De Voetbaltrainer 251

Pagina 35 van: De Voetbaltrainer 251

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 35 S P E C I A L D A T A - A N A L Y S E doorkwamen in het laatste gedeelte van het veld en niet zoveel creëerden als we dachten (afbeelding 5). Als onze onderliggende prestatie n...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 35

S P E C I A L
D A T A – A N A L Y S E

doorkwamen in het laatste gedeelte

van het veld en niet zoveel creëerden

als we dachten (afbeelding 5). Als

onze onderliggende prestatie niet zo

goed was als we dachten, is er dus

meer reden om te sleutelen aan het

proces. Daarom is het testen van je

eigen perceptie zo belangrijk. Die staat

tenslotte aan de basis van veel keu-

zes die je maakt. Als je perceptie niet

klopt, maak je beleid op de verkeerde

dingen.’

Vervroegd doorschuiven
Binnen Arsenal gebruikt men ook

data om te bepalen of spelers klaar

zijn voor de volgende stap in hun

ontwikkeling. ‘Is het een goed plan

om een speler een nieuwe uitdaging

te bieden? Daarover heb je het onder-

ling natuurlijk als coaches en dan is

het fijn als data een extra invalshoek

bieden. Zo zijn we tenslotte in staat

om een speler te vergelijken met spe-

lers uit eerdere seizoenen. Daarin is

opnieuw de communicatie tussen de

datamensen en de coaches cruciaal.

Niemand heeft de waarheid in pacht,

maar je probeert met zijn allen wel

zoveel mogelijk informatie te verza-

melen en mee te wegen.’

Ontwikkelpunten
Garry is daarnaast voorstander van

het gebruik van data als input voor in-

dividuele verbeterpunten van spelers.

‘Dit wijst ons soms op bepaalde aan-

dachtspunten. Een bijkomend voordeel

is dat we aan spelers kunnen laten

zien wat de reden is van de aandacht

die we ergens aan besteden: we wil-

len dat ze hierin stappen zetten, dat

er letterlijk een stijgende lijn te zien is

in hun ontwikkeling. Die lijn kan ons

als coaches ook helpen om te meten of

onze interventies resulteren in betere

voetbalhandelingen op het veld.’

Krause vult hem aan. ‘Stel dat ons in

de data opvalt dat een spits erg hoog

scoort op het onderdeel expected goals,

maar zijn daadwerkelijke produc-

tie tegenvalt. Dan leggen we zoiets

voor aan de coaches. Strookt het met

wat jullie zien tijdens trainingen en

wedstrijden? En zo ja, hoe komt dat?

Waarin kan hij zich op dit vlak verbe-

teren? Zo’n gesprek vormt vaak ook

aanleiding om veel videobeelden terug

te kijken van de manier waarop een

speler schiet. Vervolgens ga je hier op

het veld mee aan de slag. Data kun-

nen na een bepaalde periode inzicht

bieden in de stappen die hij heeft

gezet.’

Garry benadrukt nogmaals het belang

van de gesprekken in de trainerska-

mer over zulke vaardigheden. ‘Soms

dagen we elkaar in zulke discussies

flink uit, want als we de kamer ver-

laten, willen we op één lijn zitten. Zo

zorgen we ervoor dat we richting de

spelers één boodschap communiceren

over de manier waarop we met ze aan

de slag gaan.’

Aan de hand van beelden toont

Garry een verbeterpunt voor een be-

paalde speler. ‘Zijn aanname is in

verschillende situaties niet optimaal,

waardoor hij zichzelf minder goede

voorwaarden biedt voor het schot. Die

aanname is dan zes tot twaalf weken

lang een aandachtspunt tijdens trai-

ningen. Hierin betrekken we de speler

zelf ook, bijvoorbeeld door samen

met hem beelden te kijken van zijn

doelpogingen. Daarin is uiteraard het

menselijke aspect cruciaal. Hoe betrek

je hem erbij? Wat werkt bij deze spe-

ler wel wat bij een andere speler juist

niet werkt?’

Nieuwe parameters
Binnen Arsenal is er telkens ruimte

voor het uitbreiden van de parameters

die de club gebruikt, oftewel de vaar-

digheden die ze meetbaar maken met

data. Garry: ‘Door de jaren heen zijn

we meer waarde gaan toekennen aan

een spits die met zijn rug naar de goal

medespelers kan bedienen met een

kaats. Als coaches merkten we dat de-

ze kwaliteit nog niet duidelijk genoeg

terugkwam in de data. Dan zit er dus

een verschil tussen wat we belangrijk

vinden en wat we daadwerkelijk aan

data verzamelen en gebruiken. En dus

zijn we gaan zitten met de datamen-

sen: kunnen we zo’n nieuwe parame-

ter creëren?’

Krause was dit totaal niet gewend.

‘Vroeger zei een coach of analist: ‘De-

ze parameter meet niet wat wij willen

weten, dus we gebruiken hem niet.’

Ryan zei heel iets anders: ‘Deze vaar-

digheid wordt nog niet goed gemeten

met data. Hoe kunnen we samen een

parameter creëren waarmee dit wel

lukt?’ Dat vind ik een geweldig voor-

beeld van de wisselwerking tussen

een coach en data-analist.’

Garry: ‘Daarom is het zo belangrijk

geweest dat ons als coaches stap voor

stap is geleerd welke data er voorhan-

den zijn en hoe we die kunnen ge-

bruiken. Dit kostte in eerste instantie

behoorlijk veel tijd, maar vanaf het

moment dat we hier meer over wis-

ten, kwam er veel interactie op gang.

Als coaches verwachten we continu

van de spelers dat ze zich verbeteren.

Dan moeten we dat eveneens van

onszelf vragen. Oók op het gebied van

data.’

De statistieken van een wedstrijd

waarin Ryan Garry onterecht dacht dat

Arsenal veel sterker was.

31-32-33-34-35_arsenalheleclub.indd 35 21-07-20 14:36