De Voetbaltrainer 246 – pag. 61

| |

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 0 5 2 0 1 4D e V o e t b a l t r a i n r 2 4 6 2 0 1 9 61Online: www.knvb.nl/assist

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

Leercoach
Sef Vergoossen

Sef Vergoossen is een

van de vier leercoa-

ches.

Sef Vergoossen:
‘Ik kan alleen heel

positief over de

nieuwe opzet zijn.

Het eerste verschil:

voordat je start, weet je precies wat

op je afkomt. In mijn tijd bestond

de opleiding voor tachtig procent

uit trainingen geven. Dat wist je

voordat je eraan begon, maar dat

was het ook. Aan het einde van een

cursusdag kreeg je dertig opdrachten

mee naar huis en de volgende keer

hoorde je hoe laat je die dag op basis

daarvan een training moest geven.

Een enkele keer stond een gastspre-

ker geprogrammeerd. Een sportpsy-

choloog bijvoorbeeld of Kees Jansma

over de rol van de media. Maar voor

de rest: trainingen, trainingen en

nog eens trainingen. Niet te vergelij-

ken met nu, waarbij de aanstaande

trainer-coach UEFA Pro bij de start

onderzoekt op welke gebieden, geba-

seerd op de zes kerntaken, hij goed

of nog minder goed is. Op basis van

die zelfanalyse geeft hij aan wat hij

nog wil bijleren, met wie en hoe.

Daardoor bepaal je de inhoud én

het niveau van je opleiding. Als een

deelnemer kan uitleggen waarom

hij voor zijn ontwikkeling op een be-

paald gebied een expert nodig heeft

en die specifieke kennis hebben de

aanwezige docenten of leercoaches

niet, dan wordt door de KNVB die

expert benaderd en in contact ge-

bracht met de deelnemer.

Deze nieuwe opzet vraagt van de

deelnemers veel verantwoordelijk-

heid en zelfdiscipline. Je merkt dat

de ene deelnemer gerichter met zijn

ontwikkeltraject bezig kan zijn dan

de andere. Dat heeft vooral met de

werksituatie te maken. In de groep

waarvan ik de leercoach ben, is Ke-

vin Hofland bij Fortuna Sittard bij

wijze van spreken 24 uur per dag be-

zig om bij de laatste drie in de Eredi-

visie weg te blijven. Dat is toch heel

anders dan de werksituatie van Dave

Vos, die als trainer van Ajax onder

17 wat eerder een moment kan plan-

nen om ongestoord aan zijn oplei-

ding te werken. Deelnemers moeten

ook behoorlijk theoretisch onderlegd

zijn. Alleen al zo’n eigen ontwik-

kelprofiel samenstellen is geen al-

ledaagse klus. Daarin hebben we als

leercoaches een ondersteunende rol.

Er wordt veel meer van de deelne-

mers gevraagd dan het uitwerken en

geven van trainingen. Maar de prak-

tijk toont aan dat trainingen ook in

de nieuwe opzet alle aandacht ver-

dienen. Op het hoogste niveau kun

je niet volstaan met een ‘aardige’

training. Je zult elke keer opnieuw

het maximale uit je spelers moeten

halen. Dat is zeker in het begin van

je loopbaan een immense uitdaging.

Bij onze groep vervult Gert Aande-

wiel de rol van docent. Bij de trai-

ningen werkt hij aan de voorkant en

voorziet hij wat op het veld gebeurt

van uiterst kritische en scherpe

feedback. Het gaat immers om het

allerhoogste niveau. Een heel bewus-

te keuze. Het begint al voor de trai-

ning met vragen als: ‘Heb je voor de

training je begeleidingsteam zo geïn-

strueerd dat de spelers daar voordeel

van hebben? Heb je je selectie vooraf

voldoende voorbereid op de training

die gaat komen, bijvoorbeeld in de

kleedkamer met beelden?’

Ik werk meer aan de achterkant.

Observeer of wat ik zie, voldoet aan

de drie criteria waaraan ook mijn

eigen trainingen moesten voldoen:

ben je met voetbal bezig, til je indivi-

duele spelers naar een hoger niveau

en train je vanuit je speelwijze en

spelprincipes? Dat laatste is zo es-

sentieel.

Een onderdeel van de opleiding is

ook de uitwisseling met de deelne-

mers aan de hoogste trainersoplei-

ding in België en Duitsland. Eén ding

werd me snel duidelijk: ofschoon

de UEFA duidelijke criteria hanteert

voor het opleiden van UEFA Pro

trainers-coaches is er bij deze twee

landen verschil in aanpak. Wij lopen

hierin in elk geval duidelijk voor op

onze buurlanden.’

F
o

to
:

P
ro

S
h

o
ts

‘Op het hoogste niveau kun
je niet volstaan met een

“aardige” training’

‘Deze nieuwe opzet vraagt van de
deelnemers veel verantwoordelijk-

heid en zelfdiscipline’

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61_uefapro.indd 61 04-12-19 16:24