De Voetbaltrainer 246

Pagina 67 van: De Voetbaltrainer 246

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 67 ‘Taxichauffeur’ én aanvoerder Tim Receveur haalt Almeerse ouderen op M I N I - S P E C I A L W I N T E R S T O P tien verschillende nationaliteiten deelgenomen aan Friendlies....

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 67

‘Taxichauffeur’ én aanvoerder Tim Receveur haalt Almeerse ouderen op

M I N I – S P E C I A L
W I N T E R S T O P

tien verschillende nationaliteiten

deelgenomen aan Friendlies. ‘De se-

lectiespelers die tot deze projectgroep

behoren, zijn actief op zoek naar nog

meer nieuwe culturen die willen deel-

nemen aan de activiteit en zoeken

contact met instanties die kunnen bij-

dragen aan het verbinden van de ver-

schillende nationaliteiten die Almere

herbergt’, aldus Posthuma.

Leerdoelen
Voorafgaand aan het seizoen hebben

alle spelers maatschappelijke leer-

doelen voor zichzelf opgesteld. Aan

de hand hiervan – en de interesse van

de speler – zijn zij gekoppeld aan het

project die hier het beste bij past. Aan

iedere projectgroep is vervolgens weer

een businesspartner gekoppeld, die

vanuit zijn of haar expertise de spe-

lers probeert te helpen bij het behalen

van de individuele leerdoelen en het

succesvol maken van het project.

‘Op die manier snijdt het mes aan

twee kanten’, legt Posthuma uit. ‘Voor

de spelers is dit alvast een opstapje

naar een maatschappelijke carrière

na het voetbal. Eén keer in de maand

staat een groepssessie gepland bij de

betreffende businessclubpartner, om

samen de vorderingen en resultaten

te bespreken. Daarbij worden nieuwe

doelen geformuleerd, waarmee spe-

lers in de daaropvolgende periode aan

de slag gaan.’

Strijdelement
Bij een sportorganisatie kan een

‘strijdelement’ uiteraard ook niet ont-

breken. De verschillende projectgroe-

pen verdienen punten door opgestelde

projecttargets te voltooien en door

mee te doen aan voetbalchallenges.

Deze worden wekelijks bijgehouden

op het clubdashboard.

‘Spelers willen graag ergens om spe-

len, er moet iets te winnen zijn. Dat

element hebben we hier dus ook in-

gepast. Ieder project heeft zijn eigen

targets, waarmee de spelers punten

kunnen verdienen. Elke maand wordt

de nieuwe tussenstand gedeeld met

de spelersgroep en staf. Naast hun in-

trinsieke maatschappelijke betrokken-

heid zorgt dit element voor nóg meer

invulling en verbintenis,’ vervolgt

Posthuma.

In de periodes dat het voetbal stilligt,

waaronder de aankomende winter-

stop, komt het strijdelement tot een

climax. Het projectgroepje dat onder-

aan de ladder staat, gaat een dagdeel

ruilen met een medewerker van een

businessclublid. Zo mag een willekeu-

rige medewerker van een business-

clublid zich een dagdeel profvoetballer

wanen, waarbij de betreffende spelers

zich in het zweet werken op de werk-

vloer van het bedrijf dat is aangeslo-

ten bij Almere City FC.

De winterstop
De winterstop en de bijbehorende

feestdagen zorgen er ook voor dat de

selectiespelers een bezoek brengen

aan alle businessclubleden. ‘Zij steu-

nen de club door dik en dun. Zijn bij

veel, zo niet alle, wedstrijden aanwe-

zig en omarmen het maatschappelijk

programma’, vertelt Posthuma. ‘Het

persoonlijk overhandigen van een

kerstpakket door onze spelers wordt

erg gewaardeerd en brengt de mensen

weer dichterbij elkaar.’

Maar niet alleen de businessclubpart-

ners worden bezocht in deze periode.

Zo wordt er voor een kwetsbare groep

uit Almere een heus kerstdiner ge-

organiseerd en doet een grote groep

spelers de kinderkliniek in het Flevo-

ziekenhuis aan.

Almere voor Almere
Dat de businessclub van Almere City

FC, naast het omarmen van de club

en haar spelers, ook de stad Almere

een warm hart toedraagt, wordt dui-

delijk met het project ‘Almere voor

Almere’. Binnen dit project, dat ook

wordt geleid door selectiespelers,

schenken sponsoren wedstrijdkaarten

aan enkele kwetsbare doelgroepen in

Almere. Dit zijn doelgroepen die niet

over de middelen beschikken of geen

mogelijkheid zien om een wedstrijd

van Almere City FC bij te wonen. ‘Zo

zorgen onze businessclubleden in sa-

menwerking met onze spelers dat we

kinderen verrassen in het Flevozie-

kenhuis of worden de bezoekers van

het Voedsel Loket in Almere in het

zonnetje gezet’, vervolgt Posthuma

zijn verhaal.

Presenting partners
In totaal zijn er zes projectgroepen

binnen het maatschappelijk program-

ma ‘Almere & the City’, dat wordt

omarmd door presenting partners Ra-

bobank Almere en Voiceworks.

‘Onze coöperatieve opstelling is rele-

vanter dan ooit. Wij werken daarom

graag samen met partijen die écht het

verschil kunnen maken’, vertelt Ferry

Huurman namens Rabobank Almere.

‘Sport verbindt en brengt de samen-

leving in beweging. Daarom zijn wij

partner van Almere & the City. Wij

geven de voorzet, Almere & the City

kopt hem in. Of andersom natuurlijk:

‘Growing a better world together.’

Reineke Beijdorff, CMO van Voice-

works: ‘Als van oorsprong echt Al-

meers bedrijf draagt Voiceworks graag

bij aan Almeerse maatschappelijke

initiatieven. Het programma van Al-

mere & the City biedt ons door de vele

projecten de mogelijkheid een groot

aantal initiatieven te ondersteunen

die elk op hun beurt waardevol zijn

voor Almeerders. Door de samenwer-

king met Rabobank, Almere City FC en

alle mensen die meewerken aan Al-

mere & the City maken we met elkaar

een groot verschil. Het doel om men-

sen in Almere met elkaar te verbinden

sluit ook naadloos aan bij waar wij als

organisatie voor staan: het verbinden

van mensen. We zijn dan ook enorm

trots om presenting partner te zijn.’

66-67_bindingalmere.indd 67 04-12-19 09:27