De Voetbaltrainer 251

Pagina 42 van: De Voetbaltrainer 251

www.devoetbal trainer.nl42 De Jeugd VoetbalTrainer Enige ‘In de discussies over 6:6, 8:8 of 11:11 als ideale aantallen om voetballen te leren bij de jongste jeugd, worden nog vaak aannames gebruikt. Maar wat zijn nu écht de ...

www.devoetbal trainer.nl42

De Jeugd VoetbalTrainer

Enige
‘In de discussies over 6:6, 8:8 of 11:11

als ideale aantallen om voetballen te

leren bij de jongste jeugd, worden nog

vaak aannames gebruikt. Maar wat

zijn nu écht de verschillen tussen spe-

len in 6:6, 8:8 of 11:11 voor de spelers,

gelet op de voetbalhandelingen en de

kwaliteit van die handelingen? Is een

speler inderdaad vaker aan de bal in

6:6 en zo ja: hoe veel vaker dan en om

welke handelingen gaat het? Dragen

die bij aan de ontwikkeling van vaar-

digheden, van de gewenste speelstijl

en langetermijnparticipatie in het

voetbal? En wat doen de spelers met

de extra ruimte als ze op een groter

veld spelen? Welke handelingen zien

we dán terug en in welke mate en

kwaliteit? Dankzij een onderzoek dat

we bij AFC hebben gehouden, kunnen

we precies aangeven welke voetbal-

aspecten boven komen als je kinderen

uit bepaalde leeftijdscategorieën op

een groter of kleiner formaat veld laat

spelen. Daarin zijn wij de enige.’

Een ander interessant thema voor

onderzoek is Gelijke Kansen team-

indeling. Moet je spelers al op jonge

leeftijd indelen op basis van voetbal-

talent, of is het beter om getalenteerd

en minder getalenteerd door elkaar te

laten spelen? Dankzij de onderzoeken

die Forward Football heeft gedaan bij

HC&FC Victoria 1893 is inzicht ver-

kregen in de werkelijke effecten van

teamindelingen op basis van Gelijke

Kansen. Flik: ‘Het onderzoek toont

aan dat we ons eerst goed moeten

afvragen voor welk probleem Gelijke

Kansen nu eigenlijk de oplossing zou

moeten zijn. Voor wie en waarom zou

je dit willen, welk doel heb je daarbij

voor ogen en heb je enigszins een idee

van de kans van slagen?’

In het tweede deel van dit artikel

gaan we naar de praktijk. Beer Flik

refereerde zojuist al aan het thema

Gelijke Kansen teamindeling. Het

is een actueel thema in voetballend

Nederland. In het voorjaar van 2020

heeft Forward Football een onderzoek

verricht bij HC&FC Victoria 1893, een

club die al langere tijd bezig is met

het spanningsveld tussen breedte-

sport en selectie. Op de website van

De Voetbaltrainer staat de reactie van

Yassine el Hamami, het Hoofd Jeugd-

opleiding onderbouw van de club uit

Loosdrecht.

Een ander door Forward

Football uitgevoerd

onderzoek betreft ‘ta-

lentidentificatie’. In sa-

menwerking met AVV

Zeeburgia en FC Utrecht is geprobeerd

om jonge talenten te identificeren op

basis van wetenschappelijk bewezen

voetbaltesten. Tijdens het onderzoek

werden diverse testen (Football Skills

Track (FST) en de Loughborough Soc-

cer Passing Test (LSPT)) afgenomen

en werden er onderlinge wedstrijden

gespeeld. Hierbij zijn fysieke, positio-

nele en technische/tactische (bal)data

ingemeten via het LPM-performance &

data-analyse systeem INSAIT KS van

GenGee Technology. Een van de on-

derzoeksvragen was: zijn geïsoleerde

objectieve voetbaltesten zonder weer-

stand een goede afspiegeling voor de

voetbalhandelingen met weerstand

tijdens een wedstrijd?

Namens FC Utrecht was Eelco Veld-

huijzen nauw betrokken bij de uitvoe-

ring van dit onderzoek. In de Domstad

is hij nu anderhalf jaar werkzaam als

Performance Coördinator bij de jeugd-

opleiding.

Toetsen
‘Wanneer je bezig bent met het oplei-

den van spelers, zoek je steeds naar

manieren om dat beter te doen. Tege-

lijkertijd is het opleiden van jongere

spelers best ingewikkeld, want waar

heb je invloed op en waarop niet?

Een mogelijkheid om te toetsen of je

goed bezig bent, is door de inzet van

wetenschap. Juist door een onderzoek

uit te laten voeren, proberen we grip

te krijgen op hetgeen we doen om van

daaruit steeds weer stapjes te kun-

nen zetten. In dit onderzoek ging het

onder andere om de balvaardigheid

van spelers. Denk aan het passen, de

‘Voor clubs is het geen complex
traject. Wij voeren alles uit’

Gelijke Kansen
Binnenkort publiceert Forward Football de uit-

komsten van het Gelijke Kansen teamindeling

onderzoek dat zij in samenwerking met de VU

Amsterdam uitvoerden bij HC&FC Victoria 1893 in

Loosdrecht. Exclusief voor De Voetbaltrainer geeft

Flik hier een inkijkje in de resultaten:

‘Op basis van alle verzamelde onderzoeksdata zien

we clusters van type spelers ontstaan op basis van

karaktereigenschappen, beleving, vaardigheden en

intensiteit. Deze clusters reageren verschillend op

aspecten van Gelijke Kansen teamindeling, en dit

kan zowel positief als negatief uitpakken. Creatieve

spelers uit selectieteams durven bijvoorbeeld veel

minder binnen een Gelijke Kansen teamindeling.

Creatieve spelers uit lagere teams durven daaren-

tegen juist meer dan in hun eigen team. Gelijke

Kansen als een rigide format voor teamindelingen

kan een gevaarlijke keuze zijn. Maar Gelijke Kan-

sen in de vorm van een meer gedifferentieerd en

op het ledenbestand afgestemd aanbod van trai-

ning, oefenstof en flexibelere teamindeling kan

heel kansrijk zijn. Als club moet je dan wel goed

voor ogen hebben welke doelstellingen je hebt en

welke balans je zoekt tussen plezier, (talent)ont-

wikkeling en prestatie.’

40-41-42-43_ff.indd 42 21-07-20 14:37