Spelprincipes: methodische stappen (deel 1)

Pagina 5 van: Spelprincipes: methodische stappen (deel 1)

- 56 - lijnvoetbal 3:1 -> 1:1 H organisati e en inhoud • Wanneer spelers in 1:1 staan is dit een ulti eme training om het vrijkomen te oefenen. De ver- dediger heeft immers niks anders om op te lett en dan de aanvaller. De aanval...

– 56 –

lijnvoetbal 3:1 -> 1:1 H

organisati e en inhoud
• Wanneer spelers in 1:1 staan is dit een ulti eme training om het vrijkomen te oefenen. De ver-

dediger heeft immers niks anders om op te lett en dan de aanvaller. De aanvaller moet dan
extreem veel variëren om vrij te komen. Op jonge leeft ijd is het vrijkomen belangrijk om aan te
leren. Waar je als trainer op kan lett en is dat de spelers niet te snel in de bal komen om de bal
te vragen. In dit soort gevallen is dat toch al snel waar ze naartoe neigen. Zorg dat ze variëren in
het vrijkomen. Daarnaast heb je nu al te maken met ti ming tussen passer en ontvanger.

• In deze vorm doen 4 spelers mee. De 2 blauwe spelers passen naar elkaar over. De andere
blauwe speler staat 1:1 met een rode verdediger. Het is de bedoeling dat de blauwe speler in
het grote vak de bal gaat ontvangen en ervoor zorgt dat hij in 1 aanname zijn man al kwijt is. De
ti ming met de pass is erg belangrijk. Scoren doen we door middel van lijndribbel over 1 van de 3
lijnen van het veld. De lijn waar de pass vandaan komt, telt niet mee.

coaching
• Maak veel schijnacti es in het kiezen van de richti ng. Varieer in snelheid om explosief vrij te komen.
• Kies veel positi e achter de verdediger.
• Time je loopacti e zo dat je ti jdens het ontvangen van de bal niet sti lstaat. Sti lstaan is kwetsbaar.
• Als het creëren van ruimte in het vrijkomen goed gaat, kan er aandacht besteed worden aan de

ideale lichaamshouding ti jdens het ontvangen.
• Kom vrij op het moment dat de ontvanger van de pass de bal bijna aanneemt.

methodiek
• Varieer in puntentelling. De aanvaller kan voor de verti cale lijnen 1 punt krijgen en voor de hori-

zontale lijn 2 punten.
• Laat de verdediger ook punten scoren. Kan hij de pass onderscheppen = 2 punten, onderschept

hij de bal in 1:1 = 1 punt.
• Varieer in richti ng. De richti ng waarnaar je vrijloopt, mag je niet meer scoren. Dus loop je vrij

met je gezicht naar rechts, mag je niet meer over deze lijn vrijlopen.
• De verdediger wordt aanvaller als de bal wordt onderschept en hij een punt scoort. Zo sti muleer

je drukzett en na balverlies van de aanvaller.

2021_04_Binnenwerk_Methodische_stappen_bij_spelprincipes_boek_1.indd 56 09-04-21 13:59