De Voetbaltrainer 247

Pagina 60 van: De Voetbaltrainer 247

? ? www.devoetbal trainer.nl60 OPLEIDINGEN ze terug naar de vereniging en aan de slag. Als het goed is, gebeurt dat laat- ste dus in gezamenlijkheid met het bestuur. Want daar waar voetbaltech- nische mensen en bestuurders gaan s...

?
?

www.devoetbal trainer.nl60

OPLEIDINGEN

ze terug naar de vereniging en aan de

slag. Als het goed is, gebeurt dat laat-

ste dus in gezamenlijkheid met het

bestuur. Want daar waar voetbaltech-

nische mensen en bestuurders gaan

samenwerken, zie je dat clubontwik-

keling plaatsvindt.’

Ingmar Brilman is sinds het sei-

zoen 2018/2019 werkzaam als

HO bij Sportclub Andijk. In dat

seizoen volgde hij de opleiding

HO. De vereniging telt ongeveer

400 leden, waarvan er zo’n 265

verdeeld zijn over 23 jeugdteams.

Intake
Ingmar Brilman:
‘Sporting Andijk is
een echte dorpsclub, vijf jaar gele-

den ontstaan uit een fusie van twee

verenigingen. Ons sportpark is een

belangrijke plek, want daar komen

mensen uit het dorp bij elkaar. Eind

vorig jaar kwam de vereniging bij me

met de vraag of ik interesse had om

sturing aan het jeugdbeleid te gaan

geven. Ik heb ingestemd, maar wilde

me gelijk wel ontwikkelen in deze

functie. Zodra ik zag dat de KNVB de

HO-opleiding ging aanbieden, heb ik

een intake gedaan. Opvallend aan die

intake vond ik dat men echt door-

vraagt en helder wil krijgen wat je wilt

leren. Wat voor vereniging zijn jullie?

Wat zijn onderwerpen die bij jullie op

de agenda staan? Gaat Ingmar hulp

van anderen krijgen binnen de ver-

eniging? In mijn geval is de voorzitter

alle keren mee geweest en ik heb dat

als enorm waardevol ervaren. Je weet

op die manier van elkaar wat je wilt

bereiken en meerdere geledingen, zo-

wel op bestuurlijk als op voetbaltech-

nisch vlak, spreken met elkaar over

een plan van aanpak.’

Lade
‘Tijdens de cursus heb ik een oplei-

dingsplan gemaakt voor onze jeugd-

afdeling. Om zo’n plan een succes te

laten worden, is het essentieel dat

mensen die ermee te maken krijgen

binnen de club, erbij betrokken wor-

den. Het gaat in dit geval dan vooral

om de trainers die hier in de jeugd-

opleiding actief zijn. Zij moeten zich

als het ware herkennen in het plan

en achter de inhoud staan. Is dat niet

het geval, dan is de kans groot dat het

draagvlak ontbreekt en het plan uit-

eindelijk onderin een lade verdwijnt.’

Uitrollen
‘Naast het creëren van draagvlak in

algemene zin ga je tijdens de op-

leiding ook specifieker in op hoe je

trainers kunt helpen. Ik organiseer

scholingen en ga bewuster om met

het begeleiden van trainers. Voor dat

laatste heb ik tijdens de opleiding

handvatten gekregen. Voordat ik met

een trainer het veld op ga, hebben

we al een voorgesprek gehad waarin

de doelstelling is bepaald. Tijdens de

training observeer ik en in de nabe-

spreking komen we terug op dat voor-

gesprek: heb je bereikt wat je wilde

bereiken? Aandacht en tijd schenken

aan een trainer, dat kan alleen als je

daar echt de tijd voor neemt. Klinkt

allemaal heel eenvoudig, maar de

meerwaarde zit in de duidelijkheid en

structuur van hoe je de dingen doet.

Het helpen en begeleiden is specifiek

een aandachtspunt voor onze vereni-

ging. De eerste stappen zijn gezet, in

februari starten zeven jeugdtrainers

met de juniorencursus die ik in mijn

rol als HO zal begeleiden.’

Clubplan
‘Ik kan deelname aan deze opleiding

aanraden, omdat je de inhoud echt

kunt toespitsen op je eigen vereni-

ging. Je maakt een analyse, op basis

daarvan kies je een voetbalinhoudelijk

thema uit om te gaan ontwikkelen.

Mijn overtuiging is ook dat je in een

seizoen maximaal één of twee grote

zaken in gang kunt zetten en je daar

dan op moet focussen. De opleiding

is voor mij een mooi handvat geweest

waarin ik me persoonlijk heb mogen

ontwikkelen en daarmee ook de club.

Maar ook waarbij nog meer het besef

is ontstaan dat je het samen moet

doen. Als je iets wilt verbeteren bin-

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot een opleiding voor Hoofd Opleiding zijn er verschillende toela-

tingseisen. Dit zijn niet alleen eisen aan jou als deelnemer, maar ook aan de vereniging en

jouw werkomgeving. Ben je actief als coördinator (boven-, midden- en/of onderbouw) bij een

(middel)grote vereniging en in het bezit van minimaal het diploma pupillentrainer of junio-

rentrainer? Dan kun jij je inschrijven voor de HO C opleiding in jouw regio. Hieronder zijn in

één overzicht de toelatingseisen per opleiding (HO-A, HO-B en HO-C) te zien:

Huidige toelatingseisen opleidingen tot HO.

1

58-59-60-61_hoopleiding.indd 60 22-01-20 13:46