De Voetbaltrainer 248

Pagina 45 van: De Voetbaltrainer 248

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 45 Probeer zoveel mogelijk onderdelen te beoordelen zoals de omschrijving weergeeft. Bal 1 neigt naar eerste kolom. Bal 5 neigt naar laatste kolom. Omcirkel/kleur de bal waarvan jij denkt ...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 45

Probeer zoveel mogelijk onderdelen te beoordelen zoals de omschrijving weergeeft. Bal 1 neigt naar eerste kolom. Bal 5 neigt

naar laatste kolom. Omcirkel/kleur de bal waarvan jij denkt dat dit het meeste voorkomt.

Evaluatieformulier VVW

Besef hebben van jezelf (emotionele competentie) 1 2 3

* Herkent eigen emoties

* Kan eigen emoties benoemen

* Kent eigen sterke en zwakke punten

Zelfmanagement (emotionele competentie) 1 2 3

* Kent de triggers die gedrag uitlokken

* Controleert eigen gedrag in stressvolle situaties

* Weet wat zijn gedrag bij de ander teweegbrengt

Besef hebben van de ander (sociale competentie) 1 2 3

* Begrijpt hoe een ander de wereld ziet en daarover denkt

* Kan zich in de gevoelens van de ander verplaatsen

* Heeft oog voor het non-verbale gedrag van de ander

Relaties kunnen hanteren (sociale competentie) 1 2 3

* Is beleefd

* Werkt goed samen

* Staat op tegen pestgedrag

Keuzes kunnen maken (morele competentie) 1 2 3

* Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag

* Draagt bij aan een positieve sfeer

* Reflecteert over het eigen gedrag

Naam Speler

Type Speler

Team

Coach

Totaal score speler

Technische vaar-

digheden

1 2 3 4 5

Handelings-

snelheid

Verspeelt heel vaak de bal Houdt de bal in de ploeg onder hoge weerstand

Koppen) Ontwijkt de bal Kopt de bal vaak

Passing Passt zacht en onzuiver en ver-

speelt vaak de bal

Passt hard en zuiver en verspeelt bijna niet de

bal

Actie 1-1 Speelt bijna nooit een tegen-

stander uit

Speelt vaak een tegenstander uit

Traptechniek Raakt de bal onzuiver Raakt de bal zuiver over grote afstand

Technische vaar-

digheden

1 2 3 4 5

Aanvallen met bal Houdt de bal bijna niet in de

ploeg

Houdt de bal in de ploeg en draagt bij in het win-

nen van de wedstrijd

Aanvallen zonder

bal

Loopt bijna nooit vrij Loopt vaak vrij en kan de bal ontvangen

Verdedigen Verovert bijna nooit de bal Verovert de bal vaak, zowel in duels als in het

onderscheppen

Omschakelen V-A Maakt speelveld niet groot Maakt het speelveld snel groot en zoekt diep

Omschakelen A-V Maakt het speelveld niet klein Maakt het speelveld klein en houdt druk op bal

of tegenstander

Mentale vaardig-

heden

1 2 3 4 5

Wedstrijd instel-

ling

Stopt weinig tot geen energie

in de wedstrijd

Geeft alles wat hij heeft

Betrokkenheid

team

Wil alles alleen doen Doet het samen met zijn team

Coachbaarheid Luistert bijna niet naar coa-

ching

Luistert naar de coaching en voert dat ook uit

Coaching speler Coacht medespelers bijna nooit Coacht medespelers heel veel

Fysieke vaardig-

heden

1 2 3 4 5

Kracht Verliest veel duels Wint bijna alle duels

Explosief Wint bijna geen sprintduels Wint bijna altijd sprintduels

Conditie Houdt de voetbalhandelingen

niet de hele wedstrijd vol

Houdt voetbalhandelingen de hele wedstrijd

goed vol

Coördinatie Beweegt houterig en moeizaam Beweegt soepel met en zonder bal

Opmerkingen/toelichting:

42-43-44-45_vvw.indd 45 04-03-20 11:45