-

tie te sparren, zowel aan de voetbal-

kant als de algemene kant, wanneer

ik denk dat dit van waarde voor de

club kan zijn. Mijn hoofdtaak is ervoor

te zorgen dat iedereen duidelijk weet

hoe we dat einddoel in 2025 kunnen

behalen en beseft welke stappen de

club en hijzelf daarvoor moet maken.

F
o

to
’s

:
P

ro
S

h
o

ts

Marijn Beuker: ‘In mijn persoonlijkheid zit dat ik altijd de essentie van iets wil begrijpen.’

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17_az.indd 7 16-10-19 14:04