De Voetbaltrainer 249

Pagina 30 van: De Voetbaltrainer 249

Verdedigende spelprincipes in de praktijk Alphense Boys onder 15 is op dit moment het enige amateurteam dat uit- komt in de Eredivisie Hoog onder 15. Verder bestaat de competitie alleen maar uit Onder 15-teams van bvo’s. Het team mag...

Verdedigende spelprincipes
in de praktijk

Alphense Boys onder 15 is op dit moment het enige amateurteam dat uit-

komt in de Eredivisie Hoog onder 15. Verder bestaat de competitie alleen

maar uit Onder 15-teams van bvo’s. Het team mag zich wekelijks meten

met de beste teams van Nederland in die leeftijdscategorie. De hoogste

tijd om in gesprek te gaan met trainer Mitchell Meijer, onder meer over de

verdedigende spelprincipes en op welke manier hij deze trainbaar maakt.

Een methodische opbouw om beter te leren verdedigen

Tekst: Paul Geerars en Jelmer de Zwart

Streamer: ‘We willen het algehele niveau opkrikken, dus

zowel de frequentie van trainen (méér doen) als de kwali-

teit van de inhoud (beter doen)’

De Jeugd VoetbalTrainer

Eredivisie Hoog
Dat uw team op dit moment als enige

amateurteam Onder 15 uitkomt in de Ere-

divisie Hoog is al een prestatie op zich. Op

welke manier zijn jullie terechtgekomen op

dit allerhoogste niveau?

Mitchell Meijer: ‘Vorig
seizoen was ik verant-

woordelijk voor de Onder

14, ik ben met de groep

meegegaan naar de Onder

15. Allerlei omstandighe-

den zorgden ervoor, dat er

negen spelers bij moesten

komen. Dat betekende dat de groeps-

dynamiek enorm veranderde. Er

waren eigenlijk twee groepen die één

moesten worden. Daarom hebben we

na de zomervakantie de nadruk ge-

legd op groepsvorming. Op die manier

wilden we ervoor zorgen dat spelers

vertrouwen kregen, in hun teamgeno-

ten maar ook in zichzelf. Ook de ge-

sprekken die we hebben gevoerd met

spelers, waarin de eigen inbreng en

heb ik een filmpje gebruikt van Borus-

sia Dortmund. In deze video veroverde

de speler de bal in de 1:1-situatie

waarin je heel duidelijk de verschil-

lende fases zag. Deze video heb ik

begeleid met een aantal vragen waar-

over de spelers moesten nadenken.

Hoe ga je de 1:1 domineren? Waar

ga je dan op letten? Natuurlijk ben je

afhankelijk van wat een tegenstan-

der doet. Welke kant dreigt hij op te

gaan en welke handelingen gebruikt

hij daarbij? Wanneer ga ik op de bal

verdedigen? Door de spelers vaak in

dit soort situaties te brengen, gaan ze

deze punten sneller herkennen. Hier-

door zijn ze in staat om hier sneller op

te reageren.

We zijn begonnen met de meest een-

voudige 1:1-vorm (zie kader op pagina

35). De aanvaller kreeg de bal inge-

speeld, waarna de verdediger deze

moest afpakken. Spelers moesten aan

komen sprinten, afremmen, laag zit-

ten om vervolgens de bal te verove-

het inzicht van spelers belangrijk was,

hebben hieraan bijgedragen.

We hebben ervoor gekozen de nadruk

te leggen op de teamfunctie verdedi-

gen op basis van de wedstrijden die

de Onder 15 vorig seizoen heeft ge-

speeld. Belangrijke aandachtspunten

in deze teamfunctie waren het domi-

neren van de 1:1-situatie, maar ook

het zoneverdedigen om de 1:1 heen

waarbij spelers niet te snel mogen uit-

stappen en moeten kijken hoe zij een

bepaalde ruimte afschermen. Hiervoor

waren de eerste twee spelprincipes

van het verdedigen leidend. Dit waren

‘compact worden/blijven’ en ‘samen

drukzetten met de bal als richtpunt’.

Om dit op een efficiënte manier aan te

bieden, heb ik de tactische periodise-

ring gebruikt.’

Domineren van 1:1
Op welke manier heeft u de trainingsvor-

men opgebouwd?

‘Om het verdedigen te introduceren

www.devoetbal trainer.nl30

30-31-32-33_ab2.indd 30 22-04-20 09:11