Spelprincipes: methodische stappen (deel 1)

Pagina 3 van: Spelprincipes: methodische stappen (deel 1)

- 54 - 2.2 SpelprIncIpe: beWegen Om je dIrecte tegenStAnder kWIjt te rAken en/Of AAnSpeelbAAr te WOrden ‘Bewegen!’ Een kreet die je regelmatig hoort bij een willekeurige trainer die een (jeugd)team coacht. ‘Er moet meer bewegin...

– 54 –

2.2 SpelprIncIpe: beWegen Om je dIrecte tegenStAnder kWIjt te
rAken en/Of AAnSpeelbAAr te WOrden

‘Bewegen!’ Een kreet die je regelmatig hoort bij een willekeurige trainer die een (jeugd)team
coacht. ‘Er moet meer beweging zijn’, is dan de feedback die gegeven wordt aan het team. Maar
wat wordt er dan bedoeld met ‘bewegen’? Wat verwachten wij als trainer van spelers wanneer zij
meer moeten bewegen? Weten spelers überhaupt wat wij bedoelen met de kreet ‘bewegen’?
Als we het hebben over bewegen, kan dit met en zonder bal. Het is belangrijk om je spelers uit
te leggen hoe jij bewegen ziet en dat je uitlegt wat je van hen verwacht. Dan wordt ‘bewegen’
al een stuk concreter voor spelers en weten zij ook wat je bedoelt als je daar feedback op geeft.
Daarnaast is alleen ‘bewegen’ niet altijd de oplossing. Veel bewegen, rouleren of vrijlopen werkt
over het algemeen alleen wanneer de directe tegenstander in verwarring raakt en/of de bal in
de buurt is. Verwarring door een overtal
om de tegenstander heen zodat hij moet
kiezen, of wanneer de bal zo dicht in de
buurt is en hij zijn focus op de tegenspeler
verliest. Een speler kan daarom ook een
bal vragen en ontvangen waarbij hij zeker
weet dat hij onder druk gezet gaat worden.
Dit gebeurt vaak wanneer een speler met
zijn rug naar goal staat. De speler die gaat drukzetten laat automatisch ruimte achter zich open.
Je expres onder druk laten zetten (binden van een tegenstander) om vervolgens de bal in de
ruimte te vragen/krijgen kan ook zeer nuttig zijn.
Een leuke transfer is dan te maken naar een andere sport. Laat een filmpje zien van een handbal-
of basketbalwedstrijd en het valt de spelers zeker op dat er heel veel bewogen wordt. Een hand-
balspel als warming-up is zeker zinvol wanneer het vrijkomen de kern van de training is. Ook is de
driesecondenregel uit het basketbal een waardevol middel om spelers aan te leren. We focussen
ons nu op het bewegen zonder bal en vooral om aanspeelbaar te worden of om je directe tegen-
stander kwijt te raken. De spelers krijgen aan de hand van deze methodiek tools aangereikt in
verschillende manieren van vrijlopen en hoe zij moeten/kunnen vrijlopen ten opzichte van elkaar.
Uiteindelijk gaat het erom dat de speler uit deze vaardigheden de meeste geschikte kan kiezen
binnen een bepaalde situatie die zich voordoet in de wedstrijd.

Veel beWegen, rOuleren Of
VrIjlOpen Werkt OVer het
Algemeen Alleen WAnneer
de dIrecte tegenStAnder In
VerWArrIng rAAkt en/Of de bAl
In de buurt IS

2021_04_Binnenwerk_Methodische_stappen_bij_spelprincipes_boek_1.indd 54 09-04-21 13:59