De Voetbaltrainer 249

Pagina 66 van: De Voetbaltrainer 249

Colofon Uitgave: Eisma Businessmedia bv Celsiusweg 41 8912 AM Leeuwarden Telefoon: 088-2944800 E-mail: businessmedia@eisma.nl Directie: Egbert van Hes, algemeen directeur Uitgever: Peter Feenstra Hoofdredactie: Paul Geerars (hoofdre...

Colofon
Uitgave:
Eisma Businessmedia bv
Celsiusweg 41
8912 AM Leeuwarden
Telefoon: 088-2944800
E-mail: businessmedia@eisma.nl

Directie:
Egbert van Hes, algemeen directeur

Uitgever:
Peter Feenstra

Hoofdredactie:
Paul Geerars (hoofdredacteur)
Telefoon: 06-51904854
E-mail: p.geerars@eisma.nl

Tjeu Seeverens (adjunct-hoofdredacteur)
Telefoon: 06-23941973
E-mail: tjeu.seeverens@ziggo.nl

Eindredacteur:
Ruud Doevendans
Telefoon: 06-29054444
E-mail: info@ruuddoevendans.nl

Adviseur:
Henny Kormelink
Telefoon: 06-50686964 | E-mail: henny.kormelink@gmail.com

Redacteuren die aan deze editie meewerkten:
Marco van der Heide, Tjeu Seeverens, Sander de Vries, Gerjos Weelink,
Jelmer de Zwart

Aan dit nummer werkten verder mee:
Robin Adriaenssen, Steyn Akkerman, Paul Bahlmann, Han Berger, Kemal Calik,
Tjerk van Eggelen, Peter Eppinga, René Felen, Sam Feringa, Hjalmar Hoekema,
Joeri Houniet, Peter Hyballa, Dennis van den IJssel, Dick Lukkien, Mitchell Meijer,
Robin Stolwijk, Marvin van der Valk, Maurice Verbunt, Dennis Visser

Foto’s:
ADO Den Haag Media, Paul Bahlmann, Tom de Cock, KNVB Media, Pro Shots,
Studio VR/Ivo Delahaye (Sittard)

Redactie-adres:
De Voetbaltrainer, Celsiusweg 41, 8912 AM Leeuwarden

Lay-out en productiebegeleiding:
ZeeDesign, Postbus 13 – 8748 ZL Witmarsum
Telefoon: 0517-531672 | E-mail: info@zeedesign.nl

Druk:
Veldhuis Media, Raalte

Abonnementen voor Nederland en België:
Nieuwe opgaven, adreswijzigingen en correspondentie over
abonnementen:
Abonneeservice Eisma Businessmedia
Daalakkers 2-72, 5641 JA Eindhoven
Telefoon: +31 088-2266648 | E-mail: abonnement@eisma.nl

Abonnementsprijs:
Abonnementsovereenkomsten worden uitsluitend aangegaan door Eisma
Media Groep B.V, namens wie de uitgever de abonnementen verzorgt.
De Voetbaltrainer verschijnt 8 keer per jaar. De abonnementsprijs voor
De Voetbaltrainer is per 1 juli 2019 vastgesteld op € 129,- incl. 9% btw
en is bij vooruitbetaling verschuldigd, en is inclusief een abonnement
op CoachVak. Een los abonnement op CoachVak kost € 50,-. Een abon-
nement in combinatie met de mediatheek kost € 169,-. Een los abonne-
ment op de mediatheek kost € 60,-. Een abonnement op het vakblad in
combinatie met de TrainingsPlanner kost € 179,-. Een los abonnement
op de TrainingsPlanner kost € 75,-. Andere landen op aanvraag. Abon-
nementen kunnen ieder moment ingaan. Opzegging dient schriftelijk
en minimaal een maand voor het einde van de abonnementsperiode te
geschieden.

