De Voetbaltrainer 248

Pagina 61 van: De Voetbaltrainer 248

Voetbaltalent TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN Digitaal magazine Om verenigingen rondom teamin- delingen en selectiebeleid te helpen, heeft de KNVB een digitaal magazine ontwikkeld. Daarin worden zij bij de introductie en implementati...

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

Digitaal magazine
Om verenigingen rondom teamin-

delingen en selectiebeleid te helpen,

heeft de KNVB een digitaal magazine

ontwikkeld. Daarin worden zij bij de

introductie en implementatie van Ge-

lijke Kansen en/of Gemengd Voetbal

bij de hand genomen. Het magazine

is daarnaast ook een bron van infor-

matie over het Gelijke Kansen-project,

iets waar onder verenigingen veel be-

hoefte aan is.

Vertrekpunt
Roos Brouwer:
‘In
dit digitale magazi-

ne gaan we in op de

thema’s Gemengd

Voetbal en Ge-

lijke Kansen. Twee

thema’s met een

andere inhoud, maar die uiteindelijk

hetzelfde beogen en langs eenzelfde

proces kunnen worden geïmplemen-

teerd binnen de vereniging. In vijf

stappen worden kennis en inzichten,

praktijkverhalen en werkvormen aan-

gereikt waarmee je als vereniging aan

de slag kunt. De voorgestelde stappen

zijn richtlijnen en zeker geen regels

die per definitie gevolgd moeten wor-

den, want iedere vereniging, iedere

situatie en elk vertrekpunt is anders.’

Meer weten? Het digitale magazine is

nu al te downloaden via

https://tinyurl.com/sgyonnr.

Ondertussen blijkt het vrijwel on-

mogelijk om al op jonge leeftijd een

inschatting te maken van het eind-

niveau dat jeugdspelers bereiken.

Daarvoor zijn er simpelweg nog te

veel onzekerheden. Toch verschilt het

aanbod voor jonge kinderen al sterk.

Vaak is dat voetbalaanbod gebaseerd

op een momentopname met betrek-

king tot het huidige niveau, leeftijd

en/of het geslacht. Nog steeds wordt

geregeld verondersteld dat meiden

andere drijfveren zouden hebben dan

jongens. Maar in hoeverre is dat stere-

otype denken terecht? Roos Brouwer

legt uit waarom er vraagtekens bij

het huidige voetbalaanbod mogen

worden gezet, zeker wanneer het op

verschillen tussen jongens en meiden

aankomt.

Van elkaar leren
Roos Brouwer:
‘Jongens en meisjes
beginnen met voetballen met bijna al-

lemaal dezelfde reden: ze vinden het

‘leuk’ en blijven vervolgens voetbal-

len zolang het ‘leuk’ is. Deze intrin-

sieke vorm van motivatie is dus de

belangrijkste reden om door te gaan.

We moedigen verenigingen aan om

in te spelen op deze intrinsieke mo-

tivatie en dus niet, zoals je ook wel

ziet, te gaan sturen op het winnen

van wedstrijden of op het geven van

beloningen. Dit geldt zowel voor jon-

gens als voor meiden. Want kijkend

naar verschillen tussen deze twee,

dan zijn die er tot en met hun elfde

jaar nauwelijks. De kleine verschillen

die er bijvoorbeeld op fysiek, cognitief

en sociaal-emotioneel vlak wél zijn,

zorgen er juist voor dat kinderen van

elkaar leren.’

(Wel of niet) geschikt
Roos Brouwer:
‘In het voetballand-
schap valt op dat bij jongens nog vaak

gestuurd wordt op presteren en op

winnen. Jongens met relatie als drijf-

veer, die meer gericht zijn op het op-

bouwen en onderhouden van vriend-

schappen of graag een band opbou-

wen met de trainer, worden vaak ge-

zien als niet ambitieus. Daarmee zijn

zij volgens het algemene beeld niet

geschikt voor een selectieteam, het-

geen natuurlijk helemaal niet zo hoeft

te zijn. Een jongen die het opbouwen

van relaties als drijfveer heeft, kan

ook competentie als drijfveer hebben

en heel competentiegericht zijn. Daar-

mee is hij duurzaam intrinsiek ge-

motiveerd en dus misschien juist wél

geschikt voor een selectieteam.’

Leuk en gezellig
Roos Brouwer:
‘Bij meiden daarente-
gen wordt vaak gestuurd op relatie.

Als meiden het maar leuk en gezellig

hebben, dan zijn ze tevreden, zo is de

gedachte. Maar meiden hebben net

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 61Online: www.knvb.nl/assist

Uitgangspunten Gemengd Voetbal
• Iedere jeugdspeler is uniek, drijfveren van jeugd-

spelers zijn niet afhankelijk van geslacht.

• De visie op gemengd voetbal is gevormd voor alle

jeugdvoetballers (talentvol/ambitieus en minder

talentvol/ambitieus)

• De KNVB ziet graag dat er tot en met Onder 12

(los van geslacht, niveau of potentieel talent) in

een gemengde jeugdcompetitie wordt gespeeld.

• De visie op gemengd voetbal is een advies in

relatie tot gemengde teamsamenstellingen en

voetballen in gemengde competities.

• Vanaf Onder 13 kunnen meidenteams altijd

kiezen voor deelname aan de (gemengde) Jeugd

Onder-competitie of de Meiden-competitie.

• Gemengd voetbal mag op alle leeftijden en op

alle niveaus binnen het jeugdvoetbal.

• Talentvolle en ambitieuze meiden adviseren we

om zo lang mogelijk gemengd te voetballen.

Praktijkvoorbeelden Gelijke Kansen
Hoe optimaliseren we voor alle jeugdvoetballers de mogelijkheden om zich in

voetbal te ontwikkelen? Dit is een vraag die terugkomt in het project Gelijke Kan-

sen. Er zijn inmiddels allerlei manieren bekend waarop verenigingen invulling

geven aan de principes van gelijke kansen. Zo valt te denken aan:

• Bewustere keuzes in teamsamenstelling, door rekening te houden met factoren

als de geboortemaand, de voetballeeftijd (hoelang voetbalt een jeugdspeler al) en

de mogelijk aanwezige fysieke voorsprong die een vertekend beeld kan geven.

• Niet per definitie selectieteams hanteren bij de pupillen. Dat wil zeggen: kinderen

worden niet vanaf de JO8 direct ingedeeld op het voetbalniveau wat ze op dat

moment laten zien. Er kan bijvoorbeeld langer bij en door elkaar getraind worden.

En in wedstrijden kunnen er ‘gelijkmatige’ teams worden samengesteld. Team-

overstijgend spelen en verenigen en het leren van en met elkaar in variabele

weerstanden heeft bewezen positieve gevolgen.

• Gelijkheid in het programma waarbij, ongeacht het team, alle spelers evenveel

trainingen van dezelfde trainer(s) krijgen en met dezelfde inhoud.

• Meer flexibele teamindelingen, zowel in trainingen als in wedstrijden, gedu-

rende het seizoen. Hiermee wordt gestopt met de hokjescultuur, van teams die

afzonderlijk van elkaar door het seizoen/de seizoenen gaan.

• Extra, facultatief aanbod creëren, waar kinderen van een hele jaargroep (of

meerdere jaargroepen) welkom zijn. Hierdoor stimuleer je de intrinsieke motiva-

tie: kinderen maken namelijk eigen keuzes om hierbij aanwezig te zijn. Dit kan

ook een waardevol facet zijn om mee te nemen in teamindeling.

59-60-61-62-63_gemengd.indd 61 04-03-20 11:48