De Voetbaltrainer 251

Pagina 33 van: De Voetbaltrainer 251

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 33 S P E C I A L D A T A - A N A L Y S E Scepsis ombuigen Daar komt bij dat als er meer mensen met data gaan werken, er meer scep- sis is over het gebruik ervan. Rudd: ‘Wij doen d...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 33

S P E C I A L
D A T A – A N A L Y S E

Scepsis ombuigen
Daar komt bij dat als er meer mensen

met data gaan werken, er meer scep-

sis is over het gebruik ervan. Rudd:

‘Wij doen dan een poging om onze

collega’s de voordelen te laten inzien

en ze te motiveren om het gebruik

van data in hun dagelijkse manier

van werken in te passen. Dit doen we

bijvoorbeeld met het Handboek Voet-

balanalyse (afbeelding 2, zie vorige

pagina, red.). Iedere analist binnen

de club heeft dit in zijn bezit. Daarin

staat elke parameter beschreven die

we gebruiken, aangevuld met praktijk-

voorbeelden over de manier waarop

je ze kunt gebruiken en hoe je ze juist

interpreteert.’

Aan dit handboek koppelt men een

uitgebreid instructieproces. ‘We gaan

met een analist zitten en focussen ons

dan op een bepaald onderdeel, zoals

de data die betrekking hebben op

schieten. Daarbij maken we de koppe-

ling naar hoe dit eruitziet op het veld.

We bespreken hoe bepaalde parame-

ters onderling samenhangen en welke

inzichten je kunt gebruiken voor

wedstrijden. En uiteraard vertellen

we ook over de beperkingen van data.

Wat kun je er juist níet mee? En voor

welke valkuilen moet je oppassen?’

In dit proces speelt Arsenal sinds jaar

en dag een voortrekkersrol. ‘Bij het

integreren van data heeft het enorm

geholpen dat de club dit proces actief

op gang heeft gebracht. Er is veel tijd

en energie geïnvesteerd in het leren

van en over data. We kregen de vrij-

heid om onze kennis over te brengen.

Allereerst op de analisten, later op de

coaches.

Een voordeel was dat de analisten op

dat moment al de toegevoegde waarde

zagen van onze manier van werken

en er al veel over hadden geleerd. Zij

ondersteunden ons dus onbewust in

het overbrengen van kennis op de

trainers. Een bijkomend voordeel is

dat ze veel vragen van de trainers

kunnen beantwoorden. Wij ontberen

simpelweg de tijd om antwoord te

geven op al hun vragen, dus daarin

kunnen trainers in eerste instantie bij

de analisten terecht.’

Rudd noemt Bukayo Saka als een

voorbeeld van een speler die in grote

mate de waarde inziet van het gebruik

van data. ‘Hij behoort nu tot de eerste

selectie, maar speelde al in de jeugd-

opleiding van Arsenal toen hij acht

jaar oud was. Van hem hebben we dus

jarenlang data verzameld. In al die ja-

ren zijn z’n eigen data regelmatig met

hem besproken en kreeg hij steeds

wat meer context aangereikt om goed

te begrijpen welke conclusies we uit

die data kunnen trekken.’

Brugfunctie vervullen
James Krause vervolgt door te vertel-

len over zijn rol binnen Arsenal. ‘Ik

vervul een brugfunctie tussen data en

coaching. Er worden ontzettend veel

gegevens verzameld, en het grootste

gedeelte daarvan is ‘ruis’. Oftewel: on-

bruikbaar. Minstens zo belangrijk als

het verzamelen van data is het filteren

van de relevante informatie. En nog

belangrijker is hoe je die vervolgens

gebruikt om spelers beter te maken en

om betere beslissingen te nemen.

De mogelijkheden van wat data je

kunnen vertellen, zijn niet oneindig.

Daarom zullen we altijd afhankelijk

blijven van het bestuderen van video-

beelden en de deskundige mening van

trainers zoals Ryan. De combinatie

van data en coaching is heel waar-

devol en daarin speel ik een bemid-

delende rol. Welke vragen willen coa-

ches beantwoord zien? Hoe gaan we

dit objectief meten? En hoeveel heeft

een coach daadwerkelijk aan de ant-

woorden die wij geven?’

In grote lijnen schetst Krause binnen

de academie vier manieren waarop

Arsenal data gebruikt om betere be-

slissingen te nemen.

1. Prestaties, sterktes en
zwaktes meten
‘Met data beoordelen we het absolute

niveau van een speler op een bepaalde

positie in een bepaalde leeftijdscate-

gorie. Hoe presteert hij? Waarin blinkt

hij uit? Waarin scoort hij ondermaats?

Dit geven we onder meer visueel weer

in de vorm van een radar (afbeelding

3).. Hoe hoger een speler op een be-

paalde parameter scoort, hoe verder

naar buiten de lijn zich op dat punt

‘Het nut van data zit niet eens
zozeer in de eindconclusie,

maar meer in de inzichten die ontstaan
uit de discussies over de data’

Een voorbeeld van een spelersradar op basis van rele-

vante parameters.

31-32-33-34-35_arsenalheleclub.indd 33 21-07-20 14:36