De Voetbaltrainer 251 – pag. 54

| |

VOETBALONTWIKKELING Tekst: Jelmer de Zwart

Geleidelijke opbouw
na de coronatijd
Na een periode van coronastilstand is de samenleving weer op gang gekomen. Zo ook het voetbal. De

fysieke achterstand ten gevolge van de maatregelen die zijn genomen zorgt ervoor dat de voorbereiding

anders is dan in andere jaren. Op welke manier kun je er als trainer-coach voor zorgen dat de spelers aan

het begin van de competitie fit genoeg zijn, zonder ze te overbelasten? In dit artikel bieden wij een aantal

handvatten die ervoor zorgen dat de voorbereiding op een verantwoorde manier kan worden ingericht.

De (fysieke) opbouw is geen sprint, maar een marathon

Edwin Goedhart is de Manager Sport-

geneeskunde en Bondsarts, Peter

van Dort is werkzaam voor de KNVB-

Academie en Marco Neuvel houdt

zich in zijn rol als Technisch Jeugd-

coördinator onder andere bezig met

de doorontwikkeling van de online

tool Rinus.

Gezondheid
Edwin Goedhart:

‘In voetbal stel

je op fysiek vlak

bepaalde doelen.

Daarin zit een

zekere volgorde.

Vanuit medisch oogpunt is het be-

langrijk is dat iedereen gezond blijft.

Het is dus essentieel om er in eerste

instantie voor te zorgen dat de ge-

zondheidsrisico’s zo klein mogelijk

zijn. Het daaropvolgende doel is de

fitheid van de spelers. Iedere speler

moet in staat zijn om goed te kun-

nen voetballen. Daaraan moet je als

trainer-coach na de coronaperiode

extra aandacht besteden. Pas daarna

www.devoetbal trainer.nl54

komt het laatste doel: presteren.

Ieder op zijn of haar niveau. De ver-

antwoordelijkheid voor de gezond-

heid in de samenleving hebben we

allemaal, dus ook bij voetbal. Hierin

kun je concreet een aantal punten

benoemen: zoveel mogelijk afstand

houden van elkaar en de contact-

tijd minimaliseren. Op die manier

wordt de besmettingskans beperkt.

Los van het feit dat het niet prettig

is als mensen ziek worden, kunnen

veel nieuwe coronagevallen ervoor

zorgen dat voetbal een tweede keer

wordt stilgelegd.

Zelfs nu er weer contact tijdens een

training mogelijk is, wil dat nog niet

zeggen dat je op dezelfde manier

kunt trainen als voorheen. Immers,

hoe groter de contacttijd, hoe groter

de kans op nieuwe besmettingen.

Daar moet rekening mee worden

gehouden. Zeker in het amateurvoet-

bal, waarin veel minder getest wordt

dan in het betaald voetbal. Het is

belangrijk om de totale contacttijd

van een training zo laag mogelijk te

houden. De trainingsvormen moeten

mede daarop geselecteerd worden.

Als je op een training begint met

een rondo, daarna kleine partijvor-

men aanbiedt en eindigt met het

trainen op standaardsituaties, is de

contacttijd van die training boven

de vijftien minuten. Trainer-coaches

moeten daarover nadenken. Vanuit

de voetbalspecifieke voorbereiding

is het noodzakelijk om ook kleine

partijen te spelen, maar dan moet

je dezelfde training niet beginnen

met een rondo en eindigen met dode

spelmomenten. De oefenvormen met

een hoge contacttijd moeten worden

verspreid over de week.

Daarnaast is het belangrijk om je

te realiseren dat de contacttijd erg

kan oplopen buiten de voetbalvor-

men om. Denk hierbij aan spelers

die in een rij staan bij een pass- en

trapvorm, de drinkpauzes, tijdens

groepsbesprekingen en het verza-

melen voorafgaand aan een training.

Dat zijn momenten met een hoge

contacttijd. Een trainer moet ervoor

F
o

to
:

K
N

V
B

M
e

d
ia

54-55-56-57-58-59-60-61-62-63_startseizoen.indd 54 22-07-20 11:40