De Voetbaltrainer 248

Pagina 55 van: De Voetbaltrainer 248

Voetbaltalent TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN Oranje. Je zit simpelweg in een heel andere fase van het ontwikkelings- proces van spelers, en dan brengt ook voor de trainer andere kwaliteiten en eigenschappen met zich mee. Ik merk b...

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

Oranje. Je zit simpelweg in een heel

andere fase van het ontwikkelings-

proces van spelers, en dan brengt ook

voor de trainer andere kwaliteiten en

eigenschappen met zich mee. Ik merk

bij Jong Oranje dat spelers al veel

begrijpen over teamontwikkeling en

tactiek. Dat zorgt ervoor dat ik bij Jong

Oranje ook in mijn kracht kan komen

en me niet met zaken hoef bezig te

houden waar mijn interesse minder

ligt. Toen ik als voormalig eredivisie-

speler FC Groningen onder 15 ging

trainen, heb ik echt moeten ervaren

hoe spelers van die leeftijd met hun

sport bezig zijn en vooral waar ze al

wél en waar ze nog níet aan toe zijn.

Ik dacht toen nog vooral vanuit voet-

bal en steeds beter gaan voetballen,

maar we moesten eerst een aantal

stadia door voordat we daar aan toe

waren. Dan heb je het veel meer over

gedrag en samenwerken.’

Sander Roege: ‘Bij jongere teams gaat
het veelal om het creëren van een pe-

dagogisch veilig leerklimaat. Hoe ho-

ger je komt, des te meer gaat het om

een prestatiecultuur: winnen, preste-

ren, bij de top van de wereld horen.

Door de jaren verschuift de nadruk,

maar uiteindelijk moeten spelers zich

altijd veilig voelen om hun prestatie

te kunnen brengen. Daarin is de staf

leidend in hun gedrag en wat ze doen.

Hiermee laten ze zien wat de normen

zijn. Want zo gaat het in de voetbal-

wereld: nieuwe spelers komen binnen

en kijken eens om zich heen, hoe men

met elkaar omgaat en wat kan en níet

kan.

Het is mooi dat de coaches van de

nationale jeugdteams nu fulltime in

dienst zijn, zodat we meer tijd met

elkaar kunnen doorbrengen en er

F
o

to
’s

:
K

N
V

B
M

e
d

ia

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 55Online: www.knvb.nl/assist

meer over kunnen praten, wat we dan

verwachten en hoe we dat kunnen

bereiken. Je krijgt daardoor ook meer

universele spreektaal en gemeen-

schappelijke denkbeelden. Je denkt na

over ontwikkeling van spelers, die we

op een bepaalde manier willen berei-

ken. Met behulp van experts zoomen

we vaak nog extra in op bepaalde

thema’s. Er begint herkenbaarheid in

de hele lijn te komen dat helpt om

de teamontwikkeling door te trekken

over alle teams.’

Start in Spanje
Wat kunt u vertellen over het begin van

de teamontwikkeling bij Jong Oranje over

dit seizoen?

Erwin van de Looi: ‘Dat is begonnen
rond het trainingskamp dat we in het

begin van deze cyclus in maart 2019 in

Spanje hadden. Vlak daarvoor hebben

we om te beginnen binnen de staf het

seizoen ervoor met elkaar geëvalu-

eerd. Daarin kwam naar voren dat de

veelvuldige wisselingen in de begelei-

dende staf van Jong Oranje als belem-

merend werden ervaren. Daarnaast

bleek dat de communicatie tussen staf

en spelers beter kon. De wil was er

wel maar er leek sprake van een soort

generatiekloof.

Aan de spelers heb ik voorgelegd dat

het beeld over Jong Oranje bij de bui-

tenwereld (pers, publiek en kenners)

niet heel positief was de afgelopen ja-

ren. Het beeld was toch van makkelijk

afzeggen, matige resultaten en spelers

die weinig benaderbaar waren. Daarna

heb ik gevraagd in wat voor team zij

graag zouden willen spelen en op wel-

ke manier wij het voor elkaar krijgen

om zo’n team te bouwen. Dat hebben

we opgebouwd aan de hand van di-

verse vragen.’

Sander Roege: ‘We hebben de vragen
eerst gericht aan iedere individuele

speler, middels een Whatsapp-sessie.

Vragen die daarbij aan de orde kwa-

men:

• Waarom zou jong oranje heel be-

‘Ik merk bij Jong Oranje dat
spelers al veel begrijpen over
teamontwikkeling en tactiek’

54-55-56-57-58_jongoranjeroege.indd 55 04-03-20 12:07