De Voetbaltrainer 248 – pag. 37

| |

Tactische periodisering
Dennis van den IJssel:
‘Om de spel-
principes trainbaar en coachbaar te

maken, werken we met een tactische

periodisering. Op deze manier zor-

gen wij ervoor dat alle teamfuncties

aan bod komen. Dit zorgt voor meer

duidelijkheid en structuur voor de

verschillende trainers. Elke week ligt

het accent voor alle leeftijdsgroepen

op dezelfde teamfunctie. Natuurlijk

liggen de accenten per leeftijdsgroep

anders, maar dit zorgt er ook voor dat

de trainers onderling over onderwer-

pen kunnen sparren. Momenteel is de

tactische periodisering een cyclus van

zes weken. In deze cyclus besteden

we twee weken aan de teamfunctie

aanvallen, twee weken aan het ver-

dedigen en een week aan zowel het

omschakelen naar verdedigen als

het omschakelen naar aanvallen. Op

het vorige trainersoverleg hebben we

besloten om de cyclus met een week

te verlengen. In deze extra week zijn

de trainers vrij om een teamfunctie te

kiezen op basis van de verbeterpunten

van hun team. De tactische periodise-

ring is de leidraad voor het onderwerp

van die week, maar binnen die week

krijgen de trainers ook de ruimte om

andere voetbalproblemen te behan-

delen. Echter, het hoofdonderwerp

blijft de teamfunctie van de tactische

periodisering.’

Trainersgroep
Dennis van den IJssel:
‘Als trainers-
groep proberen we elkaar onderling

ook te ontwikkelen. Dit doen we onder

meer door de groepsbijeenkomsten,

maar ook door wedstrijden van elkaar

te bekijken. Tijdens de groepsbijeen-

komsten gaan we in op een bepaald

thema. Het thema geef ik van tevoren

aan, vervolgens gaat de trainersgroep

zich op dit onderwerp voorbereiden.

Zo kunnen we tijdens de avond over

bepaalde thema’s sparren. Doordat

elke trainer het onderwerp heeft voor-

bereid, bekijken we het voetbalpro-

bleem uit verschillende perspectieven.

Daarbij doe ik de coaching on the job.

Dus ik begeleid de trainers onderling

tijdens hun trainingen. Zo sta ik op

het veld bij onze trainers als assistent-

trainer (om ze gelijktijdig te coachen),

maar ook om feedback te geven na

afloop. Op die manier krijg ik een goed

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 37

beeld van de spelers in de jeugd, maar

kan ik natuurlijk ook de trainers aan

het werk zien. Ook op zaterdag pro-

beer ik zo vaak mogelijk aanwezig te

zijn. Kort gezegd willen we op het veld

veeleisend zijn, maar daarbuiten wil-

len we onder meer door te investeren

in de relatie met kinderen een veilige

leeromgeving creëren. Zonder relatie

geen prestatie! Binnen onze trainers-

groep zijn er veel trainers met bijvoor-

beeld een pedagogische en didactische

achtergrond als docent Lichamelijke

Opvoeding. Op die manier willen wij

ons ook pedagogisch en didactisch

onderscheiden. Deze trainers hebben

vanzelfsprekend veel verstand van het

werken met kinderen.

De trainer-coach moet zijn leider-

schapsstijl aanpassen aan het niveau

van het individu. Elke speler heeft

zijn eigen gebruiksaanwijzing. De

gebruiksaanwijzing van een speler

houdt rekening met leerstijlen, leer-

vermogen en voorkeuren. Door tijd te

investeren in de relatie kunnen we ge-

wenst gedrag stimuleren en proberen

we ongewenst gedrag te beïnvloeden

richting gedragsverandering. Dit is in

mijn ogen essentieel in de ontwikke-

ling van spelers. Ik durf zelfs te stellen

dat wanneer je alleen verstand van

voetbal hebt en nauwelijks van men-

sen en het opbouwen van relaties, je

als trainer nooit het maximale eruit

kan halen. Daarnaast besteden we ook

aandacht aan de fysieke component.

We hebben een zestal fysieke basis-

elementen gedefinieerd die worden

gedifferentieerd per leeftijdsgroep.

Zo willen we spelers ook fysiek opti-

maal bedienen. Daarnaast maken we

gebruik van de biologische leeftijd in

plaats van de chronologische leeftijd

en we hanteren elementen uit het

Athletic Skills Model. In de fysieke

ontwikkeling willen wij spelers zo

veelzijdig mogelijk laten bewegen. Om

dit te structureren hebben wij ook een

fysieke periodisering samengesteld.

Tot slot de mentale component. Dit

is een onderdeel dat weleens onder-

belicht wordt in het voetbal. Om ook

dit aspect van voetbal te ontwikkelen

huren we externe specialisten op het

gebied van psychologie in. Op die ma-

nier stellen wij alles in het werk om

nog meer uit een kind te halen.’

34-35-36-37_alphenseboys.indd 37 04-03-20 13:51