De Voetbaltrainer 250 – pag. 66

| |

Colofon
Uitgave:
Eisma Businessmedia bv
Celsiusweg 41
8912 AM Leeuwarden
Telefoon: 088-2944800
E-mail: [email protected]

Directie:
Egbert van Hes, algemeen directeur

Uitgever:
Peter Feenstra

Hoofdredactie:
Paul Geerars (hoofdredacteur)
Telefoon: 06-51904854
E-mail: [email protected]

Tjeu Seeverens (adjunct-hoofdredacteur)
Telefoon: 06-23941973
E-mail: [email protected]

Eindredacteur:
Ruud Doevendans
Telefoon: 06-29054444
E-mail: [email protected]

Adviseur:
Henny Kormelink
Telefoon: 06-50686964 | E-mail: [email protected]

Redacteuren die aan deze editie meewerkten:
Marco van der Heide, Tjeu Seeverens, Gerjos Weelink

Aan dit nummer werkten verder mee:
Byron Bakker, Noud van Buul, Louis van Gaal, Peter Hyballa, Arno de Jong, Art
Langeler, Erwin van de Looi, Marc Materek, Iván Pernía, Bart Schmeits, Sef Ver-
goossen

Foto’s:
Arnold Heikens, KNVB Media, Pro Shots, Sterkenburg Media, Jan Westman,
www.ansjacobsphotoart.com

Redactie-adres:
De Voetbaltrainer, Celsiusweg 41, 8912 AM Leeuwarden

Lay-out en productiebegeleiding:
ZeeDesign, Postbus 13 – 8748 ZL Witmarsum
Telefoon: 0517-531672 | E-mail: [email protected]

Druk:
Veldhuis Media, Raalte

Abonnementen voor Nederland en België:
Nieuwe opgaven, adreswijzigingen en correspondentie over
abonnementen:
Abonneeservice Eisma Businessmedia
Daalakkers 2-72, 5641 JA Eindhoven
Telefoon: +31 088-2266648 | E-mail: [email protected]

Abonnementsprijs:
Abonnementsovereenkomsten worden uitsluitend aangegaan door Eisma
Media Groep B.V, namens wie de uitgever de abonnementen verzorgt.
De Voetbaltrainer verschijnt 8 keer per jaar. De abonnementsprijs voor
De Voetbaltrainer is per 1 juli 2019 vastgesteld op € 129,- incl. 9% btw
en is bij vooruitbetaling verschuldigd, en is inclusief een abonnement
op CoachVak. Een los abonnement op CoachVak kost € 50,-. Een abon-
nement in combinatie met de mediatheek kost € 169,-. Een los abonne-
ment op de mediatheek kost € 60,-. Een abonnement op het vakblad in
combinatie met de TrainingsPlanner kost € 179,-. Een los abonnement
op de TrainingsPlanner kost € 75,-. Andere landen op aanvraag. Abon-
nementen kunnen ieder moment ingaan. Opzegging dient schriftelijk
en minimaal een maand voor het einde van de abonnementsperiode te
geschieden.

Marketing:
Heleen Rodenhuis
Telefoon: 088-2944863 | E-mail: [email protected]

Advertentieverkoop:
Wilma Zijlstra
Accountmanager binnendienst
Telefoon: 088 2944 847 | E-mail: [email protected]

Traffic, ZeeDesign
Telefoon: 0517-531672 | Fax: 0517-531810
E-mail: [email protected]

Bankrelatie:
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
IBAN: NL64RABO0335434991
BIC: RABONL2U
ISSN 1382-7065

© 2020 Eisma Businessmedia bv, Leeuwarden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren
dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen
uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van
de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor
schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geba-
seeerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden
deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis
en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Leveringsvoorwaarden: zie www.
eismamediagroep.nl

De verlenging
Sommige coaches kwamen wat vaker dan andere aan het woord in de eerste 250
edities van dit vakblad. Wie een snelle blik werpt op de imposante cover van VT200,
ziet dat Louis van Gaal een van de trainers is die relatief vaak voorkomt. En dat is
niet voor niets. De redactie moest bij ieder interview uitermate goed voorbereid zijn,
maar dan kreeg je ook wat. We plaatsen een aantal uitspraken uit diverse edities in
de tijdgeest van dat moment.

