De Voetbaltrainer 248

Pagina 62 van: De Voetbaltrainer 248

www.devoetbal trainer.nl62 zoveel behoefte aan competentie en autonomie als jongens. Meiden wor- den onterecht vaak weggezet als re- creatieve jeugdvoetballers die ontwik- keling en/of winnen van wedstrijden niet belangrijk vinden. ...

www.devoetbal trainer.nl62

zoveel behoefte aan competentie en

autonomie als jongens. Meiden wor-

den onterecht vaak weggezet als re-

creatieve jeugdvoetballers die ontwik-

keling en/of winnen van wedstrijden

niet belangrijk vinden. Dit met gevolg

dat ze minder trainingstijd krijgen en

een achterstand oplopen in hun voet-

balleeftijd. De voetballeeftijd is alles

wat invloed heeft op je ervaring met

voetballen en bewegen. Hoe lang je op

voetbal zit, hoe vaak je traint en wed-

strijden speelt op de club. Maar ook

hoe vaak je naast het voetballen bij de

vereniging nog voetbalt op straat, op

school of andere plekken.’

Als men binnen voetbalverenigingen

niet kan/wil inspelen op de drijfve-

ren van kinderen, haken jongens en

meiden volgens Brouwer op den duur

af. Jonge kinderen worden soms on-

terecht al bestempeld als een recrea-

tieve voetballer, terwijl dit nog hele-

maal niet te voorspellen is. Andersom

kan natuurlijk ook: kinderen worden

bestempeld als prestatieve voetbal-

lers terwijl ze het liefste gewoon bij

hun vriendjes of vriendinnetjes willen

voetballen.

Passende aandacht
Roos Brouwer:
‘Gelukkig zijn er steeds
meer verenigingen die deze stereo-

type gedachten los durven te laten.

Het zijn verenigingen die meiden wél

uitnodigen voor de extra voetbalacti-

viteiten en die meiden wél een plaats

geven binnen het jeugdvoetbalbeleid,

waardoor deze doelgroep passende

aandacht krijgt. Het zijn verenigingen

waar ook jongens activiteiten krijgen

aangeboden waarbij ze met hun vrien-

den en vriendinnen kunnen voetbal-

len en/of trainen. Het is dus belangrijk

dat men daadwerkelijk op de hoogte

is van de behoeften en wensen van de

meiden en jongens en niet, zoals nu

nog wel gebeurt, uitgaan van veron-

derstelde behoeften en wensen. Op dit

vlak verschillen meiden en vrouwen

niet zo veel van jongens en mannen.

Ook meiden hebben bijvoorbeeld be-

hoefte aan goede begeleiding en aan

een opgeleide trainer-coach.’

Tip of advies
Roos Brouwer:
‘Als ik een tip of advies
mag geven aan bestuurders of aan een

HO: geef trainers handvatten om in

te spelen op de drijfveren van kinde-

ren. Coach trainers om te sturen op

de ontwikkeling van kinderen en niet

op het winnen van wedstrijden. Drijf-

veren, ambitie en niveau fluctueren

sterk op jonge leeftijd. Maak in het

beleid en in de praktijk geen enkel on-

derscheid tussen jongens en meiden,

want op jonge leeftijd is hier geen en-

kele aanleiding toe. Als er al verschil-

len zijn, dan is dit gebaseerd op het

individu en niet op een groep.’

Een van de verenigingen waar Gelijke

Kansen en Gemengd Voetbal al aardig

verweven zitten in het dna, is AVC

Heracles. Peter van Meerten, Hoofd

Jeugdopleiding bij de Almelose club,

legt uit hoe dat zo is gekomen.

Onrust
Peter van Meerten:
‘Als je praat over
gelijke kansen, praat je ook over

jongens en meisjes die met elkaar

en door elkaar heen voetballen. Je

kunt het ook omdraaien: als je niet

gemengd voetbalt, is er van gelijke

kansen geen sprake. Los daarvan is

het ook zo dat je door vroeg te selec-

teren op kwaliteit, altijd een groep

kinderen tekortdoet. Want sommige

kinderen ontwikkelen hun talent pas

op latere leeftijd. Bovendien geeft

vroeg selecteren ook onrust: ga ik wel

of niet naar het selectieteam? Kan ik

wel of niet met mijn vriendjes blijven

VOETBALONTWIKKELING

F
o

to
:

K
N

V
B

M
e

d
ia

Hoe optimaliseren we voor alle jeugdvoet-
ballers de mogelijkheden om zich in voet-

bal te ontwikkelen? Dit is een vraag die
terugkomt in het project Gelijke Kansen

59-60-61-62-63_gemengd.indd 62 04-03-20 11:48