De Voetbaltrainer 248

Pagina 63 van: De Voetbaltrainer 248

Voetbaltalent TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN spelen? Flink wat jaren terug, toen ik nog werkzaam was bij een andere club, heb ik al eens aangegeven dat er veel te veel aandacht is voor de selec- tieteams. Op het moment dat ik twee ...

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

spelen? Flink wat jaren terug, toen

ik nog werkzaam was bij een andere

club, heb ik al eens aangegeven dat er

veel te veel aandacht is voor de selec-

tieteams. Op het moment dat ik twee

jaar geleden bij AVC Heracles ging

werken, heb ik mijn gedachten over

die teamindelingen en selectiebeleid

opnieuw gedeeld met het bestuur.’

Uitfaseren
‘In gesprekken met het bestuur gaf

ik aan dat we, juist door vroeg in te

delen op kwaliteit, sommige kinderen

al snel op een voetstuk plaatsen. Te-

gelijkertijd serveren we andere kinde-

ren als het ware te snel af. Wat zal er

gebeuren als je dat idee van indelen

op kwaliteit totaal loslaat? En dat je

dus ook het selecteren op basis van

geslacht in de leeftijdsgroepen Onder

8 tot en met Onder 12 geheel laat va-

ren? Zo is het plan ontstaan om deze

manier van indelen uit te proberen

en daarbij wilden we klein beginnen:

in 2019/2020 werd er alleen niet meer

geselecteerd in de Onder 8 en in de ja-

ren tot 2024 wilden we het selecteren

uitfaseren. Maar wat bleek? Al in dat-

zelfde seizoen kwamen ook trainers

en ouders van elftallen in Onder 9, 10

en 12 met het verzoek om op een an-

dere manier in te gaan delen.’

Door elkaar
‘Om draagvlak te krijgen, zijn we ou-

ders en kinderen ook zelf gaan bevra-

gen over dat selectiebeleid in de jon-

gere jeugd. We hebben uitgelegd wat

we voor ogen hebben, wat onze argu-

menten zijn. Daartoe hebben we op

1 april 2019 een potloodlijst gemaakt

met daarop alle namen van kinderen

die bij ons in Onder 8 spelen. Met

behulp van de ouders zelf hebben we

de kinderen verdeeld over JO8-1 tot

en met JO8-5. Natuurlijk ging dit niet

vanzelf, in sommige teams stonden

twaalf kinderen op papier en in an-

dere teams vier. En er werd verschrikt

opgekeken toen ik de JO8-1 weghaalde

en daar de JO8-2 van maakte. Maar je

zag ook dat ouders met elkaar in ge-

sprek gingen. Na afloop kregen ze nog

twee weken de tijd om op de indeling

te reageren, her en der is nog wat

geschoven maar uiteindelijk is het in-

delen gelukt: alle niveaus door elkaar,

jongens en meiden door elkaar.’

Rust rondom veld
‘Na een bepaalde tijd kwamen er

leuke en onverwachte reacties bij ons

binnen. Ouders van spelers in Onder 8

die ineens vertelden dat hun zoon of

dochter zich niet langer druk maakte

of hij/zij in een selectieteam zou ko-

men. Kinderen ervaren minder stress,

zijn gewoon lekker met hun vriendjes

en vriendinnetjes aan het voetbal-

len en zo hoort het. Ook trainers en

leiders hoeven zich minder te mani-

festeren langs de lijn. Er is veel meer

rust rondom het veld en binnen de

vereniging gekomen en dat is prachtig

om te merken.’

Maar hoe zit het dan met het on-

derlinge niveauverschil? Peter van

Meerten noteerde op dat vlak opval-

lende reacties: ‘Het mooie is dat je

ziet dat spelers elkaar waarderen. Zo

vertelde een talentvolle speler dat zijn

teamgenootje juist heel goed is in het

‘in de weg lopen’. Dat hij dan zelf de

bal krijgt en een doelpunt maakt is

mooi, maar hij vond nog steeds dat je

‘samen wint’. Wat nu ook in positieve

zin meespeelt is het feit dat teaminde-

lingen veel meer geschieden op basis

van vriendjes en vriendinnetjes. Die

komen doordeweeks bij elkaar over de

vloer en dat werkt versterkend, want

vaders of moeders zijn vaak leider van

een Onder 8. Er is meer verbonden-

heid, je kent elkaar.’

Ontwikkelen in vereniging
‘Naast die aandacht voor de breedte-

sport zijn we op vrijdagen gaan wer-

ken met een plusgroep. In deze plus-

groep kunnen kinderen komen die

meer uitdaging willen, die gedurende

de week veel initiatieven nemen op

de training. Dit kunnen talentvolle

spelers zijn, maar dit hoeft niet per

se. Het geeft vooral met motivatie te

maken. Vanaf de Onder 13 gaan we

wel selecteren en dat is ook logisch,

want je wilt op een gegeven moment

doorstroming krijgen naar het eerste

elftal. Maar vanaf de Onder 8 tot en

met Onder 12 mag prestatie nooit een

doel zijn.’

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 63Online: www.knvb.nl/assist

‘Vanaf de Onder 8 tot en
met Onder 12 mag prestatie

nooit een doel zijn’

59-60-61-62-63_gemengd.indd 63 04-03-20 11:48