De Voetbaltrainer 247

Pagina 8 van: De Voetbaltrainer 247

www.devoetbal trainer.nl8 groep. Dat ging in de eerste plaats over discipline bij het verdedigen. Het mocht niet langer los zand zijn op het veld. We maken afspraken en daar houden we ons aan. We blijven bij elkaar, stick to the ...

www.devoetbal trainer.nl8

groep. Dat ging in de eerste plaats

over discipline bij het verdedigen. Het

mocht niet langer los zand zijn op het

veld. We maken afspraken en daar

houden we ons aan. We blijven bij

elkaar, stick to the plan! Dan hebben we

het over zaken als compact blijven,

zowel in de lengte als in de breedte,

de as moet altijd dicht zijn en we wil-

len altijd vooruit verdedigen. Maar

vooruit verdedigen hoeft niet per se

hoog te zijn, dan kan ook vanaf de

middenlijn.

Verder zijn dynamiek en intensiteit

kernwoorden. En vanuit die begrip-

pen moeten we bij balverovering

direct naar voren, lef tonen en durf

uitstralen. Verliezen we hem, dan is er

agressiviteit nodig over het hele veld

om hem zo snel mogelijk weer te ver-

overen. Essentieel daarin is de restver-

dediging: hoe staan we wanneer we

balverlies lijden. Ik vond dat de afge-

lopen jaren minder goed verzorgd. We

stonden bijvoorbeeld vaak met twee

backs hoog waardoor er in hun rug erg

veel ruimte lag voor de tegenstander

om in te lopen. Dus daaraan hebben

we veel aandacht besteed.’

Hoge druk
‘Laten we eens kijken naar het vast-

zetten van de doeltrap. Om te begin-

nen kijken we altijd naar de voor-

keursvoet van de keeper. Is hij rechts-

benig, dan zetten we de linker centra-

le verdediger vast met onze spits. De

linksbuiten neemt dan positie tussen

de andere centrale verdediger en de

rechtsback. Onze rechtsbuiten speelt

in feite gewoon tegen de linksback,

maar gaat de bal naar de andere kant

(de rechter centrale verdediger ligt het

meest voor de hand), dan ondersteunt

hij direct het middenveld door schuin

naar binnen te komen. Onze ‘10’ heeft

een belangrijke rol, want hij dekt vóór

zijn man, de controlerende midden-

velder van de tegenstander, zodat die

niet aanspeelbaar is. Op het midden-

veld resteert dan verder 2:2, en verde-

digend staan we 4:3. (tekening 1)

Je ziet dat er een probleem kan ont-

staan bij hun rechtsback. Wanneer die

hoger gaat spelen, moet onze linker

middenvelder tussen zijn man en die

back gaan spelen. In die gevallen kan

de linksbuiten zich nog steeds richten

op de rechter centrale verdediger. De

linker centrale verdediger staat dan

klaar om eventueel door te dekken op

de middenvelder die wordt vrijgela-

ten. (tekening 2) Ook zie je vaak dat

de rechter centrale verdediger wat

centraler gaat spelen. In die gevallen

laat de rechtsback zich vaak inzakken,

in de vrijkomende ruimte. Wij lossen

dat op door onze 10 dan dieper op de

centrale verdediger te laten doordek-

ken. Hij moet tevens de passlijn naar

de controlerende middenvelder blok-

keren. De linksbuiten komt dan weer

tegen de rechtsback te staan. (teke-

ning 3)

Onze bedoeling is, door deze hoge

druk, om de tegenstander te dwingen

tot een lange bal. Dit zijn de basisaf-

spraken waar het elftal altijd op terug

kan vallen bij het vastzetten van de

tegenstander vanuit de doeltrap. Dus

dat hebben we in die voorbereidings-

fase in trainingen en besprekingen

continu terug laten komen: bij hoge

druk willen we het op deze manier

hebben.’

Lage druk
We hebben Heerenveen in wedstrijden

ook regelmatig níet hoog druk zien zetten,

maar veel lager op het veld.

‘Dat klopt, en dat is ook een aspect

waaraan we heel veel aandacht heb-

ben geschonken. En dan ging het met

name om de afstanden tussen onze

twee spitsen en de twee centrale mid-

denvelders enerzijds, en tussen de

centrale middenvelders en de centrale

verdedigers anderzijds. Die afstanden

mogen tien, hooguit twaalf meter zijn.

En dat geldt ook voor de afstanden

verticaal, dus tussen de spelers in een

linie onderling: de linksback ten op-

zichte van de linker centrale verdedi-

ger, de centrale verdedigers onderling

P R O F V O E T B A L

1 2

Het vastzetten van de doeltrap door sc Heerenveen: de spits zet één

centrale verdediger vast. De 10 dekt vóór de middenvelder. De links-

buiten neemt positie tussen de tweede centrale verdediger en de

back. De rechtsbuiten ondersteunt ook het middenveld.

Als de rechtsback hoog gaat spelen, laat Heerenveen de linksmidden

een tussenpositie innemen. De linker centrale verdediger dekt dan

eventueel door op een middenvelder. De backs knijpen naar binnen.

Trainingsvorm
‘Het bespelen van de lange bal zal belangrijk zijn; of dit nu een lange bal is direct vanaf de keeper of als het gevolg van onze manier van

storen. Om de spelers optimaal voor te bereiden, zullen we aan dit thema zeker aandacht besteden op de training. Hiervoor spelen we

6:6 + 2K. We delen het veld door de lengte in tweeën. We spelen van achterlijn tot zestienmeterlijn, van zijlijn tot de helft van het veld.

We gebruiken afwisselend de linker- en rechterhelft. Het blauwe team bootst Jong Cyprus na. We beginnen over links, dan over rechts en

ten slotte voegen we beide helften samen. Het verdelen in twee helften met kleinere aantallen maakt het overzichtelijker voor de spelers.

Op deze manier worden de taken per speler nog duidelijker en zien spelers sneller waar de mogelijkheden en gevaren van de manier van

drukzetten zitten.

De bal begint bij de doelman van Jong Cyprus. In eerste instantie willen we ze uitnodigen de bal kort te spelen. Als de keeper de rechter

centrale verdediger inspeelt, zal de vleugelaanvaller drukzetten. Vervolgens coachen we het Cypriotische team om de bal vooral lang te

spelen en vervolgens bij te sluiten. Later zullen we ook aangeven dat de bal vanaf de keeper gelijk lang geschoten mag worden. Zo bou-

wen we de training en het aantal opties op.’

06-07-08-09-10-11-12-13_jansen.indd 8 22-01-20 13:37