De Voetbaltrainer 248

Pagina 76 van: De Voetbaltrainer 248

www.devoetbal trainer.nl76 P R O F V O E T B A L speelt, terwijl sommige andere nog met de voorbereiding moeten begin- nen. Een trainer in Nederland moet er bo- vendien rekening mee houden, dat hij vrijwel altijd met een erg jo...

www.devoetbal trainer.nl76

P R O F V O E T B A L

speelt, terwijl sommige andere nog

met de voorbereiding moeten begin-

nen.

Een trainer in Nederland moet er bo-

vendien rekening mee houden, dat hij

vrijwel altijd met een erg jonge spe-

lersgroep werkt. In veel gevallen zijn

die spelers nog behoorlijk mondig ook.

Zeker voor trainers uit een andere

cultuur, waarin de trainer vaak nog

veel meer boven de groep staat dan

in Nederland soms het geval is, kan

dat lastig zijn. Het zijn allemaal zaken

die je als trainer-coach moet mana-

gen. Een beginnende trainer zal vaak

veel tijd steken in oefenvormen en de

groep goed aan het voetballen krijgen,

maar daarbij wordt weleens uit het

oog verloren dat daaronder nog een

belangrijke taak ligt, namelijk het op-

bouwen van een relatie met je spelers.

Het begrijpen wat de interesses van

spelers zijn, wat hun belevingswereld

is en hoe je hen het best kunt bena-

deren. Daaraan moet een trainer echt

veel aandacht schenken.

In algemene zin kun je vaststellen

dat je tegenwoordig flink wat erva-

ring zult moeten opbouwen, wil je in

staat zijn een grote club te managen.

Daarom is het ook zo goed dat bij de

opleiding UEFA-Pro tegenwoordig voor

de kandidaten een pakket op maat

wordt samengesteld, afgestemd op

zijn of haar specifieke kwaliteiten en

de aspecten die nog verbetering be-

hoeven. De kandidaten moeten zelf

aan de slag, namens de KNVB begeleid

door docenten en leercoaches. Die

leercoaches, met hun enorme ervaring

in de voetbal- en met name in de trai-

nerswereld, zijn voor de kandidaten

natuurlijk een enorme meerwaarde.’

Online cursus
‘Een van de belangrijke items van de

vereniging Coaches Betaald Voetbal

is opleiding, en in het vervolg daarop

bijscholing. Wij krijgen veel verzoe-

ken van onze leden in het buitenland:

op welke wijze kunnen wij aan onze

bijscholingspunten komen? In sa-

menwerking met Eisma Businessme-

dia hebben wij daarom een online

bijscholingscursus opgezet. Door dit

online te organiseren, kunnen mensen

op afstand punten halen.

In het verleden stonden onze verga-

deringen bij het CBV vaak in het teken

van één spreker en daarna was er

uitgebreid ruimte om met elkaar bij

te praten. Tegenwoordig houden we

de vergaderingen zo kort mogelijk en

zetten we veel breder in op bijscho-

ling. Zo hadden wij bij de laatste bij-

eenkomst het thema ‘teambuilding’,

en daarvoor waren drie sprekers uit-

genodigd: sportpsycholoog Paul van

Zwam, Merijn Zeeman van de wieler-

ploeg Jumbo/Visma en Guus Hiddink.

Bij de volgende plenaire bijeenkomst

in april volgt een sessie door de staf

van het Nederlands elftal, met als

onderwerp ‘ Van selectie naar team’.

René Felen en Ronald Koeman zul-

len daar terugkijken op de interlands

tegen de Verenigde Staten en Spanje

die dan net hebben plaatsgevonden,

en vervolgens kunnen de aanwezigen

inschrijven voor twee van drie moge-

lijke workshops. Die worden gegeven

door de succesvolle basketbaltrainer

Erik Braal van Donar, Technisch Di-

recteur Adam Commens van de Bel-

gische hockeybond dat vooral met de

heren recentelijk zo veel prijzen heeft

gewonnen, en het bedrijf BrainsFirst,

dat samenwerkt met de KNVB, PSV en

AZ en door middel van dataverzame-

ling en games probeert te voorspellen

waar de kwaliteiten van jeugdvoetbal-

lers op het veld liggen.

We zien dat de trainers die we hier-

mee aanspreken, doorgaans jonger

zijn. Die horen goede verhalen van

collega’s en zien de meerwaarde hier-

van in. Het is belangrijk dat we een

meer divers programma bieden. We

zien dat de leden van het CBV een

steeds meer verschillende achtergrond

hebben. Waren het aanvankelijk nog

vooral hoofdtrainers, tegenwoordig

zijn ook andere stafleden lid: jeugd-

trainers, Hoofden Opleiding, Tech-

nisch Directeuren, keeperstrainers,

scouts, videoanalisten, fysieke trai-

ners. De naam Coaches Betaald Voet-

bal dekt niet meer geheel de lading.

Dan moet je ook voor die trainers met

?

‘Een beginnende trainer besteedt vaak
veel tijd aan oefenvormen en tactiek,

maar moet niet vergeten dat hij in eerste
instantie ook een relatie met zijn spelers

moet opbouwen’

74-75-76-77_mariocaptein.indd 76 04-03-20 12:10