De Voetbaltrainer 250

Pagina 55 van: De Voetbaltrainer 250

F o to : K N V B M e d ia F o to : K N V B M e d ia In de tijd waarin trainers veel thuis zijn geweest en nu langzamerhand weer beginnen met trainen, in een seizoen dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet is u...

F
o

to
:

K
N

V
B

M
e

d
ia

F
o

to
:

K
N

V
B

M
e

d
ia

In de tijd waarin trainers veel thuis zijn geweest en nu langzamerhand weer beginnen met

trainen, in een seizoen dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet is uitgespeeld

en vooruitkijkend naar een seizoen dat nog erg veel onduidelijkheden kent, is het goed

kritisch te kijken naar de rol van de trainer-coach. Bij veel clubs is die rol nog grofweg om-

schreven als: verantwoordelijk voor de eerste selectie betreffende trainingen en wedstrijden.

Uiteraard is het prima als dit zo werkt, maar het is ook wel behoorlijk beperkt. Moeten we

er niet naartoe dat de trainer-coach méér zou kunnen en moeten doen bij een club om het

totale voetbal dat gespeeld wordt bij die club vooruit te helpen? Bij een aantal clubs en met

een aantal trainers werkt dit al zo. Voorbeelden: een trainer-coach is verantwoordelijk voor

het totale technisch beleid en doet dit samen met een Hoofd Opleiding of Technisch Co-

ordinator. Of een trainer traint eens in de week de grootste talenten uit de jeugdopleiding

c.q. het tweede elftal. Of een trainer maakt een beleidsplan op technisch gebied om de club

vooruit te helpen op lange(re) termijn. Dit juich ik van harte toe. Een gemiddelde hoofdtrai-

ner in zowel het amateur- als betaald voetbal krijgt een uitstekend salaris. Als je dit relateert

aan het aantal uren dat hiervoor gewerkt wordt, kun je hier geregeld vraagtekens bij zetten.

Twee keer in de week anderhalf uur trainen en een wedstrijd coachen op zaterdag of zon-

dag is wat mij betreft niet meer dan een kleine bijbaan die misschien (positief gerekend en

maximaal) tien tot vijftien uur in de week behelst. En ook in het betaald voetbal zijn er nog

clubs die meestal eens per dag trainen met één (en vaak twee) vrije dagen in de week plus

een wedstrijd op vrijdagavond. Helemaal prima, toch vind ik dat deze tijden wel een beetje

voorbij zijn. De moderne trainer-coach kan meer dan dit.

Het principe triggert me en er poppen ideeën op. Zou het niet gaaf zijn als een trainer-coach

meer uren kan maken bij een amateurclub door verschillende banen te combineren? Is bij-

voorbeeld ‘trainer-coach eerste elftal’ en ‘Hoofd Opleidingen’ iets wat een combibaan kan

zijn? Voor vijftien uur hoofdtrainer en voor twintig uur Hoofd Opleidingen maakt al bijna

een fulltime baan. Met wat creativiteit (trainen van een jeugdteam, beleidsmatige taken en/

of coördinatie onderhoud of bijvoorbeeld kantine-inkoop) is veertig uur zo behaald. De cur-

sussen HO zijn beschikbaar op elk niveau en vaak kunnen deze gesubsidieerd worden, dus

werken en leren gaan samen. Ook in het

betaald voetbal zou je kunnen nadenken

over neventaken van de hoofdtrainer,

hoewel de urgentie hier vaak niet zo

groot is. ‘Ja, maar wie gaat dat betalen?’,

hoor ik u denken: ‘Een club kan niet zo-

maar iemand fulltime in dienst nemen?’

Hier ligt de uitdaging. Overheid/gemeen-

ten en sportclubs werken nu al wel sa-

men, maar leven nog in gescheiden werelden. Wat mij betreft moeten we gaan nadenken

over combibanen. Een verenigingsconsulent (lees: Hoofd Opleidingen) die voor twintig uur in

dienst is van de gemeente en twintig uur in dienst van de club bijvoorbeeld. De werkzaam-

heden voor de gemeente zijn het beleidsmatig runnen van de vereniging (of misschien wel

verenigingen) en verbindingen leggen. Hierbij denk ik aan de verbinding met het onderwijs

(sportlessen op de club, sportdagen, clinics, huiswerkuren, kinderopvang etc.). De manager

verdient zichzelf terug! Helemaal interessant wordt het als de manager een pedagogische

aantekening heeft en zelf lessen kan geven. En stel je voor dat de KNVB zo’n cursus kan fa-

ciliteren!

Ik draaf door, terug naar de basis. Nadenken over samenwerkingen in de sport en specifiek

voetbal gaat banen opleveren en kan de trainer-coach van de toekomst een meer zekere

basis geven voor zijn werk. Win-win, vakmensen die hun kennis verspreiden over het hele

voetballandschap en daar een fulltime baan aan kunnen hebben. Bijkomend voordeel: ik

denk dat clubs iets langer nadenken over de gevolgen van een keer verliezen, de trainer

krijgt een steviger rol binnen de club en dat kan nooit verkeerd zijn!

‘Zou het niet gaaf zijn als een
trainer-coach meer uren kan maken bij

een amateurclub door verschillende
banen te combineren?’

C O L U M N

Art Langeler is Directeur
Voetbalontwikkeling bij de KNVB.

Rol van de trainer

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 0 2 0 2 0 55

55_columnart.indd 55 09-06-20 10:20