De Voetbaltrainer 245

Pagina 78 van: De Voetbaltrainer 245

Colofon Uitgave: Eisma Businessmedia bv Celsiusweg 41 8912 AM Leeuwarden Telefoon: 088-2944800 E-mail: businessmedia@eisma.nl Directie: Egbert van Hes, algemeen directeur Uitgever: Peter Feenstra Hoofdredactie: Paul Geerars (hoofdre...

Colofon
Uitgave:
Eisma Businessmedia bv
Celsiusweg 41
8912 AM Leeuwarden
Telefoon: 088-2944800
E-mail: businessmedia@eisma.nl

Directie:
Egbert van Hes, algemeen directeur

Uitgever:
Peter Feenstra

Hoofdredactie:
Paul Geerars (hoofdredacteur)
Telefoon: 06-51904854
E-mail: p.geerars@eisma.nl

Tjeu Seeverens (adjunct-hoofdredacteur)
Telefoon: 06-23941973
E-mail: tjeu.seeverens@ziggo.nl

Eindredacteur:
Ruud Doevendans
Telefoon: 06-29054444
E-mail: info@ruuddoevendans.nl

Adviseur:
Henny Kormelink
Telefoon: 06-50686964 | E-mail: henny.kormelink@gmail.com

Redacteuren die aan deze editie meewerkten:
Vishal Kallan, Tjeu Seeverens, Job T’Jonck, Sef Vergoossen, Gerjos Wee-
link

Aan dit nummer werkten verder mee:
Paul Balsom, Han Berger, Marijn Beuker, Arjen Boonstoppel, Michel Brink, Sam
Coenen, Wouter Frencken, Floris Goes, Kaspar Jansen, Asker Jeukendrup, Bert
Konterman, Koen Lemmink, Roel de Liège, Erwin van de Looi, Kamiel Maase, Ber-
nadet van Os, Bas Peijs, Bastiaan Riemersma, Jelle ten Rouwelaar, Pieter Schras-
sert Bert, Jakko Slot, Steijn Spreij

Foto’s:
Sjef Geelen, KNVB Media, NOC*NSF, Pro Shots, PSV Media, Annemarijn
Steijlen, Willem II

Redactie-adres:
De Voetbaltrainer, Celsiusweg 41, 8912 AM Leeuwarden

Lay-out en productiebegeleiding:
ZeeDesign, Postbus 13 – 8748 ZL Witmarsum
Telefoon: 0517-531672 | E-mail: info@zeedesign.nl

Druk:
Veldhuis Media, Raalte

Abonnementen voor Nederland en België:
Nieuwe opgaven, adreswijzigingen en correspondentie over
abonnementen:
Abonneeservice Eisma Businessmedia
Daalakkers 2-72, 5641 JA Eindhoven
Telefoon: +31 088-2266648 | E-mail: abonnement@eisma.nl

Abonnementsprijs:
Abonnementsovereenkomsten worden uitsluitend aangegaan door Eisma
Media Groep B.V, namens wie de uitgever de abonnementen verzorgt.
De Voetbaltrainer verschijnt 8 keer per jaar. De abonnementsprijs voor
De Voetbaltrainer is per 1 juli 2019 vastgesteld op € 129,- incl. 9% btw
en is bij vooruitbetaling verschuldigd, en is inclusief een abonnement
op CoachVak. Een los abonnement op CoachVak kost € 50,-. Een abon-
nement in combinatie met de mediatheek kost € 169,-. Een los abonne-
ment op de mediatheek kost € 60,-. Een abonnement op het vakblad in
combinatie met de TrainingsPlanner kost € 179,-. Een los abonnement
op de TrainingsPlanner kost € 75,-. Andere landen op aanvraag. Abon-
nementen kunnen ieder moment ingaan. Opzegging dient schriftelijk
en minimaal een maand voor het einde van de abonnementsperiode te
geschieden.

