De Voetbaltrainer 249

Pagina 51 van: De Voetbaltrainer 249

Voetbaltalent TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN Rinus in een nieuw jasje Bij een gevarieerde training kiest Rinus de doelstellingen, passend bij de leeftijd en de reeds eerder afgewerkte trainingen. Je kunt een trainingsplan ...

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

Rinus in een nieuw jasje

Bij een gevarieerde

training kiest Rinus

de doelstellingen,

passend bij de

leeftijd en de reeds

eerder afgewerkte

trainingen. Je kunt

een trainingsplan

op twee manieren

gebruiken:

• Automatisch invullen: hierbij kiest

Rinus de trainingen voor je uit. Dit is

erg handig als je snel een goed trai-

ningsplan wilt maken. Een nadeel is

dat het aantal beschikbare spelers

voor jouw training kan afwijken.

• Zelf invullen: hierbij kiest Rinus al-

leen de doelstellingen. De trainer-

coach hoeft alleen nog maar het

aantal beschikbare spelers in te vul-

len om een geschikte training toe te

voegen.’

Kalenderfunctie
‘De nieuwe kalenderfunctie geeft de

trainer een duidelijk overzicht van alle

ingeplande trainingen. De trainingen

die erin staan, zijn bovendien eenvou-

dig aan te passen waardoor elke trai-

ner-coach de mogelijkheid heeft om

rekening te houden met de behoeftes

van zijn of haar eigen groep. De ge-

maakte trainingen zijn bovendien

eenvoudig te koppelen aan de dag en

zelfs aan het tijdstip dat er getraind

wordt. Rinus onthoudt de voorkeuren

van een trainer-coach, zodat er snel-

ler gewerkt kan worden. Ingeplande

trainingen die in het verleden liggen,

kun je bovendien evalueren middels

een beoordeling met sterren en in een

persoonlijke notitie. Medegebruikers

kunnen die informatie vervolgens

zien én weer gebruiken om trainingen

eventueel aan te passen.’

Informatie
‘Naast inhoudelijke voetbalvormen

en complete trainingen bevat Rinus

ook veel waardevolle informatie voor

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 51Online: www.knvb.nl/assist

trainer-coaches. Deze content varieert

van artikelen tot video’s en wordt

aangeboden via Rinus en via de Rinus-

nieuwsbrief. De rubriek Tips van Ri-

nus is daar een voorbeeld van. Soms

komt het voor dat je weinig materiaal

hebt om een training te geven. In een

korte video wordt uitleg gegeven hoe

je daar als trainer-coach op kunt an-

ticiperen en inspelen. De rubriek Tips

van Rinus is slechts een voorbeeld van

hoe we kennis proberen te delen en

hoe we trainer-coaches van informa-

tie willen voorzien.’

Maatwerk
‘De informatie die we trainer-coaches

geven, is sinds de nieuwe release

meer gespecificeerd. Bij de voetbalvor-

men staan nog steeds de spelregels

vermeld, net als de benodigde mate-

rialen en er is een voorbeeldvideo bij.

Ook methodisch gezien wordt duide-

lijk hoe je een oefening makkelijker of

moeilijker kunt maken. Wel is daarbij

een verdiepingsslag gemaakt. De aan-

dachtspunten bij een voetbalvorm

waren eerst namelijk vrij algemeen

geformuleerd. Nu wordt er per leef-

tijdscategorie meer gezegd over die

aandachtspunten en is de coaching

passend bij de leeftijd. Dus de trainer-

coach van een Onder 8 krijgt nu iets

anders te zien dan een trainer-coach

van Onder 16 en in die zin ontstaat er

meer maatwerk. Ook hierdoor hopen

we dat spelers en speelsters met ple-

zier beter leren voetballen.’

Voetbalhandelingen
‘Het platform wordt maandelijks door

ongeveer 25.000 trainer-coaches ge-

bruikt en zij moeten ermee kunnen

werken. Nog steeds is oefenstof de

belangrijkste component van Rinus

en ook op dat vlak hebben we ver-

beteringen doorgevoerd. Daarnaast

bleek dat trainer-coaches van mening

waren dat voetbalhandelingen een

nadrukkelijkere plek moesten krijgen.

Een trainer-coach die bijvoorbeeld wil

dat zijn spelers beter leren passen of

dribbelen, wil álle oefeningen en trai-

ningen op dat vlak kunnen zien. Aan

deze vraag hebben we nu voldaan.

Voetbalhandelingen zoals passen,

dribbelen of aannemen zijn, passend

dus bij de leeftijdscategorie, aan de

voetbalvormen gekoppeld. Er kan nu

op gezocht en gefilterd worden. Tege-

lijkertijd is ook het aantal beschikbare

oefeningen uitgebreid en er zijn per

leeftijdscategorie nieuwe trainingen

toegevoegd.’

Bereik
‘Aan de hand van feedback van ge-

bruikers van Rinus hebben we echt

zaken geïmplementeerd die trainer-

coaches gaan helpen om trainingen

nóg beter te organiseren en meer

structuur aan te brengen in een sei-

zoen. Momenteel zijn we ook voor

keepers oefenstof aan het ontwik-

kelen vanuit onze visie, welke we op

Rinus zullen lanceren. Daarnaast zijn

we aan het kijken of we een Hoofd

Opleiding een overkoepelend account

kunnen geven, zodat hij of zij met

trainer-coaches van de vereniging in

groepsverband zaken kan uitwisselen.

Het is niet ons doel om Rinus alleen

maar groter te laten worden. Nee,

voorop staat de doelstelling van Rinus

en die houden we voor ogen: het on-

dersteunen van de trainer-coach bij

de werkzaamheden die hij of zij doet,

zodat spelers en speelsters met ple-

zier beter leren voetballen.’

Seniorenteams
Naast het bedienen van de jeugd en het G-voetbal

heeft Rinus er sinds de update een nieuwe leef-

tijdscategorie bij gekregen. Vanaf nu kunnen

trainer-coaches die een seniorenelftal onder hun

hoede hebben ook gebruikmaken van het platform.

Daarmee is Rinus er echt voor alle trainer-coaches

in Nederland.

Rinus
Heb je vragen, opmerkingen of feedback, of wil je

iets anders met ons bespreken? Neem dan contact

met ons op via rinus@knvb.nl.

50-51_rinus.indd 51 22-04-20 10:00