De Voetbaltrainer 251

Pagina 67 van: De Voetbaltrainer 251

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 67 digheden goed van pas. ‘Ik heb een platform gebouwd waarop ik aller- lei gegevens kan invoeren, zoals de startpositie van elke speler en de plek waar de bal wordt geraakt. Niet a...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 67

digheden goed van pas. ‘Ik heb een

platform gebouwd waarop ik aller-

lei gegevens kan invoeren, zoals de

startpositie van elke speler en de plek

waar de bal wordt geraakt. Niet alleen

de eerste bal, maar ook de tweede,

evenals een eventuele rebound.’

Als je al die doelpunten in één over-

zicht ziet, vormen ze samen een onbe-

grijpelijke brei aan kleuren. ‘Maar als

ik filter op de manier waarop het ver-

dedigende team de organisatie neer-

zet in combinatie met directe goals,

zie je al snel vaste patronen terugko-

men. Met één speler in de zone ter

hoogte van de eerste paal bijvoorbeeld

(afbeelding 1). Dan zie je duidelijk dat

er weinig goals rechtstreeks binnenge-

kopt worden vanuit de zone waar die

speler staat. De defensieve organisatie

heeft ontzettend veel invloed op de

locaties van de goals.’

Zone of man
Een interessante vondst uit deze vi-

deo- en data-analyse is bijvoorbeeld

hoe verschillend doelpunten tot stand

komen tegen mandekking en zone-

verdediging. ‘Scoren met een kopbal

gebeurt bijna uitsluitend vanuit het

doelgebied. Teams die in de zone ver-

dedigen, dekken dit doelgebied over

het algemeen erg goed af. Er wordt

vanuit het doelgebied dan ook amper

direct uit een hoekschop gescoord te-

gen een zoneverdediging (afbeelding

2a).

Dat betekent niet dat verdedigen in

de zone per definitie beter werkt dan

mandekking. ‘Indirecte goals, dus uit

een verlengde bal of een rebound, ko-

men juist weer veel vaker voor tegen

zoneverdediging (afbeelding 2b). Daar-

uit komen spelers wél tot een doelpo-

ging binnen het doelgebied. Juist veel

vaker dan tegen mandekking, omdat

spelers niet kort worden gedekt en na

een verlengde bal ineens helemaal vrij

kunnen staan.’

Varianten
Kortom, het loont om je aanvallende

strategie aan te passen op de manier

waarop de tegenstander verdedigt.

‘Laat tegen een zoneverdediging bij-

voorbeeld een of twee spelers inlopen

richting de punt van het doelgebied

aan de balkant. Zij proberen de bal te

verlengen, bij voorkeur met het hoofd

(afbeelding 3a). Twee of drie andere

spelers lopen in en proberen in het

doelgebied vanuit de verlengde bal te

scoren. Rechtstreeks komen zij in de-

ze zone zelden tot een doelpoging, via

een verlengde bal lukt dit veel vaker.’

Een andere variant die goed werkt

tegen zoneverdediging is de korte cor-

ner. ‘Negen van de tien teams spreken

af dat de verdedigers opsluiten als de

bal achteruit wordt gespeeld. Daarvan

kun je profiteren door de bal uit te ha-

len, misschien zelfs wel twee keer, en

vervolgens met verschillende spelers

in te lopen richting het doel (afbeel-

ding 3b). Lukt het om de buitenspelval

te vermijden, dan staan zij alleen voor

de keeper. Dit lukt met name goed

met spelers die inlopen vanuit de

tweede lijn.’

Reid noemt nog een voorbeeld. Hij let

in de video-analyse van een team dat

mandekking hanteert altijd goed op

de speler die in de zone staat op de

punt van het doelgebied aan de bal-

kant. In welke mate is hij alert op het

bespelen van de ruimte tussen hem

en de rand van het strafschopgebied?

‘Sommige spelers zijn daarin nogal

nalatig. Dan liggen er kansen voor

een lage bal die ineens op doel wordt

geschoten. Het hele team krijgt een

taak die ruimte creëert voor dit schot,

bijvoorbeeld met een omloopactie (af-

beelding 3c).’

Gekoppelde videobeelden
Reid vinkt de criteria behorend bij zijn

laatstgenoemde variant aan op zijn

zelfgebouwde platform. Er verschijnt

een visualisatie van allerlei doel-

punten die op deze wijze tot stand

kwamen. En het mooie is: hij kan op

elke ‘stip’ klikken en het bijbehorende

clipje afspelen. ‘Ik had geen idee meer

dat Borussia Mönchengladbach ooit zo

scoorde tegen Werder Bremen. Maar

kijk, zo deden ze dat (afbeelding 4).’

Het opvragen van deze beelden is niet

alleen handig voor Reid zelf. Hij ge-

bruikt de clipjes ook om zijn adviezen

richting trainers visueel te maken.

Het verschil in locatie tussen directe (a) en indirecte (b) doelpunten tegen een zone-

verdediging is enorm.

2a

2b

S P E C I A L
D A T A – A N A L Y S E

66-67-68-69_reid.indd 67 21-07-20 14:39