De Voetbaltrainer 261

Pagina 32 van: De Voetbaltrainer 261

Als trainer leren we op de trainerscursussen van de KNVB om te periodiseren op fysiek en tactisch niveau, en hoe dit planmatig toe te passen. Psychologische aspecten zijn hier vaak nog niet in meegenomen. Kiki Musampa zei bij een uitzen...

Als trainer leren we op de trainerscursussen van de KNVB om te periodiseren op fysiek en tactisch niveau,

en hoe dit planmatig toe te passen. Psychologische aspecten zijn hier vaak nog niet in meegenomen. Kiki

Musampa zei bij een uitzending van ESPN dat in Nederland van jongs af aan de uitslagen niet belangrijk wor-

den gemaakt. Ontwikkeling is het belangrijkste op deze leeftijd. Door die aanpak kunnen we niet verwachten

dat spelers een winnaar zijn op het moment dat ze in het eerste elftal gaan spelen. Is winnaarsmentaliteit een

trainbare vaardigheid en welke andere vaardigheden kun je trainen?

www.devoetbal trainer.nl32

Periodiseren van
mentale vaardigheden

Tekst: Mitchell Meijer

De Jeugd VoetbalTrainer

Vaardigheden zoals feedback of -for-

ward geven, zelfregulatie, taakgericht

handelen, reflectief vermogen en win-

naarsmentaliteit zijn voorbeelden van

mentale vaardigheden die je kunt toe-

passen binnen het voetbal. Binnen het

onderwijs worden deze vaardigheden

ook gebruikt in combinatie met een

aantal andere vaardigheden. Samen

vormen zij de ‘21st Century Skills’. De-

ze skills zijn vaardigheden die ervoor

moeten zorgen dat kinderen voorbe-

reid worden om een actieve bijdrage

te kunnen leveren in de samenleving.

Hierbij worden kennis, inzichten en

houdingen aan elkaar gekoppeld.

Bij het gebruiken van mentale vaar-

digheden is het goed deze van elkaar

te scheiden en te bekijken welke

daadwerkelijk belangrijk zijn binnen

jouw visie en voor de leeftijdscate-

gorie die jij traint. Daarnaast is het

prettig om te definiëren in (voetbal)

handelingen wat de vaardigheid pre-

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Samen-
werking/
feedback
geven (feed-
forward)

Verschil, gebruik en

effect van verbaal en

nonverbaal gedrag.

Opbouwende feed-

back geven; wat zeg

je zodat de ander je

begrijpt. Weten wat

en waar je wel en niet

iets over kunt zeggen.

Weten hoe je iets zegt

tegen de ander. Welke

woorden en toon.

Hoe geef je iemand goe-

de feedback en welk ge-

drag hoort daarbij van de

gever en de ontvanger. Je

weet wat de ander kan

en hoe hij reageert.

Feedforward geven.

Taakgericht
handelen

Weten wat de taak is

+ de bijbehorende

handelingen. Transfer

maken naar eerder

geleerde.

De bijbehorende

handelingen kunnen

uitvoeren en blijven

uitvoeren.

Handelingen in

samenwerking met

anderen afstemmen en

bespreken.

Elkaar ondersteunen in

de taak.

Zelfregu-
latie

Bedenkt welke

vaardigheden nodig

zijn bij de taak.

Bedenkt welke

vaardigheden je al be-

zit en welke niet.

Stelt realistische doelen.

Beschrijft hoe het pro-

ces eruitziet en welke

stappen je moet zetten.

Gebruikt leertijd

effectief en past doelen

aan waar nodig.

Afstemmen op

groepsvaardigheden.

Reflecteren
en evalue-
ren

Kan een objectieve

waarneming/ervaring

delen en uitleggen +

vragen beantwoor-

den.

Sterkte/zwakte ana-

lyse van de hulpvraag

maken

Vervolgacties maken

vanuit de sterkte/zwak-

te analyse.

Gerichte en bewuste

toepassing van de

uitkomsten in een

volgende training als

individu.

Gerichte en bewuste

toepassing van de uit-

komsten in een volgen-

de training als individu

binnen het team.
1

32-33-34-35_mentaleperiodisering.indd 32 13-10-21 15:15