De Voetbaltrainer 251

Pagina 60 van: De Voetbaltrainer 251

www.devoetbal trainer.nlwww.devoetbal trainer.nl60 stuurd, waardoor hijzelf inzicht krijgt in hoe hij ervoorstaat. Vervol- gens worden deze uitkomsten met iedere speler individueel besproken. Aanvullend is het belangrijk dat de sp...

www.devoetbal trainer.nlwww.devoetbal trainer.nl60

stuurd, waardoor hijzelf inzicht

krijgt in hoe hij ervoorstaat. Vervol-

gens worden deze uitkomsten met

iedere speler individueel besproken.

Aanvullend is het belangrijk dat de

spelers zelf aangeven wanneer ze

bijvoorbeeld een zware dag hebben

gehad op het werk. Daar moet je ook

rekening mee houden. In dat opzicht

speelt de kennismaking een grote

rol. Daarin verkrijgen we informatie

over de spelers die relevant zijn voor

de opbouw van de fysieke belasting.

Dit is een soort heropvoeden van de

spelers. Zij moeten bewust bezig zijn

met hun eigen lichaam. Als trainer-

coach moet je dit continu blijven

uitleggen, anders verwatert het. Im-

mers, hoe vaker je jouw beweegrede-

nen uitlegt, hoe groter de kans is dat

het bij de spelers blijft hangen. Op

die manier zorg je er ook voor dat de

periodisering breed wordt gedragen

in de spelersgroep. En als je merkt

dat er een kink in de kabel zit, blijf

je het gesprek aangaan. Op die ma-

nier creëer je draagvlak. Dat typeert

mij ook als trainer, ik wil altijd het

gesprek aan blijven gaan.’

VOETBALONTWIKKELING

Coronaproof omschakelvorm

Doel
• Het verbeteren van de omschakeling van aanvallen naar verdedigen.

Inhoud
• Vanaf positie A wordt de bal strak ingespeeld naar de speler in vak B.

• De speler in vak B neemt de bal aan in het vierkant.

• Na de aanname probeer speler B te scoren op een van de twee kleine

doeltjes.

• De verdediger van het andere team in vak C verdedigt in de breedte.

• Na het schieten vanuit vak B wordt deze speler de verdediger in vak C.

• Wanneer de speler in vak B heeft geschoten, mag het andere team starten.

• Het team dat als eerste 5 doelpunten maakt, wint.

Materiaal
• 18 pylonen, 2 kleine doeltjes, voldoende ballen

Methodiek
• Afstand tussen de doeltjes aanpassen (kleiner of groter maken).

• De grootte van vak B aanpassen.

• De grootte van vak C aanpassen.

• De afstand tussen A en B aanpassen.

gesproken doen. In de eerste week

hebben we een nulmeting gedaan om

het instapniveau te bepalen. We zijn

gestart met een grote partij van drie

keer twaalf minuten. Wanneer je ziet

dat spelers niet meer kunnen, weet je

wat het startpunt is.

Bij FC Lisse bepalen we de fysieke

belasting op een subjectieve manier.

Dit doen we door, naast de observatie

van de technische staf, gebruik te

maken van Rate of Perceived Exertion

(RPE). Dit is een schaal die aangeeft

hoe belastend een inspanning is. De

spelers geven ieder een cijfer tussen

de 1 en de 10, waarbij 1 erg licht is en

10 erg zwaar. Na twee weken in de

voorbereiding gaan we een test doen

met hartslagmeters. Deze leggen we

naast de RPE om te kijken in hoeverre

die overeenkomen. De testen gaan

we gedurende het seizoen meerdere

keren herhalen. Ook de wedstrijdmi-

nuten gaan we geleidelijk opbouwen.

De spelers beginnen met 45 minuten

in de eerste wedstrijd. Dit is echt

maximaal, zeker na de coronaperi-

ode. Vervolgens wordt dit opgebouwd

naar zestig minuten, dan 75 minuten

en uiteindelijk negentig minuten. De

spelers die in een wedstrijd minder

minuten hebben gespeeld dan ande-

ren krijgen extra belasting op de trai-

ning om te zorgen dat iedere speler

een gelijke belasting heeft.’

Bewust maken
Raymond Bronkhorst:
‘In mijn bele-
ving is het essentieel om de spelers

mee te nemen in het proces. Het

is belangrijk om spelers uit te leg-

gen dat de belasting geleidelijk en

progressief wordt opgebouwd, maar

dat die opbouw per speler kan ver-

schillen. Hierbij benadruk ik ook

dat een eventuele basisplaats hier

niet van afhankelijk is. De achterlig-

gende gedachte deel ik ook met de

spelersgroep. Het is prettig dat een

speler zich fit voelt, maar dat willen

we graag zo houden. Indien hij nu

doorgaat, kan hij door overbelasting

op een later moment tegen een bles-

sure aan lopen. Dat is ook de reden

dat alle waardes van de testen met

54-55-56-57-58-59-60-61-62-63_startseizoen.indd 60 22-07-20 11:40