De Voetbaltrainer 251

Pagina 76 van: De Voetbaltrainer 251

www.devoetbal trainer.nl76 E X P E C T E D G O A L S dan de xG-waarde tégen, dan kan dat aanleiding vormen om toch dingen te veranderen, ondanks de goede resul- taten. Andersom kan een slechte start met goede onderliggende cij...

www.devoetbal trainer.nl76

E X P E C T E D G O A L S

dan de xG-waarde tégen, dan kan dat

aanleiding vormen om toch dingen te

veranderen, ondanks de goede resul-

taten. Andersom kan een slechte start

met goede onderliggende cijfers een

reden zijn om op de ingeslagen weg

door te gaan. Hierin neem je uiteraard

zowel de gecreëerde als de geïncas-

seerde doelpogingen mee.

Deze statistieken zeggen veel meer

dan het aantal schoten voor en tegen.

Want je kunt wel véél kansen creëren,

maar het is ook erg relevant hoe gróót

die kansen zijn. Twee een-op-een-

situaties zijn meer waard dan tien

schoten van afstand.

Individuen beoordelen
Meer nog dan informatie op team-

niveau biedt het toekennen van xG-

waardes een kans voor het evalueren

van individuele spelers. Om dit te

kunnen doen, houd je niet alleen

de waarde van elke doelpoging bij,

maar ook wie er verder deelnam aan

de aanval. Je noteert a) welke speler

schiet, b) welke speler de laatste pass

geeft en c) welke spelers verder be-

trokken zijn bij de aanval. Dit levert

na een serie wedstrijden een overzicht

op met daarin veel nuttige informatie

(zie kader ‘Praktijkvoorbeeld’).

• Wie er schoot, zegt iets over het

aantal expected goals van een indi-

viduele speler. Staat hij vaak aan het

eind van aanvallen? Oftewel, kiest

hij zo positie dat hij in goede schiet-

posities komt? En hoe is de verhou-

ding tussen de kansen die hij krijgt

en hoeveel hij hieruit scoort?

• Wie de laatste pass gaf, zegt iets

over de expected assists (xA) van een

speler. Als hij medespelers telkens

grote kansen biedt, maar zij die niet

afronden, komt dit niet terug in zijn

assists, maar wel in zijn expected

assists. In het aantal xA is een speler

dus onafhankelijk van de doeltref-

fendheid van zijn teamgenoot.

• De laatste categorie is erg interes-

sant voor onder meer centrale

verdedigers en defensieve mid-

denvelders. Spelers die telkens de

aanval opzetten met slimme passes,

maar zelden assists geven of doel-

punten maken (zoals bijvoorbeeld

Sergio Busquets), worden in deze

expected goal build-up (xGB) goed

gewaardeerd. Hierin ken je de xG-

waarde van een doelpoging toe

aan elke speler die een pass ver-

stuurde in die aanval. Hieraan kun

je eventueel andere voetbalacties

toevoegen, zoals het inleiden van

een aanval door de bal te onder-

scheppen of een diepteloopactie

om daarmee ruimte te creëren voor

een teamgenoot.

Met deze informatie kun je onder

meer conclusies trekken over de spe-

lers die vaak bij doelpogingen betrok-

ken zijn, indirect of direct. Dit kan

ondersteuning vormen voor ontwik-

kelpunten, beslissingen over speeltijd

en het wel of niet klaar zijn voor een

overstap naar een hoger team.

Praktijkvoorbeeld
Voornaam Linie Speelminuten xG/90 xA/90 xGB/90
Joris Keeper 2070 0,00 0,0 0,45
Sam Keeper 270 0,00 0,0 0,21
Steffan Verdediger 1700 0,08 0,46 0,67
Joost Verdediger 1920 0,27 0,04 0,12
Joeri Verdediger 1670 0,15 0,00 0,25
Ben Verdediger 1750 0,03 0,23 0,47
Jelle Verdediger 1570 0,00 0,13 0,36
Yasin Middenvelder 1590 0,08 0,02 1,56
Maarten Middenvelder 2210 0,25 0,15 0,78
Robert Middenvelder 1880 0,37 0,19 0,44
Steyn Middenvelder 1850 0,65 0,08 0,77
Toufik Aanvaller 1530 0,45 0,23 0,79
Chris Aanvaller 2340 1,12 0,08 1,35
Marc Aanvaller 1540 0,23 0,55 0,99
Bram Aanvaller 1850 0,15 0,12 0,44

De verschillende waarden voor elke speler.

Voor dit team is het hele seizoen aan elke gecreëerde kans een waarde ge-

koppeld. Dat levert na 26 wedstrijden bovenstaande statistieken op. Een aan-

tal dingen valt direct op.

• Joost heeft veel expected goals voor een verdediger, wat te verklaren is uit

het gegeven dat hij een erg goede kopper is bij standaardsituaties.

• Steffan geeft als vleugelverdediger veel passes en voorzetten waaruit direct

schoten volgen. Dit leidt tot bijna 1 xG per twee wedstrijden.

• Yasin is zelden direct betrokken bij gevaar, maar maakt à la Busquets wel

heel vaak onderdeel uit van passketens die leiden tot grote kansen.

• Chris is vooral het eindstation van aanvallen. Hij wordt vaak in stelling

gebracht, maar is weinig betrokken bij aanvallen die kansen voor teamge-

noten opleveren.

• Het aanvallende rendement van Bram valt in meerdere opzichten tegen,

ondanks een behoorlijk aantal speelminuten als aanvaller.

Excel-document
Het bijhou-

den van de

xG per doel-

poging, en

het toeken-

nen van xG,

xA en xGB

aan elke spe-

ler, zal in het

begin onge-

veer een uur

kosten. Naarmate je dit vaker doet, zal dit ongeveer

halveren. Via www.voetbaltrainer.nl/xG-bijhouden

vind je een link naar een Excel-document dat je

hiervoor kunt gebruiken. Daarin vul je zelf de na-

men van jouw spelers in.

74-75-76_praktijkdata.indd 76 21-07-20 14:40