De Voetbaltrainer 248 – pag. 39

| |

verschillende leeftijdscategorieën zijn

er uiteraard veel verschillen maar ook

veel overeenkomsten. Door juist naar

de overeenkomsten tussen de verschil-

lende leeftijden te kijken, creëer je een

leerlijn binnen de jeugdopleiding. Dit

is voor ons de uitdaging. Op die manier

ontwikkelen we als club spelers die

over de hele opleiding met dezelfde

principes werken. Vanzelfsprekend

kunnen er naarmate de spelers ouder

worden ook nieuwe spelprincipes bij

komen. Door de methodische stap-

pen binnen de leerlijn goed in kaart

te brengen, kunnen de trainers hun

teams op maat bedienen. Wanneer

een ploeg verder is in de ontwikke-

ling, weten de trainers exact wat de

vervolgstap is. Op die manier blijft elk

team geprikkeld.

De spelprincipes zijn altijd leidend,

maar voor de uitvoering ben je na-

tuurlijk ook afhankelijk van je tegen-

stander. Hoe een spelprincipe wordt

uitgevoerd kan dus variëren, tussen

verschillende wedstrijden maar ook

binnen een wedstrijd. Zeker als we nu

kijken naar onze Onder 15-1 en Onder

19-1. Beide teams spelen op een ab-

surd hoog niveau (de Onder 19-1 speelt

Eerste Divisie hoog, de Onder 15-1

Eredivisie, red.). Dat betekent dat de te-

genstanders op bijna iedere positie een

betere speler hebben. Neem de Onder

15-1, de eerste seizoenshelft hebben ze

grotendeels gespeeld op de helft van

de tegenstander. Logischerwijs speelt

het spel zich in de tweede seizoens-

helft veel vaker af op eigen helft, om-

dat ze nu in de Eredivisie-hoog spelen.

De spelprincipes hebben we dusdanig

geformuleerd, dat ze in beide gevallen

te gebruiken zijn. Ik zal voor elk spel-

principe een toelichting geven.

Aanvallen
1. De vrije ruimtes in de breedte en

lengte van het veld optimaal gebrui-
ken door middel van snelle spelver-
plaatsing en vanuit een dynamische
veldbezetting.
Door de ruimtes
optimaal te gebruiken, trek je een

tegenstander uit elkaar waardoor

ze ruimtes weggeven. Met name in

de breedte van het veld. Door snelle

spelverplaatsing willen wij gebruik-

maken van de ruimtes. Hierin heb-

ben we gesproken over een opbouw

met drie verdedigers. Zo kan je een

breder gedeelte van het veld bestrij-

ken. Dat geeft de vrije verdediger de

mogelijkheid om in te dribbelen en

op die manier de tegenstander voor

keuzes stellen.

2. Overtallen creëren en uitspelen. Het
rond laten gaan van de bal is een

middel om tot kansen te komen,

geen doel op zich. Hoe vaak zie je

dat er wordt overgespeeld in plaats

van uitgespeeld? Een overtal rondom

de bal zorgt ervoor dat er altijd een

vrije man is. Het hebben van een

vrije man maakt het vele malen ge-

makkelijker om een tegenstander uit

te spelen.

3. Hoge intensiteit van spelen en door-
bewegen.
Na het inspelen van een
bal moet een speler gelijk doorbewe-

gen. Dit moeten ze doen op een hoge

intensiteit om echt vrij te komen.

Hoe vaak zie niet je dat spelers een

bal inspelen en dan stoppen?

4. Speler in de as vrijspelen om vervol-
gens de vrije ruimte te vinden.
Wan-
neer je met de opbouw over de lin-

kerkant begint, zal een tegenstander

gaan kantelen naar de balkant. Dat

betekent dat er aan de contrakant

ruimte komt. Van die ruimte willen

we gebruikmaken. De as verbindt

de balkant met de contrakant, dus

wanneer het lukt een speler vrij te

spelen in de as, is het gemakkelijker

de bal te verplaatsen naar de con-

trakant.

5. Dominant zijn op het veld door van-
uit dynamisch aanvalsspel de tegen-
stander te dwingen tot keuzes om
vervolgens kansen te creëren.
Dyna-
misch aanvalsspel betekent dat we

vanuit de beweging de tegenstander

voor keuzes willen stellen. Deze dy-

namiek zorgt ervoor dat we onvoor-

spelbaar worden voor tegenstanders.

Het wordt moeilijker om ons te

verdedigen. De tegenstander geeft

altijd ruimte weg. Door de beweging

zorgen we ervoor dat we van deze

ruimtes gebruik kunnen maken.

Omschakelen naar verde-
digen
1. Drie-secondenregel – bal verdedi-

gen; binnen 3 seconden 1 speler
voorwaarts druk op de bal + 1, 2, of
3 spelers.
Dit is belangrijk bij balver-
lies. Dit spelprincipe beschrijft wat je

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 39

??

38-39-40-41_alboys2.indd 39 04-03-20 11:44