De Voetbaltrainer 246

Pagina 54 van: De Voetbaltrainer 246

www.devoetbal trainer.nl54 minst constructief worden meege- dacht om creatieve oplossingen te verzinnen voor dit vraagstuk. De meeste clubs en trainers zien daar gelukkig wel het belang van in.’ Zes kerntaken Marco Bout: ‘Tot v...

www.devoetbal trainer.nl54

minst constructief worden meege-

dacht om creatieve oplossingen te

verzinnen voor dit vraagstuk. De

meeste clubs en trainers zien daar

gelukkig wel het belang van in.’

Zes kerntaken
Marco Bout:
‘Tot vorig jaar kenden
we vijf kerntaken van een trainer-

coach die werden beoordeeld in een

Proeve van Bekwaamheid.

1. Het geven van trainingen

2. Het coachen van wedstrijden

3. Het begeleiden van spelers

4. Het managen van het begelei-

dingsteam

5. Het ondersteunen van voetbal-

technisch beleid en netwerken

Dat zijn er nu zes geworden. Erbij

gekomen is: het vergaren, ontwikke-

len, toepassen en delen van voetbal-

kennis. Dat heeft alles te maken met

de ontwikkeling van de maatschap-

pij in het algemeen of de voetbalwe-

reld in het bijzonder. Men moet goed

kunnen omgaan met informatie. Het

is aan de trainer-coach om te beoor-

delen welke data relevant zijn en

hoe hij er het best aan kan komen

om ze vervolgens in zijn praktijk te

kunnen toepassen richting staf en/of

spelers.’ (op de website van De Voet-

baltrainer vindt men nu het volle-

dige kwalificatieprofiel van Trainer-

Coach UEFA Pro)

Jaarlijks
Marco Bout:
‘We willen de opleiding
UEFA Pro in de toekomst jaarlijks

gaan verzorgen in plaats van om het

jaar. We selecteren daarbij op basis

van startbekwaamheid. We proberen

daarbij de inschatting te maken wie

de opleiding op een goede manier

kan afronden . Wie kan uiteindelijk

de zes Proeven van Bekwaamheid

(PVB’s) met succes afleggen? Het

afgelopen jaar hebben we 28 geïnte-

resseerden op gesprek gehad in het

voortraject, van wie er dus veertien

zijn aangenomen als deelnemers.’

Docent Dennis
Demmers

Dennis Demmers is

docent bij de oplei-

ding UEFA Pro, die

dit jaar een andere

opzet heeft gekregen.

Deze verandering

was de vorige oplei-

ding al ingezet en is

nu nog verder ontwikkeld. Dat is een

leerproces voor iedereen, maar de bood-

schap is duidelijk: een opleiding zoveel

mogelijk op maat met veel uitvoering in

de praktijk.

Dennis Demmers: ‘De achterliggende
gedachte van de opzet is dat we de

theorie praktischer maken. Voetbal

is een ervaringsvak. Het leerteam

(hiervoor door Marco Bout toegelicht,

red.) is hierbij vrij groot. Je hebt de

club, de experts, de docent en de

leercoach. Dat is waar de deelne-

mers continu input vandaan kun-

nen krijgen. De deelnemers worden

vaker door de docent en leercoach

bezocht bij de clubs en hebben min-

der centrale bijeenkomsten in Zeist.

Bij de clubs komen de verschillende

kerntaken aan bod. Zo krijgen deel-

nemers inzicht hoe bepaalde on-

derdelen bij die club zijn ingericht.

Zo komt bijvoorbeeld de Technisch

Directeur vertellen over het selectie-

beleid, samenwerking met het be-

geleidingsteam, de transferwindow,

enz. De hoofdtrainer vertelt over

het ontwikkelen van een speelwijze,

het samenstellen van het begelei-

dingsteam, het ontwikkelen van het

begeleidingsteam en van spelers. Het

Hoofd Scouting geeft input over het

scouten van spelers. De Algemeen

Directeur over beleid enz.’

Sturing
Dennis Demmers:
‘Aan de deelne-
mers wordt gevraagd binnen de zes

kerntaken hun eigen ontwikkeldoe-

len op te stellen, voor de korte en/of

lange termijn in het opleidingsjaar.

Dat is zeker niet makkelijk. De deel-

nemers worden gedwongen na te

denken over kwaliteiten en verbeter-

punten passend bij de zogenaamde

beheersingscriteria van de trainer-

coach UEFA Pro. Hoe het ook gaat,

het is aan ons als docenten om bij

te sturen en te ondersteunen waar

nodig. Het is onze taak om het maxi-

male uit iemand te halen.

Het begint bij: wat wil ik nu gaan

leren, binnen de opgestelde kern-

taken? Wat zijn de werkprocessen

die horen bij de kerntaken? Kijk je

alleen dicht bij huis bij je eigen club,

of verbreed je je referentiekader

en kijk je verder om je heen? Dat

kost tijd en energie, maar dat mag

natuurlijk ook! Dit jaar hebben ze

de kans om deuren te openen die

normaal misschien niet opengaan.

Wij benadrukken dit ook. Gebruik dit

jaar maximaal om jezelf te ontwik-

kelen.’

Maatwerk
Dennis Demmers:
‘De opdrach-
ten zijn open geformuleerd. Er is

niet één weg die naar Rome leidt.

De KNVB heeft wel te maken met

de richtlijnen voor de UEFA Pro-

opleiding vanuit de UEFA. Dit is het

kader en daarin staan de te halen

einddoelen beschreven. Om deze

doelen te bereiken begeleiden wij de

deelnemers in het leerproces vanuit

de visie op leren die we bij de KNVB

hebben. Binnen het aangereikte ka-

der kan de deelnemer de opdrachten

aanvliegen zoals hij of zij dat wil,

als het maar aansluit op het doel.

De manier van aanleveren van de

opdrachten is vrijgelaten om zo elke

deelnemer de kans te geven om het

op zijn of haar manier uit te kunnen

werken wat past bij wie ze zijn. Dit

kan variëren van een papieren ver-

sie in Word tot het filmen van jezelf

voor een whiteboard. Soms is er een

duwtje in de rug nodig om tot een

goede eerste aanzet te komen, maar

de kracht is dat er meer over inhoud

gesproken kan worden dan over

lay-out of formats. Het moet geen

belemmering vormen als je meer

moeite hebt om dingen op papier te

krijgen.’

OPLEIDINGEN

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61_uefapro.indd 54 04-12-19 16:24