De Voetbaltrainer 249

Pagina 35 van: De Voetbaltrainer 249

identiteit er ook in. De opbouw in de training is eigenlijk elke keer als volgt: in de warming-up leiden we een the- ma in, in diverse tussenvormen gaan we, met steeds veranderende regels, op verschillende manieren de diepte in e...

identiteit er ook in. De opbouw in de

training is eigenlijk elke keer als volgt:

in de warming-up leiden we een the-

ma in, in diverse tussenvormen gaan

we, met steeds veranderende regels,

op verschillende manieren de diepte in

en in de partijvorm komt alles samen.’

Als trainer-coach heeft Van der Valk

veel invloed op ‘plezier in de uitvoe-

ring’. Hij is tenslotte degene die trai-

ningsvormen bedenkt en trainingen

uitwerkt.

Invloed
‘Aan het begin van het seizoen bepalen

we met elkaar wat bij ons past. Wat

vinden we een leuke manier van voet-

ballen en wat kunnen we goed? Door

hier met elkaar over te praten creëer

je verbinding en begrijpen spelers wat

we willen bereiken. Spelers praten en

denken actief mee over de manier van

spelen en de principes binnen de geko-

zen speelwijze. Een voorbeeld van wat

er uit zo’n gesprek komt, is dat spelers

liever hoog drukzetten dan dat we in-

zakken en afwachten. Tevens praten

we over welke teamwaarden nodig zijn

om de gestelde doelen te halen. Daar-

bij kun je denken aan zaken als ver-

trouwen, passie, onverstoorbaarheid

en professionaliteit.’

Zoals eerder gezegd is het hoofdmo-

ment ‘verdedigen’ weer onder te ver-

delen in verschillende fases en aspec-

ten die eigenlijk ook weer met elkaar

te maken hebben. Denk bij zoneverde-

digen alleen al aan het afschermen van

ballijnen, aan het ondersteunen van el-

kaar, aan het drukzetten én natuurlijk

aan het hoofdmoment omschakelen

naar aanvallen. In dit tweede gedeelte

geeft Van der Valk een voorbeeld hoe

hij met zijn ploeg werkt aan het ‘zone-

verdedigen’. In vijf oefenvormen ko-

men de in deze alinea genoemde ele-

menten binnen het verdedigen terug.

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 35

??

(Verlengde) warming-up
Organisatie
• 1 groot doel met keeper

• 6 gele hesjes en 4 witte hesjes

• 4 dopjes op de hoeken van het strafschopgebied

‘Deze eerste vorm kan als warming-up dienen. In plaats van spelers van A naar B te laten lo-

pen, kun je al een begin maken met enkele aspecten van zoneverdedigen. In deze vorm staan

zes gele spelers rondom de zestienmeter en ze spelen elkaar de bal toe. Het is voor hen een

verkapte pass- en trapvorm. De taak van de witte verdedigers is, dat ze drukzetten op of net

over de rand van het strafschopgebied, al naar gelang de positie van de bal. In dit voorbeeld

gaat de bal van de gele 5 naar de gele 11, waarbij de witte 2 (zwarte looplijn) naar voren loopt.

Zodra de bal dan van 11 naar 8 gaat, stapt de witte 3 weer uit en die komt daarbij nét buiten

het strafschopgebied. Van de witte 2 en 4 verwachten we dan dat ze schuin achter de witte

3 positie nemen om die ruimte af te dekken en om de onderlinge afstanden in de gaten te

houden (rode looplijn). Het gaat hier om een warming-up, dus echte weerstand is er nog niet.

De keeper beweegt trouwens ook mee van links naar rechts, en let op waar de bal is. In deze

vorm komt ook samenwerken terug: dit samenwerken is binnen het verdedigen essentieel en

zal in de tussenvormen die komen gaan benadrukt worden.’

Accenten
‘Ongeacht de oefenvorm die je kiest,

zijn de accenten die je legt steeds de-

zelfde. Deze accenten hebben te ma-

ken met de regels, met de afmetingen

en de aantallen. Die regels gelden niet

alleen voor het team waar je nadruk-

kelijk mee aan de slag wilt. Juist door

ook voor de aanvallende partij regels

in te stellen, kun je het verdedigende

team beïnvloeden.’

1

34-35-36-37_valk.indd 35 22-04-20 09:11