De Voetbaltrainer 251

Pagina 78 van: De Voetbaltrainer 251

Colofon Uitgave: Eisma Businessmedia bv Celsiusweg 41 8912 AM Leeuwarden Telefoon: 088-2944800 E-mail: businessmedia@eisma.nl Directie: Egbert van Hes, algemeen directeur Uitgever: Peter Feenstra Hoofdredactie: Paul Geerars (hoofdre...

Colofon
Uitgave:
Eisma Businessmedia bv
Celsiusweg 41
8912 AM Leeuwarden
Telefoon: 088-2944800
E-mail: businessmedia@eisma.nl

Directie:
Egbert van Hes, algemeen directeur

Uitgever:
Peter Feenstra

Hoofdredactie:
Paul Geerars (hoofdredacteur)
Telefoon: 06-51904854
E-mail: p.geerars@eisma.nl

Tjeu Seeverens (adjunct-hoofdredacteur)
Telefoon: 06-23941973
E-mail: tjeu.seeverens@ziggo.nl

Eindredacteur:
Ruud Doevendans
Telefoon: 06-29054444
E-mail: info@ruuddoevendans.nl

Adviseur:
Henny Kormelink
Telefoon: 06-50686964 | E-mail: henny.kormelink@gmail.com

Redacteuren die aan deze editie meewerkten:
Marco van der Heide, Gerjos Weelink, Jelmer de Zwart

Aan dit nummer werkten verder mee:
Carles Bargalló, Han Berger, Raymond Bronkhorst, Peter van Dort, Lisa
Fallon, Jordi Fernández, Jens Fjellström, Beer Flik, Ryan Garry, Edwin Goed-
hart, Sam Gregory, Peter Hyballa, Roger Karamat Ali, James Krause, Stefan
Kuntz, Pepijn Lijnders, Marco Neuvel, Stuart Reid, Javier Fernandez de la
Rosa, Sarah Rudd, Paul Simonis, Mladen Sormaz, Eelco Veldhuijzen

Foto’s:
Forward Football, KNVB Media, Liverpool FC, Pro Shots

Redactie-adres:
De Voetbaltrainer, Celsiusweg 41, 8912 AM Leeuwarden

Lay-out en productiebegeleiding:
ZeeDesign, Postbus 13 – 8748 ZL Witmarsum
Telefoon: 0517-531672 | E-mail: info@zeedesign.nl

Druk:
Veldhuis Media, Raalte

Abonnementen voor Nederland en België:
Nieuwe opgaven, adreswijzigingen en correspondentie over
abonnementen:
Abonneeservice Eisma Businessmedia
Daalakkers 2-72, 5641 JA Eindhoven
Telefoon: +31 088-2266648 | E-mail: abonnement@eisma.nl

Abonnementsprijs:
Abonnementsovereenkomsten worden uitsluitend aangegaan door Eisma
Media Groep B.V, namens wie de uitgever de abonnementen verzorgt.
Media Groep B.V, namens wie de uitgever de abonnementen verzorgt.
De Voetbaltrainer verschijnt 8 keer per jaar. De abonnementsprijs voor
De Voetbaltrainer is per 1 juli 2020 vastgesteld op € 133,- incl. 9% btw
en is bij vooruitbetaling verschuldigd, en is inclusief een abonnement
op CoachVak. Een los abonnement op CoachVak kost € 50,-. Een abon-
nement in combinatie met de mediatheek kost € 173,-. Een los abonne-
ment op de mediatheek kost € 60,-. Een abonnement op het vakblad in
combinatie met de TrainingsPlanner kost € 183,-. Een los abonnement
op de TrainingsPlanner kost € 75,-. Andere landen op aanvraag. Abon-
nementen kunnen ieder moment ingaan. Opzegging dient schriftelijk
en minimaal een maand voor het einde van de abonnementsperiode te
geschieden.

