De Voetbaltrainer 250

Pagina 49 van: De Voetbaltrainer 250

Voetbaltalent TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN Nu is onze basisformatie het beste te omschrijven als 1:4:2:2:2 (zie afbeel- ding 5), met daarbinnen de nodige mogelijke variaties waarmee we weer kunnen inspelen op alle denk- bare reac...

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

Nu is onze basisformatie het beste te

omschrijven als 1:4:2:2:2 (zie afbeel-

ding 5), met daarbinnen de nodige

mogelijke variaties waarmee we

weer kunnen inspelen op alle denk-

bare reacties door een tegenpartij.

Dat is ook de reden dat ik dit hier

wel wil delen met mijn collega’s. On-

ze manier van spelen zal herkenbaar

zijn voor onszelf, maar niet te voor-

spelbaar voor de tegenstander. We

kunnen diverse keuzes maken. Wie

formeren het vierkant op het mid-

denveld? Betreft dat onze beide vleu-

gelaanvallers, of een vleugelaanval-

ler met onze aanvallende middenvel-

der? Wie zijn de twee spitsen? Ik zie

onze uitgangsformatie als een soort

vaste basis waarmee we in aanloop

naar iedere volgende wedstrijd op

detailniveau zullen variëren op basis

van de kwaliteiten en basisformatie

van de tegenpartij. Ook spelen na-

tuurlijk onze eigen kwaliteiten een

rol. Sommige spelers kun je mak-

kelijker aan de binnenkant tussen de

linies laten spelen dan andere.’

Tegen laag druk
‘Wat zijn de belangrijkste kenmer-

ken tijdens opbouwen/aanvallen?

Laten we bijvoorbeeld een tegen-

partij met 1:4:4:2 in een ruit nemen

en dan bij ons voorin beginnen. De

twee aanvallers houden door hun

positionering tussen de back en een

centrale verdediger vier verdedigers

bezig. Hierdoor kunnen we zowel

achterin als op het middenveld 4:3

overtal spelen (zie wederom afbeel-

ding 5). Het al dan niet doordekken

door de spelers uit de laatste lijn

van de tegenpartij wordt complexer.

Wordt er doorgedekt, dan krijgen wij

een grotere kans op mogelijkheden

in de diepte door onze aanvallend

ingestelde spelers. Wordt er niet

doorgedekt, dan hebben we een

overtal op het middenveld of zijn de

backs makkelijk aanspeelbaar.’ (zie

afbeelding 6)

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 0 2 0 2 0 49Online: www.knvb.nl/assist

5 6

Basisformatie 1:4:2:2:2 tegen 1:4:4:2 ruit waarbij lage druk wordt
gezet. De twee aanvallers moeten vier verdedigers binden, waar-
door achterin en op het middenveld makkelijker een overtal kan
ontstaan.

Basisformatie 1:4:2:2:2 tegen 1:4:4:2 ruit waarbij lage druk wordt
gezet. ‘Stapt de back van de tegenpartij uit, dan kan onze spits
profiteren van diepte (zwarte lijnen). Stapt de ruit-middenvelder
van de tegenpartij uit, dan staan onze 10’en in overtal (gele lijnen).
Wordt er niet doorgedekt, dan hebben we een overtal op het mid-
denveld of zijn de backs makkelijk aanspeelbaar (oranje lijnen).’

F
o

to
:

K
N

V
B

M
e

d
ia

46-47-48-49-50-51-52-53_jongoranje.indd 49 10-06-20 08:51