De Voetbaltrainer 248

Pagina 77 van: De Voetbaltrainer 248

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 77 een ander takenpakket een uitdagend programma hebben. Vandaar work- shops waarbij deelnemers kunnen in- tekenen op wat hun aanspreekt.’ (zie pagina 2 voor meer informatie over de ...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 8 2 0 2 0 77

een ander takenpakket een uitdagend

programma hebben. Vandaar work-

shops waarbij deelnemers kunnen in-

tekenen op wat hun aanspreekt.’ (zie

pagina 2 voor meer informatie over de

online cursus, red.)

Stemrecht
‘Sinds mei 2019 heeft het CBV advise-

rend stemrecht gekregen in de AVBV,

de Algemene Vergadering Betaald

Voetbal. In die vergadering hebben

alle clubs één stem, evenals de VVCS

die zelfs vetorecht heeft. Een aantal

aanvoerders uit het betaalde voetbal is

lid van de zgn. Centrale Spelers Raad

en dat is het lichaam dat de VVCS in-

zet bij het bepalen zijn stem.

Het CBV heeft inmiddels ook stem-

recht en analoog aan de aanpak van

de VVCS met de Centrale Spelers

Raad hebben wij daarom een Centrale

Trainers Raad ingesteld. Daar zitten

Wil Boessen (Helmond Sport), Mitchell

van der Gaag (Jong Ajax), Pascal Jan-

sen (AZ) en namens het CBV Gerard

Marsman en ondergetekende in. Zo

kunnen wij monitoren wat er onder

trainers speelt en wat wij kunnen

meenemen in die AVBV. Het heeft de

trainers in elk geval een stem gegeven

tijdens dit soort bijeenkomsten, iets

wat zij voorheen niet hadden. Een

zaak waarin dat voor het eerst heeft

gespeeld, was de nieuwe competitie-

structuur waarover in december is

gestemd.’

Amateur of betaald?
‘Op dit moment zijn circa zes leden

van het CBV werkzaam in het vrou-

wenvoetbal. Dat ressorteert tot op

heden onder de tak Amateurvoetbal.

Het CBV onderzoekt samen met de

KNVB hoe we de kwaliteit van trainers

in het vrouwenvoetbal versneld zou-

den kunnen verbeteren. Dat zal neer-

komen op het helpen opleiden van

trainer-coaches, specifiek voor een rol

in het meisjes- en vrouwenvoetbal. In

elk geval vinden we dat de top van het

vrouwenvoetbal ook bij het betaalde

voetbal zou moeten horen. Je kunt

toch moeilijk volhouden dat Sarina

Wiegman een amateurtrainer is.

Overigens vinden wij ook dat de

Tweede Divisie bij de mannen, en

misschien zelfs wel de Derde Divisie,

tot het betaalde voetbal zou moe-

ten behoren. Het is zeker, dat in de

Tweede Divisie diverse clubs met een

hogere spelersbegroting werken dan

een aantal clubs in de Eerste Divisie.

Je ziet ook in de KNVB Beker dat clubs

steeds vaker door een club uit een

lagere divisie uitgeschakeld worden.

Dan is het vreemd om tussen de Eer-

ste en Tweede Divisie die scheidslijn

te leggen. Het zou een goede zaak zijn,

naar onze mening, wanneer hier eens

goed naar gekeken werd.’

Armen over elkaar
‘Ik constateer dat trainers, vooral in

het jeugdvoetbal, een steeds meer

teruggetrokken houding aannemen

tijdens trainingen. Ze staan, zoge-

zegd, met hun armen over elkaar toe

te kijken. Ze zeggen niets meer. Dit

wordt ook sterk gepromoot binnen de

opleiding, omdat de intrinsieke mo-

tivatie uit de kinderen moet komen.

Persoonlijk denk ik dat stimuleren en

motiveren, juist op de jongste leeftijd,

juist sterk bij het takenpakket van

een trainer-coach zou moeten horen.

Alsmede goede aanwijzingen tijdens

trainingen en wedstrijden. Ik begrijp

waardoor deze aanpak ontstaat, want

er zijn trainers die langs de kant blij-

ven rennen en de bal als het ware

het doel in willen coachen. In beide

situaties slaat het door naar het ex-

treme, en dat is wat mij betreft hele-

maal niet goed. Het is erg belangrijk

dat we niet alleen jonge voetballers

opleiden, maar ook nieuwe trainers

en trainsters, die voor dat soort groep-

jes komen te staan. Hoe kun je op

een goede manier enthousiasmerend

zijn?’

Sv Brandevoort
‘Een opvallende stijger in de top 200 van De Voetbaltrai-

ner was onlangs sv Brandevoort uit Helmond. Deze club,

die nog maar tien jaar bestaat maar midden in een jonge

woonwijk ligt waardoor de aanwas groot is geweest, kwam

op 90 binnen in de lijst van best presterende clubs op het

gebied van de jeugd. Dat maakt het interessant om te kij-

ken hoe deze vereniging dat heeft aangepakt.

Opvallend is dat zij bij de jongere jeugd het begrip ‘selectie’ veel breder heb-

ben gemaakt. Zo is bijvoorbeeld niet uitsluitend JO11-1 selectie, maar ook het

tweede team uit die categorie. Bovendien krijgen de spelertjes uit de andere

teams op zondag extra mogelijkheden om te trainen, zodat bij deze club niet

al vroeg een tweedeling ontstaat tussen wie op dit moment als talentvolle

voetballers gelden, en kinderen voor wie dat nog wat minder het geval is.

Daarmee probeert sv Brandevoort iedereen op zijn of haar maximale niveau

te krijgen, niet alleen hen die nu de besten zijn. Dat is een vooruitstrevende

aanpak, zeker in het kader van gelijke kansen voor alle spelers.

Trainerscongres
Donderdag 7 mei is het Trainers-

congres in Zwolle. Zie pagina 79

in deze editie voor meer infor-

matie.

‘Jeugdtrainers zeggen tegenwoordig nog
maar weinig tijdens wedstrijden, maar
kinderen moeten juist gestimuleerd en

gemotiveerd worden’

74-75-76-77_mariocaptein.indd 77 04-03-20 12:10