De Voetbaltrainer 249

Pagina 47 van: De Voetbaltrainer 249

Voetbaltalent TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN Hoger leerrendement door futsal Betekenen ‘Bij amateurverenigingen waar we nu al contact mee hebben, zien we de uitdagingen die men ervaart om fut- sal een plek te geven in de opleiding...

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

Hoger leerrendement
door futsal

Betekenen
‘Bij amateurverenigingen waar we nu

al contact mee hebben, zien we de

uitdagingen die men ervaart om fut-

sal een plek te geven in de opleiding.

In het Nederlandse voetballandschap

komt dan ook van alles voorbij: aparte

zaalvoetbalclubs die een jeugdoplei-

ding erbij krijgen, veldvoetbalclubs die

een zaalvoetbaltak naast het veldvoet-

bal aanbieden, maar ook veldvoetbal-

clubs die zaalvoetbal in de opleiding

hebben geïntegreerd. Zonder een oor-

deel te hebben over goed of fout, blijkt

dus in ieder geval dat verenigingen

zoekende zijn naar een voor hen pas-

sende vorm. Om bij die zoektocht te

helpen, heeft de KNVB momenteel drie

medewerkers Zaalvoetbalontwikkeling

in dienst, waarvan ik er een ben. Sa-

men met Yassine Assa (Noord en Oost,

red.) en Michael Thijs (Zuid, red.) ga ik

met verenigingen in gesprek en kijken

we wat de KNVB op futsalgebied voor

ze kan betekenen. We denken mee en

proberen rekening te houden met de

mogelijkheden van de vereniging.’

Ondersteunen
‘De inhoud van de gesprekken die we

met verenigingen voeren, is uiteenlo-

pend. Zo zijn er verenigingen bij die

een zaalvoetbalcompetitie willen op-

zetten. In principe kan dat namelijk al

zodra vier of zes clubs in een bepaalde

regio mee willen werken. Ook zijn er

verenigingen die een toernooi willen

organiseren. Uiteraard kijken en hel-

pen we mee en letten ook op de orga-

nisatorische kant. Zijn er accommoda-

ties beschikbaar in de regio, en zo ja

wat zijn de mogelijkheden? Wat we al

een tijd merken is dat de animo voor

futsal er onder kinderen zelf in elk ge-

val is. Ze vinden het leuk en leerzaam,

plezier is in die zin een mooie moti-

vatie om ermee door te gaan. Naast

de recreatieve kansen liggen die er op

prestatief vlak ook. Er zijn veel minder

zaalvoetbalteams dan veldvoetbal-

teams, dus de kans voor talentvolle

spelers om in een nationaal vertegen-

woordigend zaalvoetbalteam te gaan

spelen is een stuk groter.’

Ben je geïnteresseerd in zaalvoetbal of wil je naar aanleiding van dit artikel

meer weten over de mogelijkheden voor jouw vereniging? Neem dan recht-

streeks contact op met de betreffende medewerker Zaalvoetbalontwikkeling

in jouw district:

Hjalmar Hoekema (West) : hjalmar.hoekema@knvb.nl

Yassine Assa (Noord en Oost) : yassine.assa@knvb.nl

Michael Thijs (Zuid) : michael.thijs@knvb.nl

Bewijs
Lionel Messi, Andres Iniesta en Cristiano Ronaldo begonnen op jonge leeftijd

alle drie met zaalvoetbal. Het effect van het op jonge leeftijd starten met

zaalvoetbal op de manier waarop je later op het veld speelt, is onderzocht

door Luca Oppici. In het voorjaar van 2019 verschenen de resultaten van zijn

onderzoek onder de titel ‘Transfer of Skill from Futsal to Soccer during Junior

Development’. Oppici, werkzaam aan de Victoria University in Melbourne (Au-

stralië), toont daarin aan dat zaalvoetbal hogere eisen stelt aan de ‘passing

performance’ dan dat veldvoetbal doet. Jonge spelers die naast het veld ook in

de zaal actief zijn, worden technisch gezien vaardiger en kunnen betere be-

slissingen nemen dan spelers die alleen op het veld actief zijn. Waar de ver-

moedens over de meerwaarde van futsal dus al enkele jaren bestaan, levert

Oppici nu daadwerkelijk het bewijs. Zaalvoetbal is een effectieve manier om

technische en inzichtelijke vaardigheden te ontwikkelen bij jonge voetbal-

lers.

F
o

to
:

K
N

V
B

M
e

d
ia

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 47Online: www.knvb.nl/assist

46-47-48-49_zaalvoetbal.indd 47 22-04-20 10:00