De Voetbaltrainer 250

Pagina 31 van: De Voetbaltrainer 250

Fysiek werk gebeurt vooral op indi- vidueel niveau. En, heel belangrijk, dit gebeurt altijd zonder ook maar een minuut af te snoepen van onze trainingstijd op het veld. Al het indivi- duele fysieke werk vindt plaats in de gym vó...

Fysiek werk gebeurt vooral op indi-

vidueel niveau. En, heel belangrijk,

dit gebeurt altijd zonder ook maar

een minuut af te snoepen van onze

trainingstijd op het veld. Al het indivi-

duele fysieke werk vindt plaats in de

gym vóór of ná de training.’

Wat voor oefeningen zijn dit zoal?

‘Op maandag is dit vooral blessure-

preventief werk en is er veel aandacht

voor rompstabiliteit. Op dinsdag

werken de spelers voor de training

een circuit af dat gericht is op mo-

torische vaardigheden. Denk daarbij

aan springen, vallen, snel van richting

veranderen, versnellen en afremmen.

Dit gebeurt in een aparte ruimte, waar

we de mogelijkheid hebben om doel-

palen neer te zetten, een bal te gebrui-

ken en competitie-elementen toe te

voegen. De spelers doen op deze dag

ook oefeningen voor de quadriceps,

hamstrings en liezen. Op donderdag

bepalen zij na de training zelf waar ze

aandacht aan besteden zonder dat we

ze daarin een verplichting opleggen.

Op vrijdag doen we alleen coördinatief

werk, met een focus op looptechniek

en reactiesnelheid. Dit vormt een on-

derdeel van de warming-up voor de

veldtraining.’

Wat verwacht u van de spelers in de com-

municatie over hun beschikbaarheid voor

een training, bijvoorbeeld als het gaat om

blessures?

‘In het verleden maakte ik soms mee

dat spelers zich een uur voor een trai-

ning nog eens afmeldden. Dan is de

tijd om de training aan te passen erg

kort. Daarom geldt bij ons de afspraak

dat je het vier uur voorafgaand aan

de training aangeeft als je niet be-

schikbaar bent. Hoe dan ook zorgen

we als technische staf altijd voor een

plan B waarbij de aantallen variëren,

bijvoorbeeld voor het geval dat een

speler tijdens de training uitvalt. En

we bereiden altijd een of twee extra

trainingsvormen voor als reserveoefe-

ningen.’

Welke andere factoren spelen een rol in

het voorbereiden van een training?

‘We besteden slechts sporadisch aan-

dacht aan kansen en bedreigingen

tegen de eerstvolgende tegenstander.

De focus ligt tijdens trainingen vooral

op het ontwikkelen van de eigen

speelwijze. Daarin gelden de volgende

trainingsprincipes:

• In elke vorm is de bal aanwezig.

• Er is tijdens elke oefening sprake

van een hoge mate van cognitieve

stress, waarin de regels ervoor

zorgen dat spelers het proces van

waarnemen, beslissen en uitvoeren

zo goed en snel mogelijk doorlo-

pen.

• Er is altijd een competitie-element

aanwezig. We werken met een in-

dividuele competitie, waarin elke

speler in elke trainingsvorm plus-

en minpunten kan verdienen. Deze

worden bijgehouden in een week-,

maand- en jaaroverzicht.

• We proberen elke vorm zo specifiek

mogelijk te maken met betrekking

tot wat er gebeurt in voetbalwed-

strijden.

• De mening van spelers is belangrijk

voor ons. We betrekken ze bij beslis-

singen die we nemen en luisteren

ook echt naar ze.’

Hoe bepalen jullie vanuit tactisch oogpunt

waarop je de aandacht in een vorm richt?

‘In het aanvallen wisselen we af tus-

sen positiespel (met alle varianten

en patronen) en snelle aanvallen

richting de goal. In het verdedigen

onderscheiden we het drukzetten en

het counterpressen. Daaraan voegen

we specifieke taken toe die betrekking

hebben op bepaalde zones waarin we

drukzetten, de hoogte van de laatste

linie en waar we de bal naartoe willen

leiden.

Ik zal een voorbeeld geven. We zijn

gewend hoog druk te zetten, maar dit

seizoen hebben we er tegen een be-

paalde ploeg bewust voor gekozen om

iets in te zakken, tot ongeveer vijftien

meter over de middenlijn. De afspraak

was dat als zij een gecontroleerde

pass speelden in onze verdedigende

zone, we heel agressief pressten. Zo

leidden we ze naar de buitenkant en

dwongen we daar de lange bal af.

Tijdens de dinsdagtraining, de dag

dat we grote partijvormen spelen in

gelijke aantallen, gebruikten we regels

die het gedrag dat we wilden zien,

triggerden.’

???

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 0 2 0 2 0 31

Afbeelding 1. De

weekplanning van CD

Léganes onder 16 met

daarin per dag de tac-

tische thema’s en de

trainingsbelasting.

30-31-32-33_ivar.indd 31 10-06-20 15:37