De Voetbaltrainer 247

Pagina 78 van: De Voetbaltrainer 247

Colofon Uitgave: Eisma Businessmedia bv Celsiusweg 41 8912 AM Leeuwarden Telefoon: 088-2944800 E-mail: businessmedia@eisma.nl Directie: Egbert van Hes, algemeen directeur Uitgever: Peter Feenstra Hoofdredactie: Paul Geerars (hoofdre...

Colofon
Uitgave:
Eisma Businessmedia bv
Celsiusweg 41
8912 AM Leeuwarden
Telefoon: 088-2944800
E-mail: businessmedia@eisma.nl

Directie:
Egbert van Hes, algemeen directeur

Uitgever:
Peter Feenstra

Hoofdredactie:
Paul Geerars (hoofdredacteur)
Telefoon: 06-51904854
E-mail: p.geerars@eisma.nl

Tjeu Seeverens (adjunct-hoofdredacteur)
Telefoon: 06-23941973
E-mail: tjeu.seeverens@ziggo.nl

Eindredacteur:
Ruud Doevendans
Telefoon: 06-29054444
E-mail: info@ruuddoevendans.nl

Adviseur:
Henny Kormelink
Telefoon: 06-50686964 | E-mail: henny.kormelink@gmail.com

Redacteuren die aan deze editie meewerkten:
Yves Brokken, Marco van der Heide, Tjeu Seeverens, Gerjos Weelink

Aan dit nummer werkten verder mee:
Coen Aarts, Han Berger, Roger Bongaerts, Ingmar Brilman, Marcel Groninger, Roel
de Groot, Nico-Jan Hoogma, Peter Hyballa, Johnny Jansen, Aarts Korenhoff, Art
Langeler, Erwin van de Looi, Kees van Overveld, Jeroen Schepens, Maurice Ver-
bunt, Sef Vergoossen, Jan Vogels, Wouter Vrancken

Foto’s:
Ronnie van der Cruijsen, Mustafa Gumussu, KNVB Media, Pro Shots, Angela
Wedding

Redactie-adres:
De Voetbaltrainer, Celsiusweg 41, 8912 AM Leeuwarden

Lay-out en productiebegeleiding:
ZeeDesign, Postbus 13 – 8748 ZL Witmarsum
Telefoon: 0517-531672 | E-mail: info@zeedesign.nl

Druk:
Veldhuis Media, Raalte

Abonnementen voor Nederland en België:
Nieuwe opgaven, adreswijzigingen en correspondentie over
abonnementen:
Abonneeservice Eisma Businessmedia
Daalakkers 2-72, 5641 JA Eindhoven
Telefoon: +31 088-2266648 | E-mail: abonnement@eisma.nl

Abonnementsprijs:
Abonnementsovereenkomsten worden uitsluitend aangegaan door Eisma
Media Groep B.V, namens wie de uitgever de abonnementen verzorgt.
De Voetbaltrainer verschijnt 8 keer per jaar. De abonnementsprijs voor
De Voetbaltrainer is per 1 juli 2019 vastgesteld op € 129,- incl. 9% btw
en is bij vooruitbetaling verschuldigd, en is inclusief een abonnement
op CoachVak. Een los abonnement op CoachVak kost € 50,-. Een abon-
nement in combinatie met de mediatheek kost € 169,-. Een los abonne-
ment op de mediatheek kost € 60,-. Een abonnement op het vakblad in
combinatie met de TrainingsPlanner kost € 179,-. Een los abonnement
op de TrainingsPlanner kost € 75,-. Andere landen op aanvraag. Abon-
nementen kunnen ieder moment ingaan. Opzegging dient schriftelijk
en minimaal een maand voor het einde van de abonnementsperiode te
geschieden.

