De Voetbaltrainer 248

Pagina 74 van: De Voetbaltrainer 248

www.devoetbal trainer.nl74 Zorgen over continuïteit van belangrijke functies De belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) kent sinds 1 april vorig jaar, nadat Gerard Marsman de functie twaalf jaar bekleedde, een nieuwe directeu...

www.devoetbal trainer.nl74

Zorgen over continuïteit
van belangrijke functies

De belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) kent sinds 1 april vorig jaar, nadat

Gerard Marsman de functie twaalf jaar bekleedde, een nieuwe directeur: Mario Captein. Met

de oud-prof en voormalige Algemeen én Technisch Directeur bij diverse clubs in het betaalde

voetbal praten we over de ontwikkelingen omtrent het vak, de mogelijkheden tot scholing en

de positie van het CBV binnen het voetballandschap: ’Door het adviserende stemrecht dat we

nu binnen de Algemene Vergadering Betaald Voetbal hebben, hebben trainers daadwerkelijk

invloed.’

Mario Captein, directeur Coaches Betaald Voetbal

Zorgen over continuïteit
Mario Captein:
‘Het CBV maakt zich
zorgen over de continuïteit binnen

bepalende functies in het betaalde

voetbal. Die is flink in het geding. We

hebben onderzoek gedaan naar de

‘doorlooptijd’ van hoofdtrainers, maar

ook van Algemeen Directeuren, Tech-

nisch Directeuren en Hoofden Oplei-

ding. Je schrikt gewoon wanneer je

ziet hoeveel Hoofden Opleiding er zijn

vervangen. In het laatste jaar praat je

dan over meer dan de helft! Trek je

dat door naar Algemeen en Technisch

Directeuren, is het beeld niet veel

Tekst: Ruud Doevendans en Paul Geerars

P R O F V O E T B A L

anders. De redenen daarvoor kunnen

heel divers zijn, en hebben soms hele-

maal niets te maken met de kwalitei-

ten van de betreffende functionaris.

Je ziet dat de invloed van bijvoorbeeld

supportersgroepen en sponsoren

veel groter is geworden. Waar zich

in het verleden het commentaar bij

moeizame prestaties nog vooral en

veelal uitsluitend op de trainer richtte,

wendt men zich nu ook tot de directie.

Hoe sterk is je Raad van Commissaris-

sen, of een soortgelijk instituut, bij

tegenwind: zijn die altijd sterk genoeg

om de trainer-coach én de directie bij

voor- en tegenspoed hun werk te la-

ten doen? Het feit dat clubs in buiten-

landse handen komen, kan daar ook

een rol in spelen. Je ziet dat het bij

die clubs vaak onrustig is. Recentelijk

werd in het betaalde voetbal de tiende

trainer van dit seizoen ontslagen.

Daar was het verloop altijd al groot,

maar ook dat cijfer is dit seizoen aan-

zienlijk gestegen. Het is belangrijk om

alle personen die in dat proces een rol

spelen, zo goed mogelijk toe te rusten

op hun taken en op het functioneren

in een dergelijk onrustige omgeving.’

Scholing directie
‘Wij hebben gediscussieerd met de

KNVB in hoeverre het haalbaar zou

kunnen zijn om een scholing voor

met name Technisch Directeuren op

te zetten. Ik voorzie dat dit haalbaar

gaat zijn. Een leercoach zou voor Al-

gemeen en Technisch Directeuren

heel goed kunnen zijn, met voor ons

– omdat ons dat raakt – de nadruk

‘Als trainers aan diploma-eisen moeten
voldoen, zou het dan niet redelijk zijn dat

ook Algemeen en Technisch Directeuren
geschoold zijn?’

74-75-76-77_mariocaptein.indd 74 04-03-20 12:10