Marketing:
Heleen Rodenhuis
Telefoon: 088-2944863 | E-mail: h.rodenhuis@eisma.nl

Advertentieverkoop:
Wilma Zijlstra
Accountmanager binnendienst
Telefoon: 088 2944 847 | E-mail: w.zijlstra@eisma.nl

Traffic, ZeeDesign
Telefoon: 0517-531672 | Fax: 0517-531810
E-mail: voetbaltrainer@zeedesign.nl

Bankrelatie:
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
IBAN: NL64RABO0335434991
BIC: RABONL2U
ISSN 1382-7065

© 2020 Eisma Businessmedia bv, Leeuwarden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren
dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen
uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van
de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor
schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geba-
seeerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden
deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis
en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Leveringsvoorwaarden: zie www.
eismamediagroep.nl

De verlenging
In deze editie van De Voetbaltrainer brachten we een aantal reguliere artikelen,

en hebben we tegelijkertijd getracht in te spelen op de actualiteit waarin we al-

lemaal helaas verkeren. Er ligt geen handboek klaar met oplossingen voor wed-

strijd- en trainingssituaties die passen binnen de anderhalvemeter-samenleving.

Waar ons vakblad relatief statisch is omdat we acht keer per jaar verschijnen,

kunnen we ook en juist online met méér praktische handvatten komen. Dit doen

we door middel van internetartikelen en posts op onze socialmediakanalen. Ook

heeft u op pagina 11 kunnen lezen dat we onze Mediatheek verder vernieuwd en

uitgebreid hebben met video’s ter inspiratie voor voetbaltrainers in deze bijzon-

dere tijden.

Dankzij internet deden we zelf heel wat inspiratie op. We belden onder meer met

Benjamin Sietsma, Hoofd Opleiding van Be Quick 1887, de jeugdopleiding die in

2016 de Rinus Michels Award won. ‘Onze selectieteams van Onder 17 en Onder

19 werken ook met een weekschema voor thuis vanaf het moment dat we door

de coronamaatregelen moesten stoppen met de groepstrainingen. Bij de jeugd

gaat het om een hardloopschema en core stability-oefeningen. We kwamen net

als het eerste team uit bij Strava om de jeugdspelers daarbij te volgen. Naast het

conditionele weekschema voelden we ons als vereniging ook verantwoordelijk

voor het behoud van het voetbalplezier bij de jeugdspelers nu ze niet meer samen

mochten voetballen. Voor dat doel verzonnen we allerlei voetbalgerelateerde

‘challenges’ waarvoor je alleen een bal nodig hebt en bij wijze van spreken een

kleine achtertuin. Bijna dagelijks kregen

onze jeugdspelers in de diverse leeftijds-

groepen online een kaart met drie tot vijf

van zulke technische uitdagingen. Van

gemakkelijk naar moeilijk, op basis van de

vier kernwaarden van de Regionale Voet-

balopleiding:

1. Plezier (door de gekozen voetbalvorm,

aansprekende kaarten en het gameach-

tig karakter);

2. Discipline (elk level levert een nieuw

punt op);

3. De absolute wil om te winnen (hoeveel

punten haal jij?);

4. ‘Wij boven ik’ (stuur een filmpje naar

je trainer waarop je laat zien wat jouw

eindlevel bij een opdracht is).

Er werd ook al een variant bedacht. De kaarten wisselden we na een tijdje in voor

korte filmpjes van verschillende jeugdtrainers waarop ze uitdagende bewegingen

met een bal lieten zien. De vier kernwaarden veranderden niet. Ze waren meteen

bij elke leeftijdsgroep populair. Van de jongere leeftijdsgroepen tot en met de

spelers van het eerste elftal. Net als bij de challenge-kaarten kregen we na enkele

tweets over de filmpjes heel wat verzoeken van andere clubs of ze het idee moch-

ten overnemen. Natuurlijk is dat geen probleem, eerder een nieuwe bevestiging

dat we bij de opleiding van Be Quick 1887 goed bezig zijn. We zijn niet voor niets

hofleverancier van de opleiding van FC Groningen.’

Alle challenge-kaarten en de filmpjes van de trainers zijn te vinden op Twitter:

@BQ1887Jeugd. Méér inspiratie opdoen? Online zijn er veel challenges terug te

vinden die trainers kunnen gebruiken om hun spelers huiswerk mee te geven.

Op Twitter plaatsen verschillende trainers en voetbalclubs hun challenges. Naast

@DeVbt zijn de volgende accounts ook zeker de moeite waard om inspiratie op te

doen: @BaarvB, @JeugdONS, @vv_Hattem en @vvGOMOS.

www.devoetbal trainer.nl66

66_verlengingcolofon.indd 66 22-04-20 12:02