De Voetbaltrainer 251

Pagina 73 van: De Voetbaltrainer 251

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 73 S P E C I A L D A T A - A N A L Y S E Maak de vertaalslag naar b etere prestaties En last but not least: zorg ervoo r dat het ge- bruik van data uiteindelijk altijd leidt tot be-...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 73

S P E C I A L
D A T A – A N A L Y S E

Maak de vertaalslag naar b
etere

prestaties

En last but not least: zorg ervoo
r dat het ge-

bruik van data uiteindelijk altijd
leidt tot be-

tere voetballers en prestaties. Je
kunt als club

nog zoveel goed werk verrichten
in het ana-

lyseren en visualiseren van data
, maar als dit

uiteindelijk niet leidt tot beter v
oetbalgedrag

op het veld, dan is het allemaal
voor niets ge-

weest. Denk dus als trainers, in
samenspraak

met de analisten en eventueel a
ndere mensen

binnen de club, goed na over de
manier waar-

op nieuwe kennis uit data prakt
isch wordt ver-

taald naar het trainingsveld, de
video-analyse

of de wedstrijdbespreking.

Ontkracht aannames en ontdek blind spots

Ieder mens doet onbewust veel (onjuiste) aannames als een gevolg van allerlei biases (voor meer infor-matie hierover, zie tinyurl.com/vt251c). Data kun-nen blind spots opsporen en aannames ontkrachten of bevestigen. Een sprekend voorbeeld kwam van Jens Fjellström (Sportlogiq). Hij concludeerde uit één wedstrijd dat Los Angeles FC vooral via de zijkanten aanviel. Na een uitvoerige data-analyse bleek dit net de uitzondering te zijn geweest die de regel beves-tigde, zo concludeerde Fjellström na het bekijken van meer wedstrijden. Hierop was hij gewezen door data-analist Sam Gregory.

Ga onderling in gesprek

Een van de grootste misvattingen met betrek-
king tot het gebruik van data is dat het leidt tot
definitieve, ‘objectieve’ conclusies. Veel vaker
vormen data slechts een aanleiding om met el-
kaar in gesprek te gaan. ‘Discussieer als coaches
en analisten over verschillende perspectieven’,
adviseert Sportlogiq. Dit leidt, in de woorden
van Arsenal’s Krause, eerder tot nieuwe vragen
dan tot definitieve inzichten. En daar is niets
mis mee. Het geeft slechts een andere draai aan
het gebruik van data.

Filter, visuali
seer en bied c

ontext

Het analyseren
van relevante da

ta is slechts één
schakel

in het gehele pr
oces. Daarna is

het de taak van
de analist

om de data te fi
lteren. Wat is re

levant? Om deze
infor-

matie beter inzi
chtelijk te make

n, maakt hij die
visueel

richting de train
ers en eventuee

l de spelers. Zo
is het voor

de ontvanger va
n de informatie

veel gemakkelijk
er om

de grote lijnen t
e snappen dan w

anneer data als
cijfers

worden geprese
nteerd. De volge

nde stap is het b
ieden van

context en nuan
ce. Wat zie je? H

oe interpreteer j
e dat?

Wat kunnen we
hiermee? Waar

liggen misvattin
gen op de

loer? Vanuit ver
schillende clubs

wordt sterk aan
geraden

om elke data-an
alyse mondeling

van de nodige t
oelich-

ting te voorzien
. Hierbij past de

analist zich uite
raard aan

op degene aan w
ie hij de informa

tie aanlevert.

72-73_conclusiesdata.indd 73 21-07-20 14:39