De Voetbaltrainer 248

Pagina 67 van: De Voetbaltrainer 248

Mate van betrokkenheid bepaalt succes D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 67 De Blanco Koers: Elke dag beter (tien kern- waarden) 1. Wij durven: we denken in mo- gelijkheden en kansen. 2. Familiariteit en vriendschap is...

Mate van betrokkenheid
bepaalt succes

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 67

De Blanco Koers: Elke
dag beter (tien kern-
waarden)
1. Wij durven: we denken in mo-

gelijkheden en kansen.

2. Familiariteit en vriendschap is

belangrijk voor ons.

3. Wij zijn een slimme en vooruit-

strevende ploeg.

4. Wij halen elke dag het maxima-

le uit onszelf en uit elkaar.

5. Wij zijn open naar binnen en

wij zijn open naar buiten, maar

wel met gesloten rijen.

6. Wij willen betrokken zijn en wij

willen betrokken worden.

7. Bij ons is een afspraak een af-

spraak.

8. Wij zijn direct, maar niet onbe-

schoft.

9. Wij zijn trots op ons team en

op ons Nederlandse karakter.

10. Dit is van ons, dit zijn onze

afspraken.

Om over na te denken: de lessen
van Jumbo/Visma
1. Is het droomdoel helder?

2. Alleen kun je echt niets.

3. Mate van betrokkenheid bepaalt het succes.

4. Check betrokkenheid en span je ervoor in.

5. Doet iedereen mee?

6. Draagt je programma bij aan het hogere doel?

7. Geeft iedereen 100%?

8. Waarderen en erkennen we elkaar?

9. Is de basis op orde?

nieren waarop we dat hebben gedaan,

is door voorbeelden te gebruiken. Jon-

ge renners die binnen onze ploeg zijn

opgeleid, zijn doorgegroeid tot we-

reldtoppers en die successen hebben

behaald, zijn enorm belangrijk voor de

nieuwe generatie. Neem bijvoorbeeld

Dylan Groenewegen of Primož Roglic,

die jongens zijn een katalysator voor

nieuw succes. Je mag en moet daar als

organisatie ook bij stilstaan en trots

zijn op hetgeen er vanuit die kelder al

is gepresteerd.’

Wat tot zover al duidelijk is geworden,

is dat iedereen betrokken is bij het

hogere doel. Alle medewerkers besef-

fen wat ervoor nodig is om te pres-

teren. Dit draagvlak voor presteren

is volgens Zeeman ook noodzakelijk:

‘Als de basis en het fundament van

een organisatie niet meewerkt, is het

halen van doelen enorm moeilijk. De

groep moet zo groot mogelijk zijn.’

Kritische blik
‘Wij zijn een slimme en vooruitstre-

vende ploeg’, zo valt te lezen in de

tien kernwaarden. Dat vooruitstre-

vende betekent niet dat je maar met

alle winden mee moet waaien en alle

innovaties moet implementeren. Je

moet kritisch zijn. Wel hebben we

door de inbreng van schaatscoach Jac

Orie op het gebied van trainen de no-

dige verbeteringen doorgevoerd, ter-

wijl we dat van tevoren eigenlijk niet

mogelijk hadden geacht. Want onze

manier van trainen, daar kon in onze

ogen niet veel meer in verbeterd wor-

den. Maar niets bleek minder waar:

dankzij de kritische blik van Jac heb-

ben we winst geboekt. Voor onszelf

ook een mooie les: al gaat het goed,

een succesvol team staat open voor

manieren om zich te verbeteren.’

‘Iedereen is vervangbaar’, het is een

gevleugelde uitspraak. Zeeman zelf

echter ziet het als een ramp wanneer

iemand uit de Jumbo/Visma-organi-

satie vertrekt. Er gaat kennis verloren,

een schakel uit de organisatie ver-

dwijnt. In een poging dit zoveel moge-

lijk te voorkomen, is het belangrijk dat

mensen zich kunnen ontwikkelen, dat

ze beter worden in hetgeen ze doen.

En: dat ze daarbij zélf de regie voeren.

Beter worden
‘Dat stukje autonomie dat medewer-

kers hebben, zorgt voor een grotere

betrokkenheid bij hetgeen we doen.

Ons personeel werkt met ontwikkel-

plannen, waarin we in gezamenlijk-

heid formuleren waarin de medewer-

ker beter wil worden. Of het nu gaat

om voeding of over techniek, welke

ontwikkelingen zijn er? Waar gaat het

de komende jaren naartoe en hoe zor-

gen wij dat we voorop blijven lopen?

Het samen opstellen van deze ont-

wikkelplannen is enorm waardevol,

omdat je de tijd neemt om met elkaar

in gesprek te gaan. En als we dan iets

verbeterden op het gebied van bijvoor-

beeld voeding, namen we bijvoorbeeld

ook het kantoorpersoneel daarin mee.

Ook hierin telt: maak de groep zo

groot mogelijk.’

Inmiddels is het 2020 en is Jumbo/

Visma alweer een tijd uit die kelder

vandaan. Terugkijkend naar hoe dat

is gelukt, kunnen we concluderen

dat men is begonnen met de nega-

tiviteit eruit te halen. Vervolgens is

het droomdoel bepaald en, om dat te

bereiken, is men gaan werken vanuit

tien kernwaarden. Als een rode draad

door elke fase loopt het welbevinden

van het personeel.

Samen
‘Wat verbeteringen betreft zijn we al-

tijd kritisch gebleven. Telkens stellen

we ons de vraag: ‘Draagt dit bij aan

het hogere doel dat we voor ogen heb-

ben?’ Daarbij moet je keuzes durven

maken, want tegenwoordig komen de

innovaties echt van alle kanten. Tege-

lijkertijd is tijd heel kostbaar; veel or-

ganisaties verdoen hun tijd aan zaken

die hun uiteindelijk niet veel brengen.

Om bewuste keuzes te maken over

wat we wél en niet doen, zijn we con-

stant met elkaar in gesprek, wisselen

we kennis uit. En in dat samen schuilt

de échte kracht: want de mate van be-

trokkenheid bepaalt het succes.’

F
o

to
:

P
ro

S
h

o
ts

Nieuw bij De Voetbaltrainer:
Module Teamontwik-

keling als e-learning.

De KNVB kent 6 stu-

diepunten toe.

Meer informatie of

deelnemen: https://

academie.voetbaltrainer.nl

66-67_zeeman.indd 67 04-03-20 12:08