Marketing:
Heleen Rodenhuis
Telefoon: 088-2944863 | E-mail: h.rodenhuis@eisma.nl

Advertentieverkoop:
Wilma Zijlstra
Accountmanager binnendienst
Telefoon: 088 2944 847 | E-mail: w.zijlstra@eisma.nl

Traffic, ZeeDesign
Telefoon: 0517-531672 | Fax: 0517-531810
E-mail: voetbaltrainer@zeedesign.nl

Bankrelatie:
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
IBAN: NL64RABO0335434991
BIC: RABONL2U
ISSN 1382-7065

© 2020 Eisma Businessmedia bv, Leeuwarden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren
dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen
uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van
de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor
schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geba-
seeerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden
deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis
en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Leveringsvoorwaarden: zie www.
eismamediagroep.nl

De verlenging
De zondag nadat we met Heerenveen-trainer Johnny Jansen spraken over de

progressie die zijn team had geboekt bij het verdedigen, stonden de Friezen in de

uitwedstrijd tegen Feyenoord binnen 26 minuten op een 3-0 achterstand. Dat was

natuurlijk pijnlijk, uiteraard voor de blauw-witten maar in zekere mate ook voor

ons. Liever hadden we de bevestiging gezien van hetgeen we enkele dagen ervoor

op papier hadden gezet. Toen Feyenoord aanzette, was er echter van compact-

heid, intensiteit en dynamiek – begrippen die volgens Jansen kernwoorden zijn

bij het verdedigen – helemaal niets te bespeuren. In de tweede helft, toen zijn

elftal zich wel enigszins herpakt had, was het aan uitstekend keeperswerk van

doelman Hahn te danken dat Feyenoord niet verder uitliep. Heerenveen, dat tot

die wedstrijd het aantal tegendoelpunten bijna had weten te halveren, had in De

Kuip zomaar zes goals kunnen incasseren.

In het gesprek met Jansen maakten we de opmerking dat het verdedigen van

Heerenveen vorig seizoen op ons soms de indruk maakte die je ook bij amateur-

voetbal vaak opdoet: als er een doelpunt valt, vallen vaak direct het tweede en

derde ook. Het elftal valt dan uit elkaar en vrijwel niemand houdt zich aan de

afspraken. Jansen beaamde het volkomen, wees (terecht) op de vooruitgang, maar

de praktijk is soms nog weerbarstig. De tegenstander zit immers ook niet stil en

probeert methodes te vinden waarmee gaten in de vijandelijke burcht kunnen

worden geschoten. Dat had Feyenoord die middag goed voor elkaar. Het is ook op

zijn plaats om te concluderen dat Dick Advocaat het bij de Rotterdammers prima

doet. Zijn elftal kent zo op het oog een aantal eenvoudige en duidelijke afspraken

en speelt veelal in dezelfde samenstelling. Hoewel er statistieken zijn die aange-

ven dat Feyenoord nog evenveel kansen weggeeft als onder Jaap Stam (maar wel

veel minder goals incasseert), is de nestor onder de voetbaltrainers er toch maar

in geslaagd zijn ploeg uit de dorre middenmoot te tillen en aansluiting te laten

vinden bij de derde plaats. Een uitslag komt niet alleen tot stand door wat een

partij verkeerd doet, maar ook door wat de andere goed doet!

Wat speldiscipline en speelwijzes betreft, deden we een prachtige ervaring op in

de Spaanse competitie, een reis door tactiekland waarvan u in deze aflevering

van uw vakblad de weergave kunt lezen. Twaalf pagina’s over acht Spaanse ploe-

gen in vijf wedstrijden, op het hoogste niveau, geven een interessante blik op de

veelzijdigheid die voetbal aan de top tegenwoordig is. En op hetgeen van spelers

in het huidige voetbal ook cognitief geëist wordt. Wat dat aangaat is hetgeen de

KNVB-directeuren Nico-Jan Hoogma en Art Langeler in dit nummer zeggen, ab-

soluut waar: ‘Er wordt qua denk- en beslisvermogen ontzettend veel gevraagd,

dus dat vereist een hoge mate van algehele intelligentie. Om dat te stimuleren en

dus ook het optimale uit je sport te kunnen halen, is schoolopleiding cruciaal. Het

gaat om een leven lang leren, niet alleen op het voetbalveld maar ook daar om-

heen.’ Om u ook weer iets mee te geven, deze uitgave nummer 247 van De Voet-

baltrainer. Met de nodige theorie, maar ook veel praktijksituaties, onder meer aan

de hand van veel ‘veldjes’.

F
o

to
:

:
F

P
H

:
M

u
s
ta

fa
G

u
m

u
s
s
u

www.devoetbal trainer.nl78

78_verlengingcolofon.indd 78 22-01-20 13:48