VT100, oktober 2001. De periode na het EK in eigen land en vooraf-
gaand aan het gemiste WK 2002.
‘Nu is een periode aangebroken dat je een andere speelwijze
zou kunnen introduceren. In het afgelopen jaar heb ik veel spe-
lers gebruikt, omdat ik heel wat jonge talenten een kans heb
gegeven. En als ik de kwaliteiten van die spelers analyseer, heb
ik het gevoel dat ze bijvoorbeeld 1:3:4:1:2 kunnen spelen. Maar
een gevoel, al is dat gebaseerd op een grondige analyse, is geen
garantie. Dat nieuwe concept zullen we eerst moeten ontwik-
kelen en dan zal in duels moeten blijken of we die speelwijze ook onder de hoogste
weerstand kunnen uitvoeren.’

VT134, december 2005. Tijdens zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij
AZ.
‘Het drietal voorin moet als team functioneren: op het juiste
moment drukzetten, knijpen en je man loslaten. Dat kan op
alle niveaus, ook internationaal. Het gaat om de durf van de
spelersgroep en de coach om de tegenstander direct vast te zet-
ten. Alleen zijn bepaalde individuele kwaliteiten van spelers zo
hoog, dat spelers rugdekking willen hebben. Door het drukzet-
ten consequent vol te houden, hebben Ajax en Barcelona onder
mijn leiding ook de successen behaald. Het bewijs is dus ooit geleverd.’

VT158, december 2008. Midden in het seizoen dat AZ kampioen werd.
‘In de topsport is het van groot belang dat je je kunt focussen.
Alles moet gericht zijn op het behalen van je doel, maar on-
dertussen krijg je wel te maken met allerlei weerstanden in je
carrière als voetballer. Er bestaat helaas nog weinig ervarings-
deskundigheid op dit gebied. Veel sportpsychologen zijn niet af-
komstig uit de voetbal(trainers)wereld. Iemand die bijvoorbeeld
is gespecialiseerd in het trainen van mentale weerbaarheid
moet wel willen werken onder de verantwoordelijkheid van
de trainer-coach. Nog liever, hij is voetbaltrainer met als specialiteit het thema van
mentale weerbaarheid.’

VT190, november 2012. De beginperiode van het tweede bondscoach-
schap.
‘Tegen Roemenië creëerden we eerst de ruimte en benutten
daarna die snelheid van onze aanvallers. Dat bleek heel wat ef-
fectiever. Ik noem dat provocerende pressie. Dat heb ik met AZ
ook vier jaar gespeeld, maar dat werd nauwelijks herkend. Ieder-
een zei dat we louter aanvallend speelden, maar dat was niet zo.’

VT200, maart 2014. Vlak voor het memorabele WK 2014 in Brazilië.
‘Wat ik tijdens de aanloop naar en op het WK zelf ook belangrijk
vind, is regelmatig verandering van omgeving en de ruimte aan
spelers geven om ook vrouw en kinderen te zien. Een speler is
niet alleen voetballer, maar ook vader van zijn kind, echtgenoot
en minnaar. En dat laatste hopelijk van zijn vrouw…’

En dan nu, in VT250, is de cirkel rond. Louis van Gaal nam uit-
gebreid de tijd om nog eens vakinhoudelijk een aantal aspecten
van het vak van trainer-coach te bespreken. Daartoe kozen we als redactie een aan-
tal pagina’s uit zijn nieuwe boek uit. Laat de topcoach maar opstaan, met wie we
uiteindelijk in editie 350 kunnen terugblikken op ons prachtige vak!

www.devoetbal trainer.nl66

66_verlengingcolofon.indd 66 10-06-20 13:33