Marketing:
Heleen Rodenhuis
Telefoon: 088-2944863 | E-mail: h.rodenhuis@eisma.nl

Advertentieverkoop:
Wilma Zijlstra
Accountmanager binnendienst
Telefoon: 088 2944 847 | E-mail: w.zijlstra@eisma.nl

Traffic, ZeeDesign
Telefoon: 0517-531672 | Fax: 0517-531810
E-mail: voetbaltrainer@zeedesign.nl

Bankrelatie:
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
IBAN: NL64RABO0335434991
BIC: RABONL2U
ISSN 1382-7065

© 2020 Eisma Businessmedia bv, Leeuwarden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren
dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen
uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van
de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor
schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geba-
seeerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden
deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis
en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Leveringsvoorwaarden: zie www.
eismamediagroep.nl

De verlenging
Sommige artikelen zijn voor de redactie een feestje om te maken. Dat gold in
ieder geval voor het openingsverhaal van deze editie. Zelden spraken we met
een trainer die zich zó als een vis in het water voelt. Pepijn Lijnders weet dat
hoofdtrainer Jürgen Klopp nog een langdurig lopend contract bij Liverpool
heeft, wat hem in ieder geval op papier nog tot de zomer van 2024 aan de club
verbindt. En dan te bedenken dat het duo al enige jaren bij de kersverse kam-
pioen van Engeland achter de rug heeft, met alle voordelen vandien: ‘Omdat
we al relatief lang met dezelfde spelersgroep aan het werk zijn, zie je veel
vastigheden in ons spel. Maar we willen wel tactisch flexibel zijn, overal een
oplossing voor hebben en niet voorspelbaar worden.’

In het openingsartikel krijgen we enig inzicht in de gedachtegang van Lijn-
ders als het gaat hoe Liverpool toch vooral niet voorspelbaar wil worden.
Je zou toch denken dat iedere tegenpartij inmiddels wel weet dat Liverpool
counterpressing speelt. Dan komt het dus op details aan, want counterpres-
sing kun je op diverse manieren uitvoeren. Lijnders: ‘Counterpressing is het
chaosmoment, maar wat voorafgaand en rondom dit moment gebeurt, is wat
doorslaggevend is om het over lange periodes vol te houden. Positiespel met
en zonder de bal.’

Hoe in voorbereiding op iedere wedstrijd accentverschillen worden gelegd, op
basis van de kansen- en bedreigingenanalyse van de komende tegenpartij, is
core business voor Lijnders. Daarnaast is misschien nog wel belangrijker het
trainen van de eigen speelwijze, de eigen identiteit. Die wedstrijd mag nooit
verloren worden. Niet op het trainingsveld, noch tijdens wedstrijden. Lijnders
cs maken daarbij gebruik van voor de spelers herkenbare trainingsvormen,
waar mogelijk met een kleine twist voor de afwisseling. De moeder alle oefe-
ningen is dan 8:5 +2, de trainingsvorm waarbij Liverpool ook startte toen de
teamtrainingen weer begonnen. ‘Ik wilde starten met een vorm waarmee we
al onze sterke punten tactisch stimuleerden. Als een vorm alles heeft wat we
willen bereiken, is het deze: 8:5 +2. De oefening moet naar mijn mening altijd
de coaching doen, zodat Jürgen kan observeren en ik alleen maar hoef te sti-
muleren. Dit geeft mij ook de mogelijkheid om individueel rustig met spelers
te praten in de rustperiodes.’

Lijnders werkt met louter topspelers. ‘We kunnen nooit vergeten wie we zijn,
waar we staan, vanwege de ongelooflijke spelers die we hebben.’ Dat beseft hij
zich iedere dag, nu nog op het fameuze trainingscomplex Melwood. Maar men
is al vergevorderd met het nieuwe state-of-the-art onderkomen. Benieuwd hoe
dat nieuwe complex er uitziet? Neem een kijkje via tinyurl.com/vt251d.

F
o

to
:

L
iv

e
rp

o
o

l
F

C

www.devoetbal trainer.nl78

Pepijn Lijnders te midden van zijn collega’s Peter Krawietz en Jürgen Klopp.

78_verlengingcolofon.indd 78 22-07-20 13:22