De Voetbaltrainer 251

Pagina 72 van: De Voetbaltrainer 251

Tekst: Marco van der Heide Conclusies: werken met data Na het luisteren naar en bevragen van experts op het gebied van data en coaching komen er in grote lijnen zes cruciale uitgangspunten naar voren. Deze zijn in principe veel breder ...

Tekst: Marco van der Heide

Conclusies: werken met data
Na het luisteren naar en bevragen van experts op het gebied van data en

coaching komen er in grote lijnen zes cruciale uitgangspunten naar voren.

Deze zijn in principe veel breder toepasbaar dan alleen voor het gebruik

van data. Een sportpsycholoog of bewegingswetenschapper kan min of

meer dezelfde vertrekpunten aanhouden.

C O N C L U S I E S

www.devoetbal trainer.nl72

Voetbal vormt altijd het st
artpunt

Het voetbal (de speelwijze) vorm
t zowel het start-

als eindpunt voor het gebruik v
an data. Dat begint

bij het definiëren van een helde
re voetbalfilosofie,

die aan de basis staat van wat j
e precies wilt (laten)

meten. ‘Maak als club keuzes in
wat je belangrijk

vindt én wat je niet belangrijk v
indt’, aldus James

Krause van Arsenal. Stefan Kun
tz (Duitsland onder

21) benadrukt dat een goede da
ta-analist ook op tac-

tisch gebied goed onderlegd mo
et zijn. ‘Anders kan

onze samenwerking beter stopp
en.’ Alleen een ana-

list met tactisch inzicht kan doo
rvragen op wat de

coach precies wil weten en dat
is cruciaal om aan

de voorkant de goede richting t
e kiezen voor iedere

data-analyse.

Hanteer een gemeenschappelijke taal
Coaches en analisten kijken op een andere manier naar het spel. Daar is niets mis mee; nieuwe per-spectieven leiden tenslotte tot verbetering. Maar daarin is het wel cruciaal dat zij dezelfde taal spre-ken, omdat anders al snel twee eilandjes ontstaan. Bij FC Barcelona laten ze de trainers daarom af en toe taken uitvoeren van de data-analist, zodat zij hierin meer inzicht krijgen. En bij Arsenal leiden ze coaches stap voor stap op in het gebruik van data, onder meer aan de hand van het Handboek Voet-balanalyse. Andersom besteden clubs aandacht aan het verbeteren van de tactische kennis van da-ta-analisten, zodat zij niet alleen qua kennis maar ook qua taal dichter bij de coaches staan.

72-73_conclusiesdata.indd 72 21-07-20 14:39