Marketing:
Heleen Rodenhuis
Telefoon: 088-2944863 | E-mail: h.rodenhuis@eisma.nl

Advertentieverkoop:
Wilma Zijlstra
Accountmanager binnendienst
Telefoon: 088 2944 847 | E-mail: w.zijlstra@eisma.nl

Traffic, ZeeDesign
Telefoon: 0517-531672 | Fax: 0517-531810
E-mail: voetbaltrainer@zeedesign.nl

Bankrelatie:
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
IBAN: NL64RABO0335434991
BIC: RABONL2U
ISSN 1382-7065

© 2019 Eisma Businessmedia bv, Leeuwarden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren
dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen
uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van
de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor
schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geba-
seeerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden
deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis
en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Leveringsvoorwaarden: zie www.
eismamediagroep.nl

De verlenging
Als jeugdtrainer bent u misschien meteen op zoek gegaan naar de innovaties

in het vaste katern ‘De Jeugdvoetbaltrainer’. Dat ontbreekt echter deze keer. Als

redactie hebben we ernaar gestreefd om in zoveel mogelijk verhalen het thema

‘anders denken, anders doen’ steeds opnieuw te vertalen naar trainers en coa-

ches in het betaald voetbal, bij de amateurs en zeker ook de jeugd. Daarom voor

één keertje geen aparte JVT. Neem bijvoorbeeld het openingsverhaal over AZ. Dat

staat nu gerubriceerd onder ‘profvoetbal’. Net zo goed had er ‘jeugdvoetbal’ als

aanduiding kunnen staan. Een groot deel gaat over het herkennen van en werken

met talentvolle jeugdspelers. Het verhaal laat zien hoe jarenlang investeren in de

eigen jeugdopleiding veel meer kan opleveren dan wanneer je je als club in een

paniekreactie overgeeft aan de grillen van een buitenlandse investeerder of sluwe

(inter)nationale spelersmakelaars.

Het mooie van de openheid van AZ is dat er tal van voorbeelden genoemd wor-

den, die je in een aangepaste vorm zo kunt gebruiken voor je amateurclub en/of

jeugdafdeling. Bijvoorbeeld het inrichten van een playground bij je trainingsac-

commodatie als antwoord op het gebrek aan bewegen bij de hedendaagse jeugd.

Een steeds groter wordend probleem. De tranen springen spontaan in je ogen als

je op een gemiddeld trapveldje in Nederland het overgewicht en de bewegings-

armoede bij de jeugd ziet. Zo’n playground bij de club stimuleert daarnaast het

zelfstandig – zonder tussenkomst van volwassenen – beslissingen leren te nemen.

Of kan dienen als tegenoffensief voor het overmatig smartphonegebruik. In AZ-

termen: ‘Als je jouw complex niet uitnodigend maakt om te bewegen, kunnen

spelers niets anders dan hun tijd spenderen achter hun mobiel of iPad.’ Met wat

creativiteit is ook het leren voetballen op diverse ondergronden op alle niveaus te

realiseren. Een wandeling of fietstocht door dorp of wijk met een andere bril op

levert meteen alternatieve trainingsplekken voor het (kunst)grasveld bij de club

op.

Eén kleine ‘innovatie’ in Alkmaar heb-

ben we nog niet genoemd. De club

heeft ook gezocht naar een alternatief

voor de, onder jonge voetballers zo

populaire, energiedrankjes. Dat is een

kauwgum geworden met pure cafeïne

zonder suiker of andere slechte stof-

fen. Op de markt gebracht door Olym-

pisch kampioen Mark Tuitert. De gum

voorziet je binnen tien minuten van

een langdurige, schone energieboost.

Voetballers vanaf 14 jaar gebruiken

‘First’ vooral tijdens trainingen, de

warming-up en in de rust van wed-

strijden. In Nederland wordt het ook

gebruikt door o.a. het Nederlands Elf-

tal en Ajax.

Hoopvol is dat de KNVB in samenwer-

king met de wetenschap al redelijk

ver is in het beter voorkomen van een van de meest voorkomende voetbalbles-

sures. Een hi tech sensorbroek lijkt op termijn de oplossing om het grote aantal

hamstringblessures terug te dringen. Nu nog onbetaalbaar voor de massa, maar

naar verwachting is dat over een paar jaar anders. Tegen die tijd is er ook een

voedingsapp voor amateurvoetballers op de markt, net als betaalbare videoana-

lyseapparatuur of een altijd oproepbare digitale sportdiëtiste via je horloge of een

andere wearable. In het verhaal over de eigenzinnige jeugdopleiding van Willem

II wordt Ruud van Nistelrooy geciteerd. Hij zei ooit: ‘Er zit geen grens aan een

ontwikkeling.’ Dat geldt dus ook voor innovaties. De eerste verhalen over nog

meer innovaties in de voetbalwereld zijn daarom al gepland! Zoals een vakblad

betaamt.

www.devoetbal trainer.nl78

78_verlengingcolofon.indd 78 16-10-19 15:09