De Voetbaltrainer 248

Pagina 36 van: De Voetbaltrainer 248

het spelen op het allerhoogste niveau, aangezien de prestatieve verwachtin- gen daar logischerwijs niet te hoog lig- gen. Tot en met Onder 12 speelt ieder- een evenveel. De trainers van Onder 13 en Onder 15 zijn in samenspraak met ...

het spelen op het allerhoogste niveau,

aangezien de prestatieve verwachtin-

gen daar logischerwijs niet te hoog lig-

gen. Tot en met Onder 12 speelt ieder-

een evenveel. De trainers van Onder

13 en Onder 15 zijn in samenspraak

met spelers en ouders vier keer per

week anderhalf uur gaan trainen. Dus

los van de speelminuten op zaterdag,

zijn er relatief veel contactmomenten

voor iedere speler om zich te ontwik-

kelen.

Onze Onder 12 speelt ook 11:11 op een

heel veld. Ze spelen in de Derde Divi-

sie. Onder 11 speelt ook al 11:11. Daar

zijn zij in onze ogen aan toe. De KNVB

wil dat liever niet. Wij denken dat we

hen doordeweeks wel aan het benodig-

de aantal balcontacten laten komen.

Ook spelen we met dit team nog steeds

twin games, ook tegen bvo’s. Bij Onder

12 had ik niet lang geleden maar liefst

zestien amateurclubs bereid gevonden

om toch 11:11 op het hele veld te gaan

spelen, bijvoorbeeld in twee poules

van acht teams. Het mocht niet van de

KNVB. Voor ons heel jammer en zelfs

een beetje onbegrijpelijk.’

Grote lijn
Dennis van den IJssel:
‘Ik werk
nauw samen met Paul Bahl-

mann. Samen zijn wij verant-

woordelijk voor de jeugdoplei-

ding. In de gehele opleiding is

er één vraag leidend: ‘Hoe kun-

nen we nog meer uit een kind

halen?’ Het beantwoorden van dit

vraagstuk begint met een beleidsplan

waarin de missie en de visie staan

beschreven. Deze punten zijn SMART

www.devoetbal trainer.nl36

geformuleerd en vormen de basis voor

het Alphense Boys DNA. Het DNA is

vervolgens de leidraad voor de jeugd.

Een aantal kernwaarden die wij be-

langrijk vinden:

• Dynamisch en verrassend zijn

• Innovatief

• Onderscheidend

• Samenwerking

Dat laatste punt is cruciaal. We spelen

op een erg hoog niveau, vaak tegen

teams met individueel betere spelers

dan wij. Als wij op dat niveau willen

blijven acteren, zullen we door goed

samen te werken een goed resultaat

moeten behalen.’

Spelprincipes
Dennis van den IJssel:
‘Bij Alphense
Boys in de jeugdopleiding hanteren

wij een aantal spelprincipes. De spel-

principes hebben we onderverdeeld

over de vier hoofdmomenten. Deze

zijn als volgt geformuleerd:

Aanvallen

• De vrije ruimtes in de breedte en

lengte van het veld optimaal ge-

bruiken door middel van een snelle

spelverplaatsing en vanuit een dyna-

mische veldbezetting

• Overtallen creëren en uitspelen

• Hoge intensiteit van spelen en door-

bewegen

• Speler in de as vrijspelen om vervol-

gens de vrije ruimte te vinden

• Dominant zijn op het veld door van-

uit dynamisch aanvalsspel de tegen-

stander te dwingen tot keuzes om

vervolgens kansen te creëren

Omschakelen naar verdedigen

• Drie-secondenregel – bal verdedigen;

binnen 3 seconden 1 speler voor-

waarts druk op de bal + 1, 2, of 3

spelers

• Vijf-secondenregel – ruimte ver-

dedigen; binnen 5 seconden de as

dichtzetten + diepte eruit halen +

doordekken pass vooruit

• Omschakeling gebruiken als aan-

valswapen door supersnel de ruim-

tes klein te maken en samen de bal

terug te veroveren

• Preventief in plaats van reactief de

restverdediging organiseren

• Alle spelers sprinten terug bij een

mislukt drukmoment en gebruiken

de bal als richtpunt

Verdedigen

• Compact worden/blijven en samen

drukzetten met de bal als richtpunt

• Proactief, planmatig en met hoge

intensiteit verdedigen en de 1:1 do-

mineren

• Een overtal rondom de bal creëren

• Als team bepalen waar, wanneer en

hoe druk wordt gezet aan de hand

van onze kwaliteiten en zwaktes van

de tegenstander

• Op eigen helft compact staan, as

dichthouden, diepte afschermen en

druk/doordekken/duelleren

Omschakelen naar aanvallen

• De intentie is diep denken, diep kij-

ken, diep spelen en diep lopen

• De eerste actie na balverovering is

de bal onder de druk vandaan krij-

gen door hem te verplaatsen naar de

vrije ruimte

• Staat de tegenstander ‘open’? Tempo

hoog door vooruit te passen, diep

te lopen in de ruimte achter de ver-

dediging en binnen 10 seconden te

komen tot een scoringskans

• Staat de tegenstander goed in de

restverdediging? Tempo laag, kiezen

om balbezit te houden en het langer

voorbereiden van een aanval

• Aan de ene kant de bal veroveren

betekent aan de contrakant eindigen

en de tegenstander met diepteloop-

acties pijn doen

• Deze spelprincipes geven handvat-

ten aan de trainers, ze helpen om de

gewenste speelwijze toe te passen.

Alle spelprincipes zijn op elk gedeel-

te van het veld toe te passen.’

De Jeugd VoetbalTrainer

34-35-36-37_alphenseboys.indd 36 04-03-